etik kulübü, klübü, pln, efkan doğan, efgan

etik kulübü, pln, efkan doğan efgan

Bu kulüpte etik kavramını yaygınlaştırmak, her zaman hayatımızın içinde olduğunu belirtmek ve sadece bizim değil herkesin ilgilenebileceğini göstermek istiyoruz.

Etik kulübünde belli bir konuda karşıt fikirlere sahip iki grup oluşturup, olayda hangi fikrin etiğe uygun olduğunu sorgulamak gerek. Düşünmeyi seviyorsanız bu kulüp en doğru karar diye düşünüyoruz.

etik kulubu, etik kulübü, yönetmeliği, tüzük, logo

Etik, toplumsal ahlak değerlerimizdir. Biz bu kulüpte, tarih açısından önemli olan ve olabilecek olan tüm konuları tartışacağız. Asıl yapmamızı istediğim şey, insanlara zarar verebilecek konuları tartışıp, bu meselelere çözüm bulmak. Yani aslında, geleceği pozitif bir yönde değiştirmek.
Bireyin, diğer bireyler, kurumlar, toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir. Yazılı hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin, toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir. Bu bağlamda, etik ilkeleri toplum ögelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi, toplumdaki uyumun temelidir.

Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derece önemli olan Etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu yaşamsal ihtiyacı temel alan Etik Kulübü “Etik Değerler”in vazgeçilmezliği ilkesini savunur, genelde Türkiye, özelde ise Arif Molu ATL ve EML bu değerlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ahlaki ikilem içeren kararlarda etik ilkelerini esas alınmasını amaçlar.  

AMACIMIZ

Arif Molu ATL ve EML’nde ve toplumda etik anlayışı ve bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi kulübümüzün temel amacıdır.

etik kulübü, etik kulubu, yönetmelik, amaç, logo

Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılmalıdır:

Sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki bazda “etik değerlerin” önem kazanması için, bireylerin “etik değerler” konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak,
Yaşamın her alanında “etik değerlere” sahip çıkan öğrencileri kulüp çatısı altında buluşturmak,
Etik değerlerin tanımlanması, özendirilmesi ve uygulanması için konusunda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek seminerler, paneller, konferanslar vb. etkinlikler düzenlemek,
Etik değerlere duyarlı ve bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunun sonucunda etik değerler bilgi bankası oluşturarak etik standartları ve ilkelerini okul öğrencileri ve kamuoyuyla paylaşmak,
Evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırılma, incelenme, belirlenme, değerlendirme ve geliştirilmesi,
Belirlenen Etik Standartlar ve İlkelerinin Arif Molu ATL ve EML öğrencileri, mezunları,öğretmenleri ve komuoyuna duyuyulması,
Farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemleri ele alarak çözümlerde bireyler ve kurumları etik değerlere uygun yurtiçi ve yurtdışı temaslar ve işbirlikerinin kurulması ve bilgi paylaşımının sağlanması.

Hedefimiz:

– Etik değerlerin farkına varılmasını sağlamak,

– Günlük hayatta karşılaştığımız, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremediğimiz durumları mercek altına almak; vardığımız sonuçları günlük hayatımıza aktarmak ve dolayısıyla yaşam kalitemizi arttırmak,

– Farklı bakış açılarını algılayıp değerlendirebilme yeteneği geliştirmek,

– Doğru ve yanlışı irdeleyerek, doğruyu bulma becerisini kazandırmak,

– Tartışma becerisini geliştirmek,

– Öğrencilerimizi sorumluluk almaya, özgüven ve disiplin kazanmaya, girişimci olmaya, esnek bir düşünce yapısıyla yaratıcılık kazanmaya yönlendirmektir.

Bu kulübün öğrencileri:

– Tartışmayı seven,

– Güncel olaylara seyirci kalmak yerine çözüm üretmek isteyen,

– Toplumsal sorumluluk taşıyan,

– Hoşgörülü, farklı bakış açılarına ve dinlemeye açık,

– Güzel bir Türkçe ile düşüncelerini ifade eden,

– İnsani, millî ve manevî değerleri önemseyen öğrencilerdir.  

KULÜP YÖNETMELİĞİ

etik kulübü, etik kulubu, yönetmeliği

ARİF MOLU ATL ve EML

ETİK KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: EFKAN DOĞAN

KURUCU BAŞKAN: FARUK GÖĞ
BAŞKAN YARDIMCISI:
BAŞKAN YARDIMCISI:
BAŞKAN YARDIMCISI:
GENEL SEKRETER:
SAYMAN:

ÜYELER:

ARİF MOLU ATL ve EML Etik Değerler Kulübü Tüzüğü

Önsöz

Bireyin;diğer bireyler,kurumlar,toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir.Yazılı hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin,toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir.Bu bağlamda,etik ilkeleri toplum öğelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi,toplumdaki uyumun temelidir. Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derecede önemli olan Etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.Bu yaşamsal ihtiyacı temel alan Etik Değerler Kulübü,”Etik Değerler”in vazgeçilmezliği ilkesini savunur,genelde Türkiye,özelde ise Arif Molu ATL ve EML bu değerlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ahlaki ikilem içeren kararlarda etik ilkelerini esas alınmasını amaçlar.

Amaçlar·

Evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırılma, incelenme, belirlenme, değerlendirme ve geliştirilmesi· Belirlenen Etik Standartlar ve İlkelerinin Arif Molu ATL ve EML öğrencileri, mezunları, öğretim üyeleri ve kamuoyuna duyurulması·

Farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemleri ele alarak çözümlerde bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek.
Yurtiçi ve yurtdışı temaslar ve işbirliklerinin kurulması ve bilgi paylaşımının sağlanması.

Faaliyetler·

Gazete, dergi, broşür, kitap ve benzeri basım veya radyo, elektronik medya, televizyon, internet gibi iletişim kanalları yoluyla yukarıda belirtilen amaçlara uygun yayınlar yapmak
· Konferans, seminer, sempozyum, kurs, panel, çalıştay örnekleriyle somutlaştırılabilecek her tür organizasyon ve eğitim programı düzenlemek
· Yurt içi veya yurt dışında bulunan, ”Etik Değerler”e gereken önemi veren akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları; meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak .

Komiteler

· Üniversiteler Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Etik Eğitimi Komitesi
· Kurumlarla İşbirliği Komitesi
· Üyeler arası İletişim Komitesi
· Ulusal Ve Uluslararası Etik Arşivi Oluşturma Komitesi
· Lise ve İlköğretim Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Mali Komite
· Etkinlik Komitesi  

Efkan Doğan

Etik Kulübü Yıllık Çalışma Planı

Ekim
Yönetim kurulunun oluşturulması, görev dağılımı
Etik tanımı

Kasım
Ahlaki gelişim süreci,
Etik kuralları
Etik sistemleri,
Etik toplum ilişkisi

Aralık
Türk kültüründe etik davranışlara örnekler
Slayt gösterisi için hazırlık yapılması
İslam geleneğinde ve tarihinde etik

Ocak
Hadis-i şerif ve vecizelerle etik
Etik değerlere uygun davranışların sonuçları
Etik sorgulama

Şubat 
Toplumsal yozlaşma
Etik davranışların fotoğraflarının çekilmesi

Mart
Duvar gazetesi için hazırlık yapılması
Mesleki etik kavramı,   Mesleki etik ilkeleri
Ahilik ve Dayanışma
İş hayatında etik ve etik dışı konular

Nisan
Mesleki yozlaşma,
İş etiğine uygun davranışların sonuçları
Farklı mesleklerde etik ilkeler,
Çalışanların etik profilleri

Mayıs
Etik liderlik,
İş yerinde iş etiğine uygun ortamda çalışmak

Haziran
Yılsonu değerlendirilmesi