İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınavı Test

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI

*Kutadgu Bilig
*Divanü Lügati’t Türk
*Atebetü’l Hakayık
1. Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ansiklopedik sözlük olmaları
B) Anonim olmaları
C) İslami dönemin ilk edebiyat ürünleri olmaları
D) Folklorik özellikler taşımaları
E) Aynı yüzyılda yazılmış olmaları

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. 13. asırda başlamış ve uzun bir dönem birçok halk ve divan şairini etkilemiştir. Bu düşünce zamanla ekolleşmiş ve kurumsallaşmıştır.
2.Parçada bilgisi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasavvuf      B) Bektaşilik     C) Müslümanlık
D) İnsan-ı kamil      E)Vahdet-i vücut

3.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde düzeltme
(uzatma, inceltme) işareti (^) kullanılmaz?
A) Her bölgenin adeti farklıdır.
B) Yeni işimizden çok kar ettik.
C) Ne dediğimi pek ala anladı.
D) Dini konuları ehli sünnet bilginlerinden öğrendi.
E) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.

4. Koşuk nazım biçimin halk edebiyatında içerik bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) NefesB) Gazel C) Kaside D) AğıtE) Koşma

5.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşma, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak, arı bir Türkçe kullanılmıştır.
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.

6. Aşağıdakilerden hangisi ‘Anonim Halk Edebiyatı’ ürünlerinden biri değildir?
A) ManiB) TürküC) NinniD) Koşma E) Bilmece

7. Aşağıdakilerden hangisi divan (klasik) edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.
B) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.
C) Söz sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.
D) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.
E) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

8. Yunus Emre’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerini yalnızca aruz ölçüsü ile yazmıştır.
B) Türkçeyi çok iyi kullanmış, yalın ve özlü bir anlatımı seçmiştir.
C) Şiirlerinde Allah ve Peygamber sevgisi, tasavvuf fikri ön plandadır.
D) Tekke şiirinin bu büyük şairi, lirik şiirler ve ilahileriyle bilinir.
E) Risaletü’n-Nushiyye adlı bir eseri ve şiirlerini topladığı Divan’ı vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi geleneğinin bir özelliği değildir?

A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
C) Hepsi Cumhuriyet Dönemi ürünleridir.
D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.
E) Dil son derece sadedir.

Asıl adı Alâeddin Gaybî olan sanatçının şiirlerinden ve Menâkıbnâme’sinden onun Bektaşi Abdal Musa’nın müridlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Tasavvufla ilgili şiirleri yanında tekerlemeleri, şathiyeleri de önemli bir yer tutar. Yunus Emre yolunda yürüyen şairin Budalanâme adlı eseri meşhurdur.
10. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı kimdir?
A) Kaygusuz AbdalB) Yunus Emre
C) Erzurumlu EmrahD) Aşık Veysel
E) Seyid Nesimî

11. Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaside B) İlahi C) Semai D) Şathiye E) Nutuk

12. İnsanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a döneceğini anlatan dinî-tasavvufî nazım şeklidir.
Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deme B) Şathiye C) Devriye D) ilahi E) Semai

Uzaktır seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
13. Yukarıdaki maninin türü nedir?
A) Kesik maniB) Yedekli mani
C) Cinaslı mani D) Düz mani
E) Atışmalı mani

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk hikâye örneğidir?
A) Cenkname B) Çiçekli Elbise
C) Letaif-i Rivâyat D) Leyla ile Mecnun
E) Falaka

15. Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mutlak varlığın Alllah olduğu
B) Doğadaki her varlığın Allah’ın bir tecellisi olduğu
C) Süslü, sanatlı ve ağır bir dille şiirlerin yazıldığı
D) Allah ve insan sevgisinin çok önemli olduğu
E) Varlıkların varlığının Allah’a dayanması

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi (fiilimsi) değildir?
A) Yaşından beklenmedik bir çeviklikle arabadan atladı.
B) Bu akşam bana, karanlık da çocuk oyuncağı gibi geliyordu.
C) Upuzun koridorda hocayla yan yana yürümeye başladık.
D) Şimdi bahçede, karları temizlenmiş toprak yolda yürüyorduk.
E) Donmuş ayaklarıma pek uzun gelen bir bekleyişten sonra kapı açıldı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ligdeki 38’nci golünü de bu maçta attı.
B) Babam 40. yaş gününü de iki gün önce kutladı.
C) Ölümünün 27’nci yılında saygıyla anıldı.
D) 53’üncü İzmir Fuarı 22 Ağustos 2001 tarihinde başlıyor.
E) 5’inci şiir kitabını da önümüzdeki hafta piyasaya çıkarıyor.

18.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet dönemindeki ilk yazılı eserlerin ortak özelliğidir?
A) Didaktik yönlerinin ağır basması
B) Aynı ölçüyle yazılmaları
C) Aynı nazım biçimleriyle yazılmaları
D) Aynı yazar tarafından yazılmaları
E) Birer siyasetname olmaları

Kuş kafese girmiyor,
Buna aklım ermiyor,
Hiç boşuna ah çekme,
Annem beni vermiyor.

19. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mani olduğu
B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
C) Tam kafiye kullanıldığı
D) Dilinin özentisiz, süssüz olduğu
E) Mani tipi kafiye düzenine sahip olduğu

20. Türk dilinin ilk sözlüğü ve ilk dilbilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig         B) Mesnevi
C) Divan                       D) Divanü Lügati’t-Türk
E) Atabetül Hakayık

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu bir isim tamlamasıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu bir isim tamlamasıdır?
A) Kağnıdaki kadına bu müjdeyi vermek aklından geçtiyse de hemen bundan caydı.
B) Sona yaklaşmakta olanların sabırsızlığı Çakır’ın yüreğini sarmaya başlamıştı.
C) Çevik bir hareketle atından atladı.
D) At kendi kendine ve uysal adımlarla sahibini takip ediyordu.
E) En yakın evden bile elli adım uzaktaydı.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye “üzülme, acıma” anlamı katmıştır?
A) Hey viran olası dünya hey!
B) Off, sabahtan beri patladım sıkıntıdan!
C) Vay Koca Ali vay, ne hale gelmiş adamcağız!
D) Oh, kötü bir şey olacak diye ödüm koptu!
E) Eh, ben de kalkayım artık!

Göle su gelene kadar, kurbağanın gözü patlar.
23. Bu atasözündeki tamlamanın benzeri, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Deniz suyu, sağlık kaynağıdır.
B) Gökdelenler, bana yüksek direkleri hatırlatır.
C) Şiddet toplumunda demokrasi gelişmez.
D) Tren kazasının da nedeni, dikkatsizlikmiş.
E) Annemizin sesi, bize ninni gibi geliyor.

Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )
24. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (,) (,) (.) B) (:) (;) (,) (…) C) (;) (,) (,) (.)
D) (.) (,) (,) (.) E) (.) (;) (;) (…)

25. Aşağıdaki cümlelerde geçen ünlemlerden hangisi seslenme (hitap) bildirmez?
A) Ey benim gözü yaşlı anam!
B) Hey arkadaş! Hesabı ödemeden gidemezsin.
C) A benim güzel kardeşim, niçin haber vermedin!
D) Haydi sen de bizimle gel!
E) Hey gidi günler hey! Kıymetini bilemedik.

NOT: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Efkan DOĞAN

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Kayseri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları Test

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları 

Mission News Theme by Compete Themes.