10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Hazırlık Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Hazırlık Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Çalışma Soruları

Mevsim kıştı. Bir sefere çıkmaya şimdilik imkân yoktu. Orhan Gazi derhal sefer emrederse çok tehlikeli bir karar vermiş olacaktı. Bütün beyler aşağı yukarı böyle düşünüyorlardı. Fakat Bey kızgın olduğu için kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Akçaoğlu bu cesareti gösterdi:
“Beyim sefere hemen mi çıkılacak?” diye sordu. Orhan Gazi cesur komutanına dik dik baktı. Ne demek istediğini gayet anlamıştı.
“Siz bizi çocuk mu sanırsınız ki böyle sual edersiniz?” diye gürledi.
1. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
B) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Anlatılanlar tarihi gerçekliklerle birebir örtüşür.
D) Sade bir dille yazılmıştır.
E) Konusuna göre tarihi bir romandır.

2. Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir türün içinde yer almaktadır?
A) Karagöz B) Hacivat C) KavukluD) Zenne E) Çelebi

Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
3. Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tanzimat DönemiB) Servetifünûn Dönemi
C) Fecriati Dönemi D) Milli Edebiyat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
4. Bu parçada romanın unsurlarından hangisi ön plandadır?
A) Mekanla ilgili ayrıntılar
B) Zaman dilimiyle ilgili ifadeler
C) Kahramanın iç dünyasına ilişkin betimlemeler
D) Temayı oluşturan çatışmalar
E) Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler

Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
5. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) Özetleme B) Geriye dönüş C) Bilinç akışı D) İç çözümleme E) İç monolog

6. Efsanelerle ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Az da olsa bir inandırıcılıkları vardır.
B) Kahramanları genelde dini, mistik, tarihi kişilerdir.
C) Destanlar gibi efsaneler de milli bir nitelik taşır.
D) Her anlatıcıya göre farklılıklar gösterebilir.
E) Genellikle bir inanç üzerine kurulur.

I-Halk hikâyesiII- Destan III-MesneviIV- RomanV- Manzum hikâye
7. Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri, sözlü gelenek içinde oluşturulmaları ve anonim olmaları yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) I ve IIB) I ve VC) II ve IIID) III ve IVE) IV ve V

8. “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?
A) Olay B) Mekan C) Zaman D) Kişiler E) Anlatım

“Bazı cümleler biçimce olumlu soru cümlesi olduğu halde anlamca olumsuz cümledir.”
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklendirir?
A) Bir daha sözlerine inanacağımı mı sandın?
B) Yeni açılan mağazada yok yok.
C) Herkesin seninle aynı görüşü paylaşmasını bekleyemezsin.
D) Seni anlamıyor değilim.
E) Sensiz ne acılar ne sancılar çektim ben.

I – Ay-yıldızlı aşkın al bayrağısın,
II – Türkistan ufkunun han otağısın
III- Hudutlar ötesi sevgi bağısın;
IV- Ne mümkün bu aşkı yazamaz kalem,
V – Alınyazım … Yürek sızım … Türkiyem.
10. Yukarıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda zehir, gözlerimizde ateş var; tatsız bir sersemlik içindeyiz. Artık yolun ortasını geçtik ve saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Ve ellerimiz, dizlerimiz titriyor ve önümüzdeki ufuklardan yok olma havası esiyor. Söyle, gençliğini ne yaptın?
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıralı cümleB) Bağlı cümleC) Olumsuz cümle
D) Olumlu cümleE) Soru cümlesi

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
12. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru sıfatı B) İşaret Sıfatı C) Sayı Sıfatı D) Niteleme Sıfatı E) Soru zamiri

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Açık fikirli insanlar başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
B) Büyük fikirler kalpten doğar.
C) Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.
D) Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.
E) Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bademler çok erken açar, baharı müjdelermiş.
B) Adımları hem seyrek hem ağırdı.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork.
E) Ankara’ya yarın gideceğim, dedi.

Eserde,İzmir’den sonra İstanbul’un işgal edilmesi; Cemal, İhsan, Peyami ve Ayşe gibi vatanseverlerin Anadolu’ya geçerek bağımsızlık mücadelesine katılmaları; çetelerle yapılan mücadeleler konu edilmiştir.Roman, Peyami’nin günlüklerinden oluşmaktadır. Ancak Ayşe’ninyazdığı mektuplar da romanda önemli bir yere sahiptir. Çünkü bazı gelişmeler, Ayşe’nin mektuplarıaracılığıyla öğrenilmektedir.
15. Yukarıdaki parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek B) Mai ve Siyah C) Karabibik
D) Eylül E) Sinekli Bakkal

Türk edebiyatında ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.
16.Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat Efendi B) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa D) İntibah – Namık Kemal
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

Bu dönem romanlarında sanatçılar sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem romanlarının en temel teması olarak dikkati çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.
17. Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Fecr-i Ati Dönemi
D) Milli Edebiyat DönemiE) Cumhuriyet Dönemi

18. Aşağıdaki hangisi Kurtuluş Savaşı’nı işleyen romanlardan biri değildir?
A)Ateşten Gömlek B)Yaban C)Kalpaklılar D)Yorgun Savaşçı E) Mai ve Siyah

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili fiilimsi, diğerlerinden farklı türde bir fiilimsidir?
A) Sanki hiç görmemişti, şaşılacak şey sanmıştı.
B) Kışlık giysilere sinmiş naftalin kokusu çıktı.
C) Ağlayınca zamanın çabuk geçeceğini sanırdı.
D) Bilinmedik tarihlerde doğduğuna inanırdı.
E) Unutulan kuş adlarını hatırladı birden

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şarta bağlı bir durum söz konusudur?
A) Hayat yolculuğunda ağır darbeler alan içimdeki prensesi korumak istiyordu.
B) Başımı çevirseydim bana yabancılaşan bir yüz bulacaktım karşımda.
C) Yüzünde eskisi gibi kendi masumiyetimin yansımasını göremeyecektim.
D) Arkamda sonsuzluğa açılan ve beni içine çağıran kapı onun kapısıydı.
E) Ona bu hoyratlığı yakıştıramayacak kadar dünyadan kopuk bir kadındı.

Efkan Doğan

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları Test

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları