erg, eğitim reformu girişimi, EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI

erg, eğitim reformu girişimi, EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI

Eğitim Reformu GirişimiEĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI

2008 5–6 NİSAN 2008 – İSTANBUL İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURUSU İÇİN ÇAĞRI (Son başvuru tarihi 18 OCAK 2008) Eğitim Reformu Girişimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2008 için eğitimcilerimizden üniversite öncesi eğitimde iyi uygulama/materyal örnekleri beklemektedir. 2008 konferansı, Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri (Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim), Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Teknolojinin Eğitimde Kullanılması konularında yapılacaktır. Ayrıca “Barış Eğitimi” ile “Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Mücadele Örnekleri”  başlıklı iki Özel Başvuru Alanı açılmıştır. Uygulamalarını/materyallerini sunmak veya poster sunuşu yapmak isteyenlerin aşağıda verilen bilgiler ışığında başvurularını 18 Ocak 2008’e kadar yapmaları rica olunur. Başvurular jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilecektir.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, sınıfta, okulda, okul dışında öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmek için gayret eden öğretmenlere ve eğitimcilere ulaşılmayı ve bu kişileri meslektaşları ile bir araya getirerek yeni öğrenme ortamlarının oluşmasını hedeflemektedir. 2008’de beşincisini gerçekleştireceğimiz Eğitimde İyi Örnekler Konferansları,  ülkemizde eğitimin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında bir araya getirmesi açısından önemli bir örnektir. Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratları, Ankara ve yerel birimlerinden yetkililer, öğretmenler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, veliler, özel sektörden eğitime ilgi duyan kişiler ve öğrenciler, konferans süresince alanlarda ve düzeylerde iletişim ve işbirliği olanağı bulabilmektedirler.farklı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2008, üniversite öncesi eğitim çerçevesinde aşağıdaki konularda yapılacaktır: Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri
Bu kategori, sınıf içi ya da ders dışı uygulama örneklerini içermektedir. Gerçekleştirdiğiniz uygulama ya da geliştirdiğiniz materyal öğretim programında yer alan Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Resim, Beden Eğitimi, Tarih, İngilizce, vb. gibi farklı derslere ilişkin olabilir.
Ölçme ve değerlendirme
Bu kategori, bireye/gruba uygulanmak üzere akademik başarı, davranış gibi farklı alanlara ait ölçme ve değerlendirme uygulama/materyal örneklerini içerir.
Özel eğitim
Bu kategori, zihinsel ve/ya da bedensel yönden farklı gelişen bireylere yönelik uygulama/materyal örneklerini içerir.
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR)
Bu kategori, kişinin kendini anlaması, sorunlarını çözebilmesi, gerçekçi kararlar çerçevesinde dengeli ve sağlıklı uyum sağlaması ve böylece potansiyelini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımları içeren ve/ya da kişisel, eğitsel, mesleki PDR hizmetlerinin çeşitli alanlarda uygulanmasına ilişkin uygulama/materyal örneklerini içerir.

Teknolojinin eğitimde kullanılması
Bu kategori, eğitim problemlerine çözüm üretmek amacıyla öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve diğer teknolojilerin bir arada kullanılmasına yönelik uygulama/materyal örneklerini içerir.
Özel Başvuru Alanları:  Barış Eğitimi
Bu kategori, bireylerde, çatışmaları yaratıcı, yapıcı ve barışçıl şekillerde çözecek becerilerin artırılmasına yönelik uygulama/materyalleri içermektedir. Bu uygulama/materyaller, barış eğitimi, çocuk hakları eğitimi, insan hakları eğitimi, demokratik yurttaşlık eğitimi, uzlaşma, kültürlerarası öğrenme, barışçıl sınıf oluşturma, öğrenciyle iletişim, vb. konularında okul ve sınıf içi düzenlemeler, ders konuları ve ders işleme biçimleri olabilir, ders dışı öğrenme ortamlarından örnekler içerebilir.
Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele Örnekleri
Bu kategori, kız çocuklarının eğitime erişimlerinin ve eğitim sürecine aktif katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulama/materyalleri içermektedir. Bu uygulama/materyaller, kız çocuklarının eğitime etkin katılımını sağlayan okul ve sınıf içi düzenlemeler, ders konuları ve ders işleme biçimleri olabileceği gibi, kız çocuklarının okula erişimini sağlayan yerel/bireysel örnekler de olabilir. Bu amaçla, yerel düzeyde fark yaratan uygulamalarla başvurulması önemsenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

1. Kimler başvurabilir?

İlk ve ortaöğretim kurumlarından, üniversitelerden, bürokrasiden ve sivil toplum kuruluşlarından eğitimciler (kişi, ekip ya da kurum olarak), C bölümünde yazılı konu ve alanlarda iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını/materyallerini sunmak üzere başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler. Ancak, uygulamaların/materyallerin bu konferans için özel olarak geliştirilmiş olmaması gerekir. Uygulamanın, yeterli uzunlukta bir süre boyunca yapılmış ve sonuçlarının değerlendirilmiş olması zorunludur.
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004, 2005, 2006 ve 2007’de sözlü ya da poster sunuş yapan kişilerin yeni bir uygulama/materyal ile başvurmalarına engel yoktur. Ancak, 2004, 2005, 2006 veya 2007’de yapılan başvurular, kabul edilmiş olsun ya da olmasın, yeniden gönderilmemelidir. 
Bununla birlikte, 2007 yılında jüri tarafından dikkate değer bulunmuş, ancak uygulamasının ya da değerlendirmesinin tamamlanmamış ve/veya bu bilgilerin başvuru formunda yeterince paylaşılmamış olmasından dolayı değerlendirme sonucunda teşvik edici ret mektubu alan başvuruların, zenginleştirilmiş ve değerlendirme sonuçlarına yer verilmiş olması kaydıyla yeniden gönderilmesi önemsenmektedir.

2. Başvurular

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2008’e başvurular, postayla ulaştırılmak üzere yazılı olarak ya da web sitesi üzerinden elektronik olarak (e-başvuru) yapılabilecektir.
Web sitesi kullanılmaksızın elektronik posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru formunuzu hem e-başvuru şeklinde yapıp hem de yazılı olarak göndermemenizi, bu iki yoldan yalnızca birini kullanmanızı önemle rica ederiz. Buna uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Web sitesi üzerinden başvuru (e-başvuru)

İnternete erişimi olan başvuru sahipleri www.egitimdeiyiornekler.org adresinden 14 Aralık 2007’den itibaren ulaşabilecekleri e-başvuru formunu doldurarak konferansa başvurabilirler.
Bu kişilere başvurularını tamamlamalarıyla beraber bir başvuru numarası verilecektir.
E-başvuru yapan başvuru sahipleri, başvurularına ek olarak göndermek istedikleri uygulama/materyal örneklerini, üzerine başvuru numaralarını yazacakları bir zarfa koyarak, postayla aşağıdaki adrese gönderebilirler:

Eğitim Reformu Girişimi
Bankalar Caddesi, No:2, Kat:5, Karaköy, 34420, İstanbul
Zarfların içine sadece eklerin konması ve başvuru formunun eklenmemesi önemle rica olunur.

4. Yazılı başvuru

Yazılı olarak başvurmak isteyenler başvuru formlarına www.egitimdeiyiornekler.org adresinden ulaşabilirler. Erişim ve yükleme zorlukları dolayısıyla başvuru formuna ulaşamayanlar (212) 292 5044 numaralı telefonu arayarak formun faks yoluyla kendilerine gönderilmesini talep edebilirler.
Başvurularını yazılı olarak göndermek isteyen başvuru sahipleri doldurdukları formları aşağıdaki adrese gönderebilirler:

Eğitim Reformu Girişimi
Bankalar Caddesi, No:2, Kat:5, Karaköy, 34420, İstanbul

Yazılı başvuru yapan başvuru sahipleri, başvurularına ek olarak göndermek istedikleri uygulama/materyal örneklerini, başvuru formları ile aynı zarfa koyarak gönderebilirler.

5. Başvuru için son tarih

Başvuru formlarının ve eklerinin 18 Ocak 2008 Cuma günü iş saati bitimine kadar yukarıda verilen adreslere ulaşmış olması gerekmektedir. Yazılı başvuru yapanlar için son postaya verme tarihi 14 Ocak 2008’dir. 18 Ocak’tan sonra gelen ya da 14 Ocak’tan sonra postaya verilmiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adres yanlışlığından kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Yeni Bir Fikir Üretim Süreci: 
Eğitim Reformu Girişimi

Toplumumuzda hane halkının eğitim harcamalarına ek olarak kişiler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları eğitim alanındaki girişimlere katkıda bulunmaktadır. Bu katkılar genellikle fiziki yatırımların ve/veya burs programlarının desteklenmesi şeklindedir. Türkiye, eğitime ayrılan özel kaynaklar açısından OECD ülkeleri arasında Güney Kore’den sonra ikinci sıradadır.

Ülkemizin eğitim ve öğretimde öncelikli hedefleri arasında herkesin temel eğitim alabilmesi için gerekli fiziksel altyapıyı kurmak olduğu dikkate alınırsa bu katkılar çok değerlidir.

Ancak, nitelikli insangücü, inisiyatif sahibi ve toplumsal duyarlılığı yüksek yurttaş ve yüksek rekabet gücü için herkesin eğitime erişimi kadar eğitim ve öğretim kalitesinin iyileştirilmesi de gereklidir.

Bu alandaki çalışmalara üniversitelerde bulunan enstitüler akademik araştırmalarla, sivil toplum kuruluşları ise çoğunlukla yaygın eğitim kapsamında yaptıkları destekleyici alan çalışmalarıyla destek olmaktadır.

Eğitim politikası üzerine düşünen, eğitim ve öğretimdeki konularla ilgili sorular soran, sorunları tanımlayan ve çözüm seçenekleri öneren girişim sayısı sınırlıdır. Örgün eğitim ve öğretimin içerik sorunları esas olarak devlete bırakılmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma sürecine katılması reform sürecini kolaylaştıracak ve tartışmaları daha rasyonel bir platforma taşıyacaktır. Bu da Türkiye’de yeni bir politika kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.


Ülkemizde 25 yaş üzeri nüfusun eğitim düzeyi çok düşüktür. Bu durum yetişkin eğitiminin önemini belirginleştirmektedir.
Kaynak: Dr. Can Fuat Gürlesel, Türkiye’nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğre Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar, ERG, 2005

Eğitimde Yeni Bir Fikir Üretim Süreci

ERG, eğitimimizin ihtiyaç duyduğu reformların, geçmişin ve başka ülkelerin deneyimleri ve geleceğin öngörüsü temelinde geniş ufuklu bir çerçevede tasarlanması gerektiği inancına dayanır. Bu doğrultuda, öncelikle eğitim reformu politikalarına katalizör olmak üzere bürokrasi, üniversite, okullar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren, katılımcı ve yaratıcı bir fikir üretim süreci oluşturmaktadır. Uzun vadede ERG bu fikir üretim sürecini eğitim alanındaki tüm paydaşları bilgilendirecek bir reform izleme merkezine dönüştürmeyi hedefler.

ERG, eğitimde reform ihtiyacına “yönetişim” eğilimiyle paralellik taşıyan bir modelle yaklaşmaktadır. Çağımızda hükümetlerin toplumların karşısına çıkan birçok karmaşık konuyla başa çıkarken zorlandıkları gözlemlenmektedir. Eğitim reformu da hiç kuşkusuz bu konulardan biridir. Yurttaşların ve paydaşların artan ve genişleyen kamu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hareketlenmeleri gelişmekte olan çok önemli bir eğilimdir. ERG’nin fikir üretim süreci de eğitim alanında kamu yararını tanımlamak ve korumak amacıyla devlet ve toplum işbirliğinin gerçekleşeceği bir forum olmayı ve sinerji oluşturmayı hedeflemektedir.

Fikir Üretim ve Reform İzleme Sürecinin Başlıca Amaçları:

  • Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak.
  • Toplum ve kurumlarının eğitimde devlete eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini olgunlaştırmak.
  • Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak.
  • Bu diyaloğun içerisinde eğitim politikaları üretmek.
  • Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar vericileri etkilemek.
  • Eğitim reformlarını izlemek ve “gözlemci” olmak.

ÖĞRETMENLER

Öğretmen kalitesini arttırma ihtiyacı, eğitim alanındaki değişimlerle birlikte daha aşikar bir hal almıştır. Kampanya paydaşlarının fikir birliğine vardığı üzere, öğretmenlerin tutumunda bir değişime gidilmeksizin kapsamlı bir reform için çabalamak boşunadır. Bu bağlamda, Sivil Toplum Kuruluşları öğretmen eğitimlerine katalizör bir güç olarak dahil olmalıdır.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansları

Kuruluşundan bu yana ERG’nin önceliklerinden biri öğretmen eğitimi olmuştur. Bu alanda üstünde en çok durulan aktivite olan Eğitimde İyi Örnekler Konferansları özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki iletişime farklı bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Tüm zorluklara karşın sınıfta, okulda ve okul dışında öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmek ve farklılaştırmak için gayret eden öğretmenlere ve eğitimcilere ulaşılmakta ve bu kişiler meslektaşları ile bir araya getirilerek yeni öğrenme ortamlarının oluşması sağlanmaktadır.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, eğitimde iyi örnekleri bir araya getirmeyi, örneklerin sahiplerini özendirmeyi, birikimlerini paylaşmalarını sağlamayı, diğer eğitimcileri yüreklendirmeyi ve bir iletişim ve işbirliği platformu oluşturmayı amaçlıyor.

ERG, ulusal konferanslarda ortaya çıkan olumlu ortamın ve paylaşılan iyi örneklerin yaygınlaştırılması için yerel çalıştayları gerçekleştirmektedir. Ulusal konferansta iyi örneklerini sunmuş kişiler arasından seçilen öğretmen ve eğitimcilerin Türkiye’nin çeşitli illerindeki devlet okulu öğretmenleriyle bir araya gelmesine ve meslektaşlar arası bir diyalog ve öğrenme ortamı oluşmasına olanak sağlayan bu uygulama Eğitimde İyi Örnekler Konferansları’nın yeni bir hizmet-içi eğitim modeli olarak gelişimini desteklemektedir. İki yılda gerçekleşen yerel çalıştaylarda 50’ye yakın eğitimci altı ilde yaklaşık 1.000 öğretmen ile bir araya gelmiştir. Daha da sevindiricisi, bu yöntemin hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi teşkilatı, hem de bazı eğitim kurumları tarafından benimsenerek yaygınlaşmaya başlamasıdır.

ERG tarafından 2004’ten beri düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları ilk sene 62 iyi örnek ve 450 katılımcıya evsahipliği yapmış ve bu sayı ileriki yıllarda artmıştır. 2005’te konferansta 96 iyi örnek yer almış ve katılımcı sayısı da 550’ye çıkmıştır. Yapılan en son konferans olan 2006’da ise 92 iyi örnek sunulımuş ve katılımcı sayısı 600’e ulaşmıştır. Konferanslarda sunlan iyi örneklerin değindiği konular: sınıf yönetimi, özel eğitim, öğretmen eğitimi ve eğitimde katılımcı projeler.

İnanıyoruz ki, eğitimde iyi örnekler yer ve koşul ne olursa olsun her zaman vardır, önemli olan bu uygulamaların fark edilmesi ve paylaşılmasıdır. İyi örnekler paylaşımı, öğretmenlerde yeni farkındalıklar yaratabilmekte, daha geniş bir perspektifte düşünmelerini özendirmekte ve farklı uygulamaları kendi koşullarına nasıl uygulayabilecekleri konusunda düşünmeleri için imkan yaratmaktadır.

www.egitimreformugirisimi.org

=> Dünyada eğitim sistemleri