İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınavı

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI
1. Divan Edebiyatı nazım şekilleri tablosunu doğru şekilde doldurunuz.
(Rubai, Gazel ,Tuyuğ, Kaside, Murabba, Mesnevi, Şarkı)
Beyitlerle Kurulanlar Dörtlükten Oluşanlar

2. “Şükreyle” ve “hisset” kelimelerinin bitişik yazılmalarının nedenini belirtiniz.

3. Tezat sanatına örnek olacak bir mısra yazınız.

4. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
* ilahi* hikmet* ayin* nefes* sufi
a. Yesevilerde ilahi yerine ………………..kullanılmaktadır.
b. Tasavvufla uğraşan kişiye ………………..denir.
c. Allah’ı övmek ve Allah’a yalvarmak amacıyla yazılmış dörtlüklere ……………..denir.
d. ……………… Bektaşilerde ilahi anlamında kullanılmaktadır.
e. Mevleviler ilahi anlamına gelen …………….kavramını kullanmışlardır.

5. Şiir; sanat yapmak için mi yoksa topluma seslenmek, toplumu etkilemek için mi yazılmalı? Düşüncelerinizi nedenleriyle paylaşınız.

6. Aşağıdaki mısralarda kesme işaretinin kullanım amacını açıklayınız.
Karac’oğlan der ki n’olup n’olayım
Akan sularınan ben de geleyim

7. Kaside türünün üç özelliğini yazınız.
 …
 …
 …

Bâkî çemende hayli perîşân imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan
8. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas B) Teşhis C) TelmihD) Mecaz-ı mürsel E) Tezat

9. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır?
A) İnce bir zevkin ürününü kaba bir zeka algılayamaz.
B) Bu toplantıda balıkçılığımızın sorunları tartışılacak.
C) Maddenin işlevini felsefe açıklamaya çalışırsa, mucit intihara kalkışır.
D) Okuma alışkanlığı olmayan bir insandan başarı beklenmemeli.
E) İlk defa hayal kuruyorum ve bu hayalin parçasıyım

10. Bir halk ozanı şiir yazarken nelere dikkat eder?

*……….

*……….

*……….

11. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
() Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmuştur.
() Hz. Muhammed i övmek için yazılan şiirlere naat denir.
() Sözlü edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.
() Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da beşerî aşk denir.
() Kasideler din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir.

12.Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
Divan şiirinde ………………………………….……………….konularında yazılan lirik şiirlere gazel denir.
Gazelin en güzel beytine …………………….………………denir.
Divan edebiyatında bestelenmek için yazılan şiirlere ……..………denir.
Şairin kendi sanatını övdüğü bölüme ……….….………., dua ettiği bölüme ………………..…. denir.

13. Aşağıdaki örneklerde kullanılan düzeltme işaretinin görevini yazınız.
Edebî sanatlar :
Kâğıt :
Âşık :

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( )
basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin.

14. Yukarıdaki dizelerde parantezle gösterilen yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz.

15.Aşağıdaki cümlede geçen isim tamlamalarını çizip tamlamanın çeşidini yazınız.
Yorgun köylü elleri, ıssız ovaların hüznünü anlatıyordu.

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdam murâdım şem’i yanmaz mı

16. Yukarıdaki şiirde kullanılan nazım birimi, ölçü, uyak örgüsü ve konu hakkında bilgi veriniz.
Nazım birimi:
Ölçü:
Uyak örgüsü:
Konu:

17. Aşağıda verilen metin parçalarının hangi nazımbiçimine ait olabileceğini şemalara yazınız.
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdam murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân
Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı
Fuzulî

…………..
Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Nedim

…………..
Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti
Nice han, nice sultan, tahtı bıraktı geçti
Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti
Yunus Emre
…………..
18. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca… şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

19.İçinde güvercin, nergis kelimelerinin ve kendi isminizin geçtiği bir mani veya koşmaya uygun bir dörtlükyazınız.(10 P)

Efkan DOĞAN

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları Test

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları