9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
1. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I  B) II  C) III        D) IV        E) V

Bursa’da bir eski cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su

Orhan zamanından kalma bir duvar

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

  1. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır? A) Lirik şiir    B) Didaktik şiir    C) Pastoral şiir   D) Epik şiir    E) Dramatik şiir
  1. “Arkadaşım Sevgi’yle kütüphanede ders çalışacağız.”

Yukarıdaki altı çizili kelime için hangisi doğrudur?

  Verilişine göre Oluşumuna göre Sayısına göre
A) Cins isim Somut isim Tekil isim
B) Özel isim Soyut isim Çoğul isim
C) Özel isim Soyut isim Topluluk is.
D) Cins isim Soyut isim Tekil isim
E) Özel isim Somut isim Tekil isim

Sevda ateşten bir gömlek
Giymeyen onu yalan bilir

  1. Bu dizelerde, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
   A) Kinaye  B) Tezat  C) Telmih  D) Teşbih  E) Tevriye

Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadık- larınızı değil, onun size yaşattıklarınızı düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenme­dik bir sonla bitmez. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.

  1. Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                 A) Durum hikâyesi  B) Olay hikâyesi  C) Halk hikâyesi  D) Postmodern hikâye  E) Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye

 

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

bütün sürgünlüklerim bir bakıma

bu sürgünün bir süreği

  1. Yukarıdaki dizelerde aliterasyon hangi sesle sağlanmıştır?                                                                                                                                    A) “d” sesiyle  B) “s” sesiyle  C) “ü” sesiyle  D) “b” sesiyle  E) “i” sesiyle

 

 7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Halk şiirinde şairlerin mahlas almalarına tapşırma denir.
B)  Hece sayıları eşit olmayan şiirlere, didaktik şiir denir.
C)  Söyleyici şairin sesini, söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlıktır.
D)  Vezin, şiirdeki başlıca ahenk öğelerinden biridir.
E)  Serbest şiirlerde ahenk; vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.

Vaktidir Hakka durmağın
Seyrani kaldır parmağın
Cennette akan ırmağın
Katre olsam sellerine

 8. Yukarıdaki şiirde kullanılan mahlas hangisidir?

A) Hakka B) Seyrani C) Cennette

D) Katre E) Sellerine

9. Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir söz öbeği kullanılmıştır?

A)   Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak sizin elinizde.

B)   Atlet, maratonun sonlarına doğru yoruldu.

C)   Yağlı boyayla yaptığı resimleri satışa çıkardı.

D)   Giydiği geniş gömleklerle kamburunu örtmeye çalışıyordu.

E)   Saatlerdir hiç kimseyi umursamadan, sakız çiğniyordu.

 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç kafiyeyoktur?

A) Yollarına dikilen ısırganlar kinlidir
Yuvanda bıraktığın sevdiğin temkinlidir

B) Mühürlü gölgeleri çekiyorsun derine
Çaresiz bir can gibi yanmışsın kaderine

C) İçimde beslerim bir büyük ordu
Çiğnesin düşmanı yükseltsin yurdu

D) Hele bir derdim hepsinden yaman
Aman sen işitme, sen duyma aman

E) Bir de bu şair için kendini at yabana
Adını söyleyeyim, gülümü getir bana

 

Durdum ve düşündüm demin
Baktım bu yol daha emin
Ayrılmamaya bin yemin
Ettim, sana geliyorum…

11. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Konusu bakımından satirik şiirdir.

B) Nazım birimi dörtlüktür.

C) Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla yazılmıştır.

D) Uyak örgüsü, düz uyaktır.

E) Tunç kafiye yapılmıştır.

Bir çiçek üşüyor, karlar altında

Bir kartal, kanadında yavrusunu taşıyor

Rüzgarda yapraklar fısıldaşıyor

Bir mağara ağlıyor Anadolu’da

  1. Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.

A) Çiçek – kar      B) Kartal – kanat

C) Kartal- kar –rüzgâr     D) Çicek – yapraklar – mağara

E) Yapraklar – Anadolu – kanat

 

Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok
Öyle akarsular, öyle hava yok
Feryadıma karşı aks-i sada yok
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır

(13. ve 14. soruları yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.)

13. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) İstiare sanatından yararlanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) 4+4+3 durak düzenine sahiptir.
E) Kelime halinde redif vardır.

  1. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

   A) Sıfat tamlaması
   B) Tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması
   C) Belirtisiz isim tamlaması
   D) İşaret sıfatı
   E) Zincirleme isim tamlaması

15. “Bu” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde sıfat olarak kullanılmamıştır?

A)     İstediğiniz ürün fiyatını bu yıl veremeyeceğiz.

B)     Arkadaşım bu odada kalmak istiyordu.

C)    Sana da bu şehirden bir arsa alalım.

D)    Konuşmacının bu sözleri ilgi uyandırma­mıştı.

E)     Bizim istediğimiz araba bu değildi.

  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamla­ması kullanılmamıştır?

A)     Ben ki her gölgenin aksettiği bir gamlı suyum

B)     Gülüyordun kayalıklardan inerken bana sen

C)    Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum

D)    Bir hazan akşamı kırlarda unuttum seni

E)     Eriyen ruhumu yorgun bakışın doldursun

 

 

Hayatta güç olan üç şey vardır (  ) Bir sırrı saklamak (  )

bir yarayı unutmak (  ) boş zamanı kullanmak (  )

  1. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki-

lerden  hangisinde verilen noktalama  işaretleri getiril- melidir?

A) (:)   (,)  (,)  (.)
B)  (:)  (;)  (,)  (…)
C)  (;)  (,)  (,)  (.)
D)  (.)  (,)  (,)  (.)
E)  (.)  (;)  (;)  (…)

 

Saçında çoğalmış aklar

Soluk  bir çizgi dudaklar

Neden bu çökük yanaklar

Üstünden yaşlar akıyor

  1. Yukarıdaki şiirin teması nedir?

A) Yaşlılık      B) Mutluluk            C) Ölüm                D) Ayrılık                  E) Sıkıntı

Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır. Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan bu türün toplumu eğitici, kötü davranışlardan caydırıcı özelliği vardır.

19. Bu parçada kullanılan belirtisiz isim tamlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) bir tür B) küçük öykü C) çocuk edebiyatı

D) kötü davranış E) türün … özelliği

Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde
Ne sevdayla dolar taşar gönüller
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi
El ayak şişer

  1. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   A) Devrik cümlelerle ses akışı sağlanmıştır.
   B) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
   C) 2. dizede mecaz-ı mürsel vardır.
   D) 3. dizede teşbih sanatından yararlanılmıştır.
   E) “r” seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır.

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Başarılar dilerim, kıymetli öğrencilerim.

Efkan Doğan

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları