9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Çalışma Soruları Test

 Tür adları tekil bile olsa kimi zaman çoğul anlam taşır.

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

A) Öğretmen, her zaman bilginin ve dürüstlüğün sembolüdür.

B) Çok yaramaz bir çocuktum o yıllarda.

C) Bu kitap, ona öğrencilerinin hediyesiydi.

D) Bir anda elimden yere düştü bardak.

E) Polis, hızlı giden aracı durdurup araca ceza kesti.


İğde kokusuna tutunmuş gidiyordum. Hazirana yakın, mayısın bilmem kaçı? İğde nerede? Otoların geçtiği köprü ile yayaların yürüdüğü üst geçit arasında. Ora­yı ağaçlandırmışlar. Çitlembik, mazı, erguvan, akasya, hatmi ve tanımadığım bir sürü ağaç… Yahu gözünü sevdiğimin iğdesi, sen oraya nasıl geldin? Bir kuşun gagasında mı yoksa bir yandan yürüyüp öte yanda iğde yiyen, çekirdeklerini sağa sola atan, elleri cebinde, başı havalarda bir bozkır çocuğunun eseri misin?

2. Bir hikâyeden alınmış bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlahi bakış açısıyla yazılmıştır.

B) Betimlemelere yer verilmiştir.

C) Doğanın tahrip edilmesinden duyulan bir rahatsızlık sezdirilmiştir.

D) Anlatıcı kurmaca bir kişidir.

E) Zaman unsuruna yer verilmiştir.


3. Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özellikleri arasında yer almaz?

A)Bu tarz hikâyelere “klasik vak’a hikâyesi” de denir.

B)Bu tür hikâyelerde olaylar zinciri; kişi, zaman, yer öğe­sine bağlıdır.

C)Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.

D)Bu tür hikâyelerde merak öğesi ikinci plandadır.

E)Kişilerin portreleri ve çevre betimlemelerinden yararla­nılır.


4.      Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim

Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde

Yukarıdaki dizelerde,

I. Yakıyor gözlerimde

II. Aldığım her nefesi

III. Ölüm siyah bir tütsü

IV.  Son nefes gibi verdim

bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III – I / IV – II                  B) II – IV / III – I

C) IV – II / I – III                  D) III – I / II – IV

E) I – III / IV – II


(I) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823’de İstanbul’da doğdu. (II) 1837’de, Tercüme Odası’nda çalışmaya başladı. (III) 1878’de sadrazam oldu. (IV) 1882’de ikinci kez sadrazam oldu. (V) 2 Nisan 1891’de öldü.

5. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.           E) V.


“Anlattı uzun uzun

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun”

6. Yukarıdaki dizelerde asonans hangi sesle sağlanmıştır?

A) “n” sesiyle        B) “s” sesiyle        C) “u” sesiyle    D) “z” sesiyle     E) “i” sesiyle


Dedim inci nedir dedi dişimdir

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır

7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Yarım uyak     B) Cinaslı uyak    C) Zengin uyak     D) Tam uyak         E)  Seci


Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirde her dizede eşit sayıda heceden sonra soluklanmak amacıyla durulan yere   ……  denir.

8. Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir?

 A) ulama     B) imale       C) zihaf       D) durak         E)uyak


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?

A)    Rüzgârların ıslığı en yakın yoldaşları

Yıllarca dövünerek içi yenmiş taşları

B)    Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak

Bazen ufkun kıpkızıl şarabına taparak

C)    Dağlardan,ormanlardan sana akacak mıyım

Ey deniz,söyle bir gün sana bakacak mıyım

D)    Eğilmiş arza, konar, muttasıl konar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

E)     Saç tel tel,örtüler hep tül tül düşer

Gözünün değdiği yere gül düşer


Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı

hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba

(III) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde

tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

10. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti getirilebilir?

A) I. ve II.       B) II. ve III.        C) II. ve V.       D) III. ve IV.       E) IV. ve V.


  11. Masal türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genelde tekerleme ile başlar, bu bölüme döşeme de denir.

B) Olayların yaşandığı zaman ve mekân bellidir.

C) Olay bölümü, asıl hikâyenin anlatıldığı bölümdür.

D) Dilek bölümüyle biter, bu bölümde söylenen sözler kalıp sözlerdir.

E) Çocuklara iyilik aşılamak gizli amaçtır.


“Altın buğdayı tarlalarımızın,

Seni bağrımızdan eker, biçeriz;

Acılar kardeşin, gözyaşı kızın.”

12. Ölçü, uyak, konu ve dil gibi özellikler de göz önünde tutulursa, dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?

A)    Birleşirse doğacak uygarlığımız.

B)    Durmadan akan yaşı sileriz.

C)    Bir kazma ile bir kürek, bir de çapamız.

D)    Zengin parıltınla dolar gecemiz.

E)    Türkçeden güzeli yok budur hecemiz.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A) İstanbul’da bir sonbahar masalı gibi sürünüyor gece.

B) Gecikmiş kuşların kanatları, karanlığı bir bıçak gibi yarar.

C) İnce yağmurlara kapılıp dağlara doğru yürümelisin.

D) Sonbaharın tüm olumsuz çağrışımlarını unutuyorsun.

E) Yeni bir güne başlar gibi bir mevsime daha giriyorsun.


Bu yolda herkes bir ey delikanlı

Diriler şerefli ölüler şanlı

Yurt için döğüşen başı dumanlı

Her zaman bu şandan, o şana gider

14. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Birleşik sözcük       B) Soyut ad          C) Tekil ad

D) Adıl                          E) Topluluk adı


Edebiyat kültürünün ve edebiyat zevkinin en şaşmaz ölçütü, “edebiyatsızlık” tır. “Edebiyat” tan kaçınmak, “edebiyat” yapmamak; çıplak sözün sırrına ermiş bulunmak. İşte gerçek edebiyatın ana koşulu.

15. Yazarın gerçek edebiyatın ana koşulu saydığı özellik, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

 A)  bütünlük     B)  açıklık     C)  etkililik     D)  akıcılık    E)  yalınlık


(I) Masal kişileri insanlar, hayvanlar ve cansız varlıklar olabilir. (II) Cin, peri, dev gibi olağanüstü karakterler de masallarda sıkça karşımıza çıkar. (III) Masal kişileri genellikle yüksek tabakadan seçilir. (IV) Masalda iyi-kötü mücadelesini kötüler de kazanabilir. (V) Yoksul ve alt tabakadan masal kahramanları, giriştikleri mücadeleyi genelde kaybeder.

16. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren masal kişileriyle ilgili yanlış bilgi verilmeye başlanmıştır?

A) V.      B) IV.      C) III.     D) II.      E) I.


 Çıkardı ayağını içeri daldı

Yanan sobayı görünce dondu kaldı

Yerde baygın yatan bir nine vardı

Herkesi bir ölüm korkusu sardı

17. Yukarıdaki şiirin altı çizili olan kelimelerinde hangi söz sanatı vardır?

A) Mecaz-ı mürsel (Ad aktarması)

B) Teşhis (Kişileştirme)

C) Teşbih (Benzetme)

D) İntak

E) Tekrir


18. Bilimsel ürünlerle sanat eseri arasında aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A) Sanat eserinde güzellik, bilimsel eserde doğruluk aranır.
B) Bilimsel eserler kişiye göre değişmeyen doğruları açıklar, sanat eseri kişiseldir.
C) Bilimsel eserde gerçekler anlatılır; sanat eserinde gerçeğe aykırı olanlar işlenir.
D) Bilimsel eserde gözlem ve deneyden yararlanılır; sanat eserinde sanatçı, duygu ve       düşüncelerinden yararlanır.
E) Bilimsel eserde amaç öğretmektir; sanat eserinin amacı insanın hayal dünyasını zenginleştirmektir.


Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.

19. Parçanın anlatıcısı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Kahraman anlatıcı             B) İlahi bakış açılı anlatıcı

C) Gözlemci anlatıcı               D) Hakim anlatıcı

E) Müşahit anlatıcı


Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır. Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan bu türün toplumu eğitici, kötü davranışlardan caydırıcı özelliği vardır. Bu türün eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı sanılmaktadır.

20. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Efsane     B) Masal     C) Fabl     D) Destan     E) Hikâye


EFKAN DOĞAN

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları