10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Çalışma (Hazırlık) Test Soruları (Dönemde 2 sınav)

Soru 1

(I) Bana bu imkanlar sağlandı. (II) Türkiye’de üniversitede okurken orada gördüğüm eğitim, buradaki üniversitelerin seviyesindeydi. (III) Türkiye bizlere çok güzel eğitim sağlıyor. (IV) Bunu Amerika’da yapamazsınız. (V) O bakımdan ben bu ödülü memleketime ve Cumhuriyet devrinin başlattığı eğitime borçluyum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, anlamına göre diğerlerinden farklı türdedir?

A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Soru 2

Millî Edebiyat Dönemi’nde ………… hicivleriyle, …………….  tarih ve edebiyat tarihi türündeki eserleriyle, ……………. manzum hikâyeleriyle tanınmışlardır.

Metindeki boşlukları dolduracak olan sanatçılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Refik Halit Karay – Mehmet Fuat Köprülü – Mehmet Âkif Ersoy

B) Mehmet Fuat Köprülü – Ziya Gökalp – Ali Canip Yöntem

C) Ziya Gökalp – Yahya Kemal – Ömer Seyfettin

D) Fazıl Ahmet Aykaç – Ziya Gökalp – Mehmet Âkif Ersoy

E) Refik Halit Karay – Ziya Gökalp – Yahya Kemal Beyatlı

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi haber metni türünün özelliklerinden biridir?

A) Anlatılanların kurguya dayanması

B) Ayrıntılara yer verilmemesi

C) Öğretici yanının bulunmaması

D) Mizahi bir anlatım tutumu sergilenmesi

E) Hedef kitleye göre hazırlanması

Soru 4

Bildiğim en büyük kapalı çarşılardan birisi bu şehirde. Burada unutulmaya yüz tutmuş önemli mesleklerin de icrası yapılıyor (I) bakırcılık, oymacılık ve semercilik. Daha sayayım mı (II) Külekçilik, köşkerlik, kalaycılık, keçecilik, telkarilik (III) Yöresel ve organik gıdalar: tarhana, cevizli sucuk, pul biber (IV) Daha neler neler!.. 22 ayar altın işlemeciliğinin en önemli merkezi de bu şehir (V)

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( . ) ( ? ) (?) ( . ) (?)

B) ( : ) ( ! ) (?) ( ; ) ( . )

C) ( ; ) ( : ) (?) ( ? ) ( . )

D) ( : ) ( ; ) ( . ) (?) ( ! )

E) ( : ) ( ? ) (.) (…) ( . )

Soru 5

 Millî edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında önemli bir yere sahip olan Falih Rıfkı Atay, I. Dünya Savaşı’nda Suriye’ye gitti. Suriye ve Filistin’deki savaş anılarını “Ateş ve Güneş” kitabında topladı. Akşam gazetesinde Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yazdı, bu yazılarını Tanin ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde sürdürdü. Hakimiyet-i Milliye, Ulus, Milliyet gazetelerinde başyazarlık yaptı. İzmir’in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal’in dostluğunu kazandı ve bu döneme ilişkin anılarını “Atatürk’ün Bana Anlattıkları” ve ……. adlı kitaplarda topladı. Atatürk’ün çok yakınında bulunması ve önemli olaylara tanıklık etmesi yapıtlarına ayrı bir önem kazandırdı. Sağlam, çekici anlatımı ve duru Türkçesiyle basının en usta kalemlerinden oldu.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

A) Anadolu Notları          B) Beş Şehir

C) Yolcu Defteri               D) Çankaya

E) Saray ve Ötesi

Soru 6

   Fatih Askerî Rüştiyesine girdiğimden başlayarak ailenin yine İzmir’e taşınmasına kadar geçen dört beş yıllık zaman, yedi ile on iki yaş arası, gene hayatın bu devrelerinden birini teşkil eder. Bu dört beş yılın izleri o kadar yığılmıştır ki bunları şimdi hep bir arada ayıklanmayacak bir yığın hâlinde görüyorum.

   Mektebe ders yılının sonlarına doğru girmiştim, imtihan başlamak üzere iken bir gün sınıfa hademelerden biri geldi:

   “Halit Efendi, Saraçhane!.. (Dönemin geleneğine göre askerî okullarda öğrenciler doğdukları ya da oturdukları kent-semt adlarıyla çağrılırlardı.) diye seslendi. Beni müdür istiyormuş.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örneklendirmeye uygundur?

A) Röportaj    B) Gezi yazısı    C) Günce    D) Anı    E) Deneme

Soru 7

PİŞEKÂR — (I) Eee, Hamdiciğim, çoktan beri birbirimizi görmedik. (II) Şimdi ne işdesin?

KAVUKLU — (III) Şu çocukları savalım da öyle görüşürüz. (Kamburlara) — (IV) Gelin bakalım, öpün Tosun amcanızın elini! (…) — Ne zahmet! (V) Paraya alışırlar…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin yerine göre ötekilerden farklıdır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Soru 8

Halk tiyatrosunun bir türü olan Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tasvirler; hayalci, hayalî veya hayalbaz adları verilen kişi tarafından canlandırılır.

B) Acem, Arap, Kastamonulu, Trabzonlu gibi tipler genellikle ağız özellikleriyle konuşurlar.

C) Karagöz; Arapça, Farsça kelime ve terkipler kullanan eğitimli, aydın halk tipidir.

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümü vardır.

E) Karagöz ve Hacivat oyunun karakterleridir.

Soru 9

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 2016 yılında Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, Prof. Dr. Erol Parlak, Şener Şen, Feridun Özgören ve Süheyl Ünver’e ödül verilmesi uygun görüldü.

Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Habere kişisel yorum katılmıştır.

B) Haber metni 5N1K kuralına uygundur.

C) Toplumun her kesimini ilgilendiren bir haberdir.

D) Haberi resmî kaynaklardan doğrulamak mümkündür.

E) Metinde edebî bir anlatım kullanılmıştır.

Soru 10

Mevsim kıştı. Bir sefere çıkmaya şimdilik imkân yoktu. Orhan Gazi derhal sefer emrederse çok tehlikeli bir karar vermiş olacaktı. Bütün beyler aşağı yukarı böyle düşünüyorlardı. Fakat Bey kızgın olduğu için kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Akçaoğlu bu cesareti gösterdi:
“Beyim sefere hemen mi çıkılacak?” diye sordu. Orhan Gazi cesur komutanına dik dik baktı. Ne demek istediğini gayet anlamıştı.
“Siz bizi çocuk mu sanırsınız ki böyle sual edersiniz?” diye gürledi.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatılanlar tarihi gerçekliklerle birebir örtüşür.
B) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
D) Sade bir dille yazılmıştır.
E) Konusuna göre tarihi bir romandır.

Soru 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Şair Evlenmesi               B) Ömer’in Çocukluğu

C) Çerkez Özdenler           D) Gave

E) Gülnihal

Soru 12

Bir sarsıntı… Uyandım uzun süren uykudan;

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.

Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,

Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:

Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,

Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.

Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri

Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.

Faruk Nâfiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” adlı şiirinden alınan bölüm aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır?

A) Gezi yazısı    B) Günlük     C) Anı    D) Mektup    E) Biyografi

Soru 13

Türk halk tiyatrosunda yer alan Karagöz oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyunda yerel söyleyişlere yer verilir.

B) Yazılı bir metne dayanan, komedi ağırlıklı oyunlardır.

C) Usta-çırak geleneği içinde sürdürülür.

D) Figürleri perdeye yansıtarak seslendiren ve oynatan kişiler vardır.

E) Oyun sırasıyla “mukaddime”, “muhavere”, “fasıl” ve “bitiş” bölümlerinden oluşur.

Soru 14

Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir türün içinde yer almaktadır?
A) Karagöz   B) Hacivat   C) Zenne   D)  Kavuklu   E) Çelebi

Soru 15

Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Mavi Yolculuk                  B) Zeytindağı

C) Yolcu Defteri                     D) Anadolu Notları

E) Avrupa’da Ne Gördüm

Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sabaha karşı Zincirli Han’a yaklaşmıştık.

B) Birisi Kayserili, diğeri Konyalı olduğunu söyledi.

C) Hancı hiçbir cevap veremeden baktı yüzüme.

D) Nihayet bu handa aradığım herşeyi bulmuştum.

E) Ağustosun kızgın güneşinin altında dünyanın merkezindeydim sanki.

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Günlükler; roman, gezi yazısı ve hatıra gibi türlerde kullanılamaz.

B) Günlükler, olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.

C) Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkat önemlidir.

D) Anılarda kullanılan dil; açık, sade ve akıcıdır.

E) Anılar, tarihî gerçeklerin açıklanmasında önemlidir.

Soru 18

Mektepte sınıf arkadaşlarımın arasında, İzmirli bir efendi var idi. Bu efendi İzmir’de iken, Hâlit Ziya’nın derslerinde bulunmuş idi. Genç üstat hakkında malumat almağa başladığım arkadaşım, eski hocası için gösterdiğim meftuniyeti görünce kendinde bulunan eski Hizmet gazetesi nüshalarını bana hediye etti ki, Hâlit Ziya Bey’in o zamana kadar yazdığı ve henüz kitap şeklinde neşredilmemiş eserlerinin hepsi de bunlarda tefrika edilmiş idi: Bu Muydu?, Heyhat, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri.. Bila-mübalağa söylüyorum: Bu eserleri okurken duyduğum neşe ve hummayı, ömrümde başka hiçbir şeyde hissetmedim. Bu, bir galeyan, bir humma, bir hastalık oldu. Okurken bazı yerlerde, bazı tasvirlerde, bazı terkiplerde birden haykırmak ihtiyacı ile boğuluyordum.

Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük    B) Deneme    C) Hatıra    D) Biyografi    E) Mektup

Soru 19

Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Fecriati Dönemi                B) Servetifünûn Dönemi
C) Tanzimat Dönemi             D) Milli Edebiyat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

Soru 20

Geleneksel tiyatro içinde yer alan bu türde, rol alan bütün kişileri ve hikâyeyi tek kişi canlandırır. Bu tiyatro, taklide ve tuluata dayalıdır. Oyuncu, bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâyeler anlatır; hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleri ile taklit eder. Onun konusu, günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, hikâyeler ve efsanelerdir; aksesuarını ise bir sandalye (tabure), bir mendil (havlu) ile bir sopa (baston) oluşturur.

Yukarıda özellikleri verilen geleneksel tiyatro türü hangisidir?

A) Meddah                     B) Köy seyirlik oyunları

C) Karagöz                      D) Kukla

E) Orta oyunu

Soru 21

(I) Bizim kuvvetlerimizle Kocaeli taraflarından gelen kıtalar Dikmen sırtlarında son çarpışmalarını yapacaklardı. (II) Atatürk’ü adım adım takip ediyordum. (III) Olanca varlığını, nihayet bir oyun olan manevraya vermişti. (IV) Siperlere girip çıkıyor, soruyor, meraklanıyor, anlatıyordu. (V) Hiç unutmam.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, içinde isim tamlaması bulunan birleşik bir cümledir.

B) II. cümle, yüklemi birleşik fiil olan basit bir cümledir.

C) III. cümle, içinde sıfat tamlaması bulunan olumlu bir cümledir.

D) IV. cümle, yapı bakımından sıralı bir cümledir.

E) V. cümle, yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş olumsuz bir cümledir.

Soru 22

Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
 Bu parçada romanın unsurlarından hangisi ön plandadır?
A) Mekanla ilgili ayrıntılar
B) Zaman dilimiyle ilgili ifadeler
C) Kahramanın iç dünyasına ilişkin betimlemeler
D) Temayı oluşturan çatışmalar
E) Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler

Soru 23

I.   Gezi yazılarında amaç; gezilen, görülen yerlerin okuyucuya tanıtılmasıdır.

II.  Gezi yazısı, anlatılan bölge için bir belge niteliği taşır.

III. Gezi yazılarında nesnel ve öznel anlatım birlikte yer alabilir.

IV. Gezi yazılarında sadece doğal ve tarihi güzellikler anlatılır.

V.  Okur, gezi yazısını okurken yazarla birlikte geziyormuş hissine kapılır.

Gezi yazısıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Soru 24

Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türüne örnek gösterilemez?

A) Cenap Şahabettin-Tiryaki Sözleri

B) Evliya Çelebi-Seyahatname

C) Ahmet Haşim-Frankfurt Seyahatnamesi

D) Haldun Taner-Düşsem Yollara Yollara

E) Reşat Nuri Güntekin-Anadolu Notları

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi anı ile gezi yazısı arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?

A) Açık, sade, anlaşılır ve içten bir anlatıma sahip olmaları

B) Dilin göndergesel işlevde kullanılması

C) Kişisel hayatın ilgi çekici yönlerini konu edinmeleri

D) Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım türlerine yer verilmesi

E) Anlatımda yer yer öznelliğin ağır basması

Soru 26

Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) Özetleme                       B) Geriye dönüş                                            C) İç monolog                     D) İç çözümleme                                            E) Bilinç akışı                     

Soru 27

XVII. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ……….. ‘nin kırk yıldan fazla bir süre içerisinde Osmanlı ülkesini ve diğer coğrafyaları dolaşarak meydana getirdiği  ………….  adlı eser, gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki ilk büyük örneğidir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Süleyman Çelebi-Seyahatname

B) Kâtip Çelebi-Cihannüma

C) İbni Battuta-Seyahatname

D) Evliya Çelebi-Seyahatname

E) Yirmisekiz Mehmet Çelebi-Sefaretname

Soru 28

Efsanelerle ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Az da olsa bir inandırıcılıkları vardır.
B) Kahramanları genelde dini, mistik, tarihi kişilerdir.
C) Her anlatıcıya göre farklılıklar gösterebilir.
D) Destanlar gibi efsaneler de milli bir nitelik taşır.
E) Genellikle bir inanç üzerine kurulur.

Soru 29

Yazın Ankara’nın tepeleri boz, dereleri yeşildir. Çünkü dereler kuytudurlar, yazın sulak, kışın ılık olurlar. Onun için de yamaçları bağlık, tabanları ağaçlıktır.

Ankara derelerinin bence en güzeli Hacıkadın deresidir. Ben Hacıkadın’ı bir kış pazarı görmüş, onun kış hâlini bile sevmiştim. Sonra oraya her yıl, baharın, yazın, güzün, en az üç yol gider oldum. Ben kırlara sık giderim. Fakat şehirden çıkınca safi tabiat, su katılmamış, el değmemiş tabiat isterim. Hacıkadın deresinde dik yamaçlar, derin yarlar, sarp kayalar, çağlayanlar var. Hacıkadın deresinde yalnız Ankaralı değil, Akdenizli, Karadenizli ağaçlar var.

Hikmet Birand, Anadolu Manzaraları

Bu parçanın anlatımında hangi edebî türün özellikleri ağır basmaktadır?

A) Deneme    B) Röportaj    C) Söyleşi   D) Mülakat   E) Gezi yazısı

Soru 30

BURSA (AA) Bursa’da hastaneye giden bir kişinin röntgen cihazında görülen pantolonunda takılı kemer tokasının, bomba düzeneği sanılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Hastaneye giden terörle mücadele ekiplerince yapılan incelemede, sağlık kuruluşuna gelen bir kişinin girdiği röntgen cihazında görülen ve bomba düzeneği sanılan cismin, hastaya ait kemer tokası olduğu anlaşıldı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin bir özelliği değildir?

A) İlginç bir haber olması

B) Ajans kaynaklı bir haber olması

C) Toplumun bir kesimini ilgilendirmesi

D) Tarafsız ve nesnel olması

E) Kişilik haklarına aykırı olması

Soru 31

Aşağıdaki yazarların hangisi edebiyat tarihçisidir?

A) Mehmet Âkif Ersoy

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Mustafa Necati Sepetçioğlu

D) Halil İnalcık

E) Yavuz Bahadıroğlu

Soru 32

Anılarda anlatılanlar doğrudan doğruya tarih midir ( ) Anı yazarları bir tarihçi duruşuyla mı yaklaşırlar gördüklerine ( ) yaşadıklarına ( ) Bu sorulara verilecek cevap geçmişin, birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verildiği şeklinde olacaktır ( )

Dr. Serdar Odacı, Türk Dili’nin Sayfalarında Anılar

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (,) (…) (.)                 B) (?) (,) (?) (.)

C) (;) (,) (?) (.)                   D) (?) (,) (?) (…)

E) (,) (,) (.) (!)

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi Türk Halk Tiyatrosu’na ait türlerden biri değildir?

A) Meddah oyunu                 B) Karagöz oyunu
C) Köy seyirlik oyunlar         D) Orta oyunu
E) Melodram 

Soru 34

Edebiyat, toplumun ürünüdür. Toplum yaşamındaki değişiklikler, başta dil olmak üzere o milleti millet yapan faktörleri ve onun ürünü olan edebiyatı derinden etkiler. Türk edebiyatı da bu değişimlere paralel olarak türlü aşamalardan geçmiştir. Bu değişimler sonucunda Türk edebiyatının ortak paydalarına bakıp Türk edebiyatını dönemlere ayırarak incelemek onu daha iyi anlamamıza katkı sağlar.

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi edebiyatın dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerdendir?

A) Dilde meydana gelen değişiklikler

B) Ekonomik problemler

C) Aile hayatındaki olumsuzluklar

D) Mahallede yaşanan problemler

E) Eğitimde yaşanan değişiklikler

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler

B) Kubbede Kalan Hoş Sada, İzmir’den Bursa’ya

C) Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

E) Sinekli Bakkal, Kubbede Kalan Hoş Sada

Soru 36

I-Halk hikâyesi                 II- Destan                                                                          II-Mesnevi                        IV- Roman                                                     V- Manzum hikâye
Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri, sözlü gelenek içinde oluşturulmaları ve anonim olmaları yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) I ve II    B) I ve V     C) II ve III     D) III ve IV     E) IV ve V

Soru 37

“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip gibi. Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?
A) Olay     B) Kişiler    C) Zaman     D) Mekan     E) Anlatım

Soru 38

Karahanlılar Dönemi eserleri için konu olarak Allah inancının işlenmesi, Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmesi, aruz vezninin kullanılmaya başlanmasında etkili olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafya    B) Ekonomi     C) Din      D) Kültür     E) Dil

Soru 39

Gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki ilk örneği olarak kabul edilen Mir’atü’l-Memâlik isimli eserin yazarı kimdir?

A) Seydi Ali Reis                   B) Ziya Paşa

C) Katip Çelebi                      D) Sinan Paşa

E) Mercimek Ahmet

Soru 40

“Bazı cümleler biçimce olumlu soru cümlesi olduğu halde anlamca olumsuz cümledir.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklendirir?
A) Seni anlamıyor değilim.
B) Yeni açılan mağazada yok yok.
C) Herkesin seninle aynı görüşü paylaşmasını bekleyemezsin.
D) Bir daha sözlerine inanacağımı mı sandın?
E) Sensiz ne acılar ne sancılar çektim ben.

Soru 41

Günlük gazetelerde, belli aralıklarla yayınlanan dergilerde, meslek kuruluşlarının belli aralıklarla yayınladığı bültenlerde; radyo ve televizyonlarda belli zaman aralıklarıyla sunulan bültenlerde halka duyurulmak üzere yayımlanan görsel ve işitsel yazılara haber denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir haber metninde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Metin uzun olmamalı, 3-4 paragrafı geçmemelidir.

B) Kişisel tercihler ve siyasal eğilimler habere yansıtılmamalıdır.

C) Haber objektif şekilde kamuoyuna aktarılmalıdır.

D) Haber başlığı ve içerik birbirini tamamlamalıdır.

E) Haberde öznel ifadelere de yer verilmelidir.

Soru 42

* Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.

* İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.

* Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.

* Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda özellikleri verilen türde bir eseri yoktur?

A) Halit Ziya Uşaklıgil                     B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Tevfik Fikret                                D) Falih Rıfkı Atay

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Soru 43

İzmir’in tarihî güzelliklerinden biri olan Saat Kulesi’nin yaz aylarında ziyaretçilere büyük sürprizler sunarak açılacağını haber veren belediye başkanı, bütün İzmir sevdalılarını Saat Kulesi’ne davet etti.

Yukarıdaki haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kim    B) Ne    C) Nerede    D) Neden    E) Ne zaman

Soru 44

Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı yakalayarak gelişebileceğini, bununsa Batı örnek alınarak gerçekleşebileceğini savunan sanatçı, Batılılaşma hareketinin öncülerinden biridir. Gazetelerde yazdığı makalelerle, Fransızcadan yaptığı şiir çevirileriyle, edebî ve toplumsal eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla ve kullandığı yalın dille edebiyatımızda Batılılaşmanın ilk adımlarını atmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İbrahim Şinasi               B) Direktör Ali Bey

C) Nabizade Nazım             D) Ziya Paşa

E) Muallim Naci

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi haber kaynakları arasında sayılamaz?

A) Sosyal medya hesapları

B) Resmî yayınlar

C) Basın bildirileri

D) Resmî kurumların genel ağ sayfaları

E) Haber ajansları

Soru 46

Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Anadolu Notları                      B) Frankfurt Seyahatnamesi

C) Avrupa’da Bir Cevelan           D) Bizim Akdeniz

E) Defter-i Âmâl

Soru 47

“Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması haberdir.” klişesi Teksas’ta gerçeğe dönüştü. Chelsi Camp adlı kadın, iki yaşındaki kızına saldıran pitbul cinsi köpeği ısırarak kulağını kopardı. Olayla ilgili Khou televizyonuna konuşan Teksaslı Chelsi Camp “Böyle bir durumda insan yapabileceği her şeyi yapıyor. Gücüm tükenmişti ve kızımı kurtarmak için başka çarem yoktu.” dedi.

Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dikkat çekici bir konuya yer verilmiştir.

B) 5N1K kuralına uygun özellikler taşımaktadır.

C) Habere konu olan durumun öznesi bellidir.

D) İlginç bir olay anlatılmıştır.

E) Açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Soru 48

“Bir köpek, bir kişiyi ısırırsa haber olmaz. Ancak bir insan bir köpeği ısırırsa haber olur”

Yukarıdaki cümle haber metinlerinin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Haber metni inandırıcı olmalıdır.

B) Haber metni tarafsız olmalıdır.

C) Haber metni anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır.

D) Haber metni, güvenilir kaynaklardan yazılmalıdır.

E) Haberin konusu ilgi çekici olmalıdır.

Soru 49

(I) Altınoluk hakkındaki olumsuz görüşlere pek aldırış etmedim. (II) Eyuboğlu bize yolculuğumuz boyunca balık tutacak bir balıkçı bulmuştu. (III) Motorlu sandalı da vardı. (IV) Motorda takım taklavatının tamam olup olmadığını kontrol eden çıkmadı aramızda. (V) Bir haftalık yolculukta epey yol almak istiyorduk.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, yükleminin türüne göre fiil cümlesidir.

B) II. cümlede yan cümle yoktur.

C) III. cümle, yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

D) IV. cümle, ögelerinin dizilişine göre devriktir.

E) V. cümle, anlamına göre olumludur.

Soru 50

“Karagöz oyununda kötü huylu cüce tipidir. Saray soytarıları gibi vücudu gelişmemiş, aklı kıttır. Çabuk ve duraksamadan konuşur. Başkalarını, özellikle Karagöz’ü kızdırmaktan hoşlanır. Yılışık, sulu, alaycı bir tiptir. Oradan oraya laf taşıyarak herkesi birbirine düşürür. Etrafa kulak asmaz, devamlı söz söyler, boyu kadar uzun bir külahı ve kimi kez de külahın ucunda feneri vardır. Bu tipe, ‘Altı Karış’ da denir. “

Paragrafta tanıtılan Karagöz tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzsuz Deli Bekir       B) Çelebi

C) Matiz                           D) Arnavut

E) Beberuhi

Soru 51

Falih Rıfkı Atay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Millî Mücadele’ye ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etmiştir.

B) Gerçekçi bir bakışla yazdığı anılarına yorumlarını da katmıştır.

C) Uzun yıllar siyasi yaşamda görev almıştır.

D) Eserlerinde Atatürk’le ilgili gözlem ve anılarını anlatmıştır.

E) Eserlerinde yalınlıktan uzak bir dil ve anlatım tutumu sergilemiştir.

Soru 52

Aşağıdakilerin hangisinde edebiyat tarihinin inceleme alanları doğru olarak verilmiştir?

A) Edebiyat dönemlerini ana başlıklarıyla inceler.

B) Edebî metnin oluştuğu dönemin siyasi olaylarını kronolojik sırayla inceler.

C) Her edebî eseri ve sanatçıyı döneminden bağımsız inceler.

D) Sadece edebî akımların ortaya çıktığı dönemleri inceler.

E) Edebiyat tarihi, merkeze edebiyat eserini koyar. Bu eser etrafında inceleme yapar.

Soru 53

                    Kutadgu Bilig

                    Atabetü’l-Hakayık

                    Dîvânu Lugati’t-Türk

XI ve XII. yüzyıllara ait bu eserlerdeki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aruz ölçüsüyle yazılmış olmaları

B) Nazım birimlerinin aynı olması

C) Öğretici unsurlara yer vermeleri

D) Coşku ve heyecana dayalı metin olmaları

E) Arapça ve Farsça ağırlıklı bir dille yazılmaları

Soru 54

Temmuz ayı idi. Sofya’dan yetmiş arkadaş ile birlikte Vitoş Yaylası’na çıktık. Çadırlarımızı kurduk. Biraz zevk safa edelim, dedik. Bütün Rumeli şehirlerinden yüz binlerce koyun, yazın bu yaylada otlatılırdı. Bizim için yüzden fazla kuzu kestiler, kebap yaptık, yedik. Yaylanın göllerinde alabalık avlayıp tereyağı ile kızarttırdık. Balıkların bir tanesi altı yedi okka gelirdi. Türlü türlü meyvesi vardı bu dağların.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden alınan bu metinle aşağıdakilerden hangisi arasında tür benzerliği vardır?

A) Ben de kız çocukları gibi ağlıyorum, bilirim, asker bu kaleyi vermez fakat düşman zorla alır. Paşa şehit oldu. Sen de kendini feda edersen bu savaşı kim idare edecek? Herkesin kalbinde gördüğün bu kuvveti fikrinde de görüyor musun?

B) Bir gün çıkacak gazetenin adını duydum… Memleket… Akşamüstü de gazeteyi çıkaracakların adını sanki batıracakların adını haber verir gibi Falih Rıfkı Atay haber verdi. Reşat Nuri Güntekin ile Feridun Osman Menteşoğlu… Reşat Nuri sevilen bir romancı, ünlü bir piyes yazarıydı.

C) 7 Şubat 1902’de Çatalca’nın İnceğiz köyünde dünyaya gelen ve daha 7 günlükken babasını kaybeden Arif Nihat Asya, yetim ve yoksul büyüdü. Bolu ve Kastamonu Sultanisini, daha sonra da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu edebiyat bölümünü bitirmiştir.

D) Merhaba ya hazret, sana cevap yazmakta geciktim. Çünkü İstanbul Üniversitesine mensup iki Fransız profesörü geldi. Sanki çuvalmışım gibi beni palas pandıras bir otomobilin içine aldılar. Yallah Bodrum! Oradan gerisin geriye Aydın. Aydın’dan Söke. Söke’den Menderes’i geçmek şartıyla Yoran.

E) Dün bahar bayramı idi. Yani bayramların en tabiisi. Papatya, gelincik ve bülbül alemi içinde, hayattan bir günün acılarını unutmak için, bütün şehir halkının şen bir kafile hâlinde döküldüklerini yeşil istikametleri takip ederek Kâğıthane Deresi’ne indim.

Soru 55

I.  Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık.

II. Gazete, dergi, kitap vb. yayınlarda sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon.

III.Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık.

IV. Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru.

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Manşet    B) Sürmanşet    C) Tiraj    D) Bülten    E) Sütun

Soru 56

I.  Anı da günlük gibi yaşanmışlıktan hareketle yazılır.

II. İki türde de samimi bir anlatım vardır.

III.Genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım vardır.

IV.Öğretici metin türleri içinde yer alır.

V.  Her iki tür de kurgusal niteliklere sahiptir.

Yukarıdakilerden hangisi anı ile günlüğün ortak özelliklerden değildir?

A) I      B) II      C) III       D) IV      E) V

Soru 57

Gezimizin bir gününü Manisa’ya ayırmıştık ( ) Truvalıların dostu oldukları söylenen Anadolu’nun otokton ahalisinden Magnetlerin kurdukları ve onların isimlerini taşıyan iki tanınmış antik şehir var ( ) Magnesia ad Spylum ve Magnesia ad Meandros ( ) Birincisi Menderes Vadisi’nde ( ) diğeri Gediz (Hermus) Vadisi’nde ( )

Doğan Kuban, Bir Batı Anadolu Gezisi

Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (:) (;) (,) (.)               B) (.) (:) (.) (,) (.)

C) (.) (:) (,) (,) (…)            D) (.) (;) (…) (,) (.)

E) (.) (.) (:) (,) (.)

Soru 58

I – Ay-yıldızlı aşkın al bayrağısın,
II – Türkistan ufkunun han otağısın
III- Hudutlar ötesi sevgi bağısın;
IV- Ne mümkün bu aşkı yazamaz kalem,
V – Alınyazım … Yürek sızım … Türkiyem.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Soru 59

 Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde gözlem diğerlerine göre daha önemlidir?      

A) Mesnevi    B) Tiyatro   C) Biyografi   D) Gezi yazısı   E) Günlük

Soru 60

“Bir müsvedde yazacağı zaman kâğıdı dizinin üzerine dayar, kalemi eline alır, bir hâfız gibi sallanır dururdu.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Olumlu, kurallı, isim, birleşik

B) Olumlu, kurallı, isim, bağlı

C) Olumlu, kurallı, fiil, basit

D) Olumlu, kurallı, fiil, sıralı

E) Olumlu, devrik, fiil, birleşik

Soru 61

Temmuz sıcağı bastırınca şehirler arası yollar tıklım tıklım insan kaynıyor. Sıcaktan kaçanlar, şifa arayanlar yahut değişiklik isteyenler, yanını atmak için tatil yeri arıyor. Biz bu sene tulumba tatlısı, acı suyu ve şifalı çamuruyla meşhur olmuş bir sayfiye yeri bulduk. Ailece -daha çok maden suyu ile adını duyurmuş -şirin bir ilçedeyiz. Burada yediden yetmişe herkes “acı su” diye tarif ettikleri suyu içiyor. Kimi taş düşürmek için, kimi de şifa niyetine. Daha fazla acı su tüketmek için akla gelen ilk yer Hüsamettin Usta’nın ilkbahardan sonbahara kadar hizmet verdiği; en hafif malzemelerle, ağaç dallarıyla dükkâna benzettiği tatlı salonu. İddia ediyorum, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar lezzetli tulumba tatlısı yiyemezsiniz. Taş fırında pişen pidesi, tava yemeği; daha nice doğal yiyeceği ve doğal insanları ile ikramın, selamın, saygının parayla satılmadığı.

Yukarıdaki metin daha çok hangi yazı türünün özelliklerini yansıtmaktadır?

A) Mektup    B) Biyografi    C) Günlük    D) Sohbet    E) Gezi yazısı

Soru 62

Aşağıdaki eserlerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Mithat Efendi-Menfa

B) Reşat Nuri Güntekin-Türkün Ateşle İmtihanı

C) Âkif Paşa-Tabsıra

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Vatan Yolunda

E) Halit Ziya Uşaklıgil-Kırk yıl

Soru 63

Eğribozlu Mehmed Arif Bey tarafından çıkarılan ve edebiyat tarihimizde ilk resimli gazete olarak bilinen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceride-i Havadis                B) Muhbir

C) Âyine-i Vatan                     D) Tercüman-ı Hakikat

E) Tasvir-i Efkâr

Soru 64

Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda zehir, gözlerimizde ateş var; tatsız bir sersemlik içindeyiz. Artık yolun ortasını geçtik ve saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Ve ellerimiz, dizlerimiz titriyor ve önümüzdeki ufuklardan yok olma havası esiyor. Söyle, gençliğini ne yaptın?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıralı cümle                     B) Bağlı cümle                                                        C) Olumlu cümle                 D) Olumsuz cümle                                   E) Soru cümlesi

Soru 65

Öğrencilerimizle Türk Dil Kurumunu(I) ziyaret etmek için Ankara’ya(II) gidecektik. Erkenden kalkıp hava alanına(III) ulaştık. Uçağımız Esenboğa’ya indi. Kızılay Meydanı’na(IV) doğru yola çıktık. Rahat bir yolculuktan sonra Ulus’taki(V) otelimize ulaştık.

Numaralandırılmış yer adlarının hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)  I      B)  II      C)  III       D)  IV       E)  V

Soru 66

Kimi alır gider gençlik yönüne,

Kimi düğün kimi bayram gününe.

Dizilirler gözlerimin önüne,

Uzak yakın, benzi soluk anılar.

                                    Halil Soyuer

Yukarıdaki şiirde anı türünün hangi özelliği ağır basmaktadır?

A) Olayların bir sıra gözetilerek anlatılması

B) Gerçek olay ve kişilerin söz konusu olması

C) Yaşanmışlıklar karşısındaki duyguların paylaşılması

D) Gözlemlerin başkalarıyla paylaşılması

E) Nesnel bir anlatım tutumu sergilenmesi

Soru 67

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru sıfatı                  B) Sayı Sıfatı                                                   C) İşaret Sıfatı                D) Niteleme Sıfatı                                                             E) Soru zamiri

Soru 68

» Bir metne bağlı değildir.

» Doğaçlama olarak sahnelenir.

» Dekor oldukça sadedir.

Yukarıda genel özellikleri verilen tiyatro türü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Komedi                            B) Meddah

C) Orta oyunu                     D) Köy seyirlik oyunları

E) Gölge oyunu

Soru 69

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yanındaki anlatım türü yanlış verilmiştir?

A) Yunus Emre, şiirlerinde insan sevgisinden bahsetmiştir. (Nesnel anlatım)

B) Türkiye, dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir.(Öznel anlatım)

C)  Byron der ki: “Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu payIaşmaktır.”(Doğrudan anlatım)

D) Çiçero, payIaşıIan bir sevincin iki kat oIduğunu,payIaşıIan bir acının da yarıya indiğini söyler.(Dolaylı anlatım)

E) Cesaretiniz varsa bütün rüyaIar gerçek oIabiIir.(Soyut anlatım)

Soru 70

Medya haberciliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Görsel-işitsel medya, radyo ve televizyon yayıncılığını ifade etmektedir.

B) Yazılı medya, gazete ve dergi yayıncılığını ifade etmektedir.

C) Televizyon görsel-işitsel medya araçlarındandır.

D) İşitsel medya araçlarında görsel materyal kullanılmaz.

E) Yazılı medya araçlarında görsel materyal kullanılmaz.

Soru 71

Evinin yolunu tutmuş binlerce insanın arasından sıyrılıp tenha sokakları küçük bir şemsiyenin altında geçerek camiye doğru ilerledik. Bir devrin gücünü tüm ihtişamıyla gözler önüne seren Süleymaniye’nin huzuruna vardığımızda yağmur yavaşladı. Yahya Kemâl’in “Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan” mısrasında tarihle ilişkisini vurguladığı Cami’nin kendine mahsus bir havası, ulvî bir atmosferi var. Diğer büyük mabetlerdeki yoğunluğun aksine burada mütevazı bir topluluk yatsı ezanını bekliyor. Süleymaniye’nin dört minaresi, minarelerin de toplam on şerefesi var. Bu on şerefe Kanuni’nin Osmanlı Devleti’nin onuncu padişahı olmasına işaret ediyor. Mimar Sinan, Cami’nin akustiğinin mükemmel olması için çok uğraşmış. Bunun için Cami’nin en mühim noktalarına içi boş küpler yerleştirmiş.

Yukarıdaki metin hangi yazı türünden alınmıştır?

A) Anı     B) Gezi yazısı    C) Günlük    D) Mektup    E) Biyografi

Soru 72

I.   Manşet: Büyük puntolarla yazılmış dikkat çekici haber başlığı.

II.  Asparagas: Masa başında uydurulmuş yalan haber.

III. Tekzip: Bir haberin doğru olmadığını ifade eden yalanlama metni.

IV. Sütun: Gazetelerde soldan sağa doğru devam eden yazı bölümü.

V.  Muhabir: Haber yazan ve toplayan görevli.

Yukarıda verilen tanımlardan hangisinde yanlış bir bilgi vardır?

A) I      B) II      C) III       D) IV      E) V

Soru 73

Aşağıda verilen eserlerden hangisi karşısındaki yazara ait değildir?

A) Mir’atü’l-Memalik-Seydi Ali Reis

B) Tuhfetü’l-Harameyn-Nabi

C) Seyahatname-Evliya Çelebi

D) Avrupa’da Bir Cevelan-Ahmet Mithat Efendi

E) Seyahat Jurnali-Cemil Meriç

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir?

A) Tarihî gerçeklerin anlaşılmasına yardımcı olur.

B) Bilim, sanat, spor ve politika gibi alanlarda ünlü olan insanların yaşamları anlatılır.

C) Yazarın anlık görüşlerini ve ruhsal yapısını anlatır.

D) Yaşanmakta olan değil,  yaşanmış olaylar anlatılır.

E) İnsanların zihninde iz bırakan olaylar anlatılır.

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerindendir?

A) Konu, günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir döneminden seçilebilir.

B) Kişileri seçkin kimselerden, mitolojik ögelerden ya da tanrılar arasından seçilir.

C) Kahramanlar, hem soylulardan hem sıradan insanlar arasından seçilir.

D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

E) Her tür olay seyircinin karşısında gerçekleştirilebilir.

Soru 76

I.  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. (Ünlem İşareti)

II. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. (Virgül)

III. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. (İki Nokta)

IV. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. (Kısa Çizgi)

V.  Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. (Yay Ayraç)

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretiyle uyuşmamaktadır?

A) I     B) II      C) III      D) IV      E) V

Soru 77

Edebiyatımızda ilk resmî gazete 1831 yılında —- adıyla çıkarılmıştır. Bu gazeteyi 1840 yılında İngilizler tarafından çıkarılan ve yarı resmî nitelikte olan —- izler. 1860’ta Şinasi ile Agâh Efendi’nin birlikte çıkardıkları —- ise edebiyatımızın ilk özel gazetesidir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis, İbret

B) Tercüman-ı Hakikât, Muhbir, Hürriyet

C) Ceride-i Havadis, Takvim-i Vekâyi, Muhbir

D) Takvim-i Vekâyi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahvâl

E) Tercüman-ı Ahvâl, İbret, Hürriyet

Soru 78

Vincent van Gogh( ) ( ) Kendimi renklerin kurallarına verdim büsbütün. Ah( ) keşke bunları bize gençliğimizde öğretmiş olsalardı( ) ( ) diyor.

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (“) (,) (“) (…)             B) (:) (-) (;) (…) (“)

C) (;) (“) (;) (.) (“)               D) (:) (“) (,) (!) (“)

E) (-) (“) (,) (“) (.)

Soru 79

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Açık fikirli insanlar başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
B) Büyük fikirler kalpten doğar.
C) Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.
D) Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.
E) Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.

Soru 80

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosunun özelliklerindendir?

A) Siyasal ve sosyal eleştiri vardır.

B) Eserler genelde komedi türündedir.

C) Oyuncular genelde kadınlardan oluşur.

D) Eserlerde bireysel konular ön plandadır.

E) Eserlerin dili ağır ve süslüdür.

Soru 81

(I) Türk edebiyatında modern tiyatrodan önce geleneksel Türk tiyatrosu yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür. (II) Karagöz, orta oyunu, meddah, seyirlik köy oyunları, kukla gibi türlere ayrılan geleneksel Türk tiyatrosu sözlü gelenek içinde ortaya çıkıp gelişmiştir. (III) Modern tiyatro ise Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Batı’dan gelmiştir. (IV) Bu dönemde Ahmet Vefik Paşa ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmış, Moliére’den uyarlamalar yapmıştır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Soru 82

Gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihçisinin de görevleri ağırlaşmıştır. Edebiyat tarihçisi, şairleri “unutulmaktan kurtarmak” ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor. İncelemek, araştırmak, terimlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini, yaşadığı milletin dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istiyor. Edebiyat tarihçisi bunları başarabildiği oranda görevini yapmış sayılıyor.

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Edebiyatın ufkunun genişlemesinin kültür dünyasının zenginleşmesine bağlı olduğuna

B) Edebiyat tarihçisinin görevinin ağır olduğuna

C) Edebiyat tarihçisinin sadece bilgi vermekle kalmadığına

D) Edebiyat tarihçilerinin sadece şairleri unutulmaktan kurtarmak, güncel tutmak için eser yazdığına

E) İnsanlığın gidişini, tarihini, yaşadığı milletin dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istediğine

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?

A) Ziya Paşa-Defter-i Âmâl

B) Yusuf Ziya Ortaç-Şeker Osman

C) Namık Kemal-Magosa Hatıraları

D) Ahmet Rasim-Gecelerim

E) Halit Ziya Uşaklıgil-Kırk Yıl

Soru 84

Muallim Naci anı türündeki bu eserinde eski İstanbul semtlerini, burada yaşayan insanları ve okuduğu mektepte yaşananları anlatır. Çocukluk yıllarının önemli bir yer tuttuğu bu eserde Muallim Naci; aile yapısını, komşuluk ilişkilerini ve esnafları bir çocuğun anıları içinde anlatır.

Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falaka                                B) Saray ve Ötesi

C) Şöyle Böyle                       D) Ömer’in Çocukluğu

E) Yazmış Bulundum

Soru 85 

Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Mukaddime bölümünde zurnanın Pişekar havası ile gelen Pişekar, zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Sonra zurnacı, Kavuklu havasını çalar.

B) Orta oyununda dekor denebilecek iki esne vardır: Birincisi ev olarak kullanılan “yeni dünya” adı verilen paravan, diğeri de iş yeri olarak kullanılan ve dükkan adı verilen “palanga”dır.

C) Orta oyununda Pişekar ve Kavuklu aşta olmak üzere Zenne, Acem, Arnavut, Kayserili, Frenk, Çelebi, Muhacir gibi tipler vardır.

D) Orta oyununda, vurmalı ve nefesli salarla söylenen şarkı ve türküler oyuna eşlik eder.

E) Orta oyunu, sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilmiş açık bir alanda oynanır.

Soru 86 

Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen terimle uyuşmamaktadır?

A) Oyuncuların oyun alanı (Palanga)

B) Ev olarak kullanılan paravan (Yeni Dünya)

C) İş yeri olarak kullanılan iskemle (Dükkan)

D) Eğitim görmüş, aydın kesimi temsil eden tip (Kavuklu)

E) Asıl olayın konu edildiği bölüm (Fasıl)

Soru 87 

Oyunları, Şinasi’nin Şair Evlenmesi ile Türk edebiyatında ilk modern örneğini veren töre komedisi çizgisi üzerinde durmaktadır. Eserlerini  Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi iki köklü dönüşüm devresinde vermiştir. Oyunlarında Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel sanatların unsurlarıyla Türk tiyatrosunun modern dönem birikimlerinden edindiği tecrübeyi birleştirmiştir. Aynaroz Kadısı, İstanbul Efendisi, Kafes Arkasında oyunlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhsin Ertuğrul

B) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

C) Musahipzade Calal

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halit Fahri Ozansoy

Soru 88 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bademler çok erken açar, baharı müjdelermiş.
B) Adımları seyrekti, ağırdı.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork.
E) Ankara’ya yarın gideceğim, dedi.

Soru 89

Tanzimat Dönemi tiyatrosunda Shakespeare ve Moliere’in etkisi oldukça fazladır. Bu dönemde modernleşmeyle başlayan Türk tiyatrosu, geleneksel tiyatro ile Batı tiyatrosunu birleştirmeye çalışmıştır. Yazarlar bu birleşmeyi ancak gülmeceyle yapabilmişlerdir. Bu sebeple özellikle komedi türünde oyunlar yazılmış veya adaptasyon yoluyla aktarılmıştır.

Bu parçada sözü edilen tiyatro anlayışıyla eser veren sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal – Şinasi

B) Ahmet Vefik Paşa – Direktör Ali Bey

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Direktör Ali Bey – Ahmet Mithat Efendi

E) Namık Kemal – Direktör Ali Bey

Soru 90 

I.   Dijital araçlarla çok fazla  ve amaçsızca geçirilen zaman, çocukların ve gençlerin sosyalleşmesini engellemekte ve aynı zamanda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara neden olmaktadır.               

II.  Çağımızın en büyük sorunlarından olan yalnızlık ve dijital bağımlılık arasında anlamlı bir ilgi olup olmadığı araştırılmaktadır.

III.  Özellikle  lise  dönemindeki  gençlerde  dijital  bağımlılık çok daha üst seviyededir.

IV.  Yüz  yüze  iletişim  yerine  dijital  araçlarla  iletişim kuran insanlar, en uzaktaki bir insana ulaşırken en  yakınındaki  insanlardan  uzaklaşarak  yalnızlaşmaktadır.                                       

V.  İletişim araçlarındaki artışın insanların yalnızlaşmasındaki artışla orantılı olması araştırılması gereken bir konudur.                          

Numaralanmış  cümlelerle  ilgili  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

             A)  I. cümle yapısına göre bağlı cümledir.                                                            

             B)  II. cümle birleşik yapılı bir isim cümlesidir.

             C)  III. cümle basit yapılı bir isim cümlesidir. 

             D)  IV. cümle olumlu, birleşik bir cümledir.                                      

             E)  V. cümle iki ögeli birleşik bir isim cümledir.

Soru 91 

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatro oyunlarından biri değildir?

A) Vatan Yahut Silistre                     B) Şair Evlenmesi

C) Körebe                                           D) Atala

E) Macerayı Aşk

Soru 92 

İnsanların türlü duygularını anlatma ve somutlama yönünden ilginç özellikleri vardır bu yapıtın. Oyunun bitimine doğru, Oidipus’un kendi kirlerinden ve günahlarından arınmasını seyrederiz. Kimseden acıma dilemez, kimseye yalvarmaz Oidipus. Yazgısının elinde nasıl güçsüz bir oyuncak olduğunun bilincine varmıştır artık.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Devrik cümle               

B)  İsim cümlesi                                               

C)  Bağımlı sıralı cümle               

D)  Olumsuz cümle

E)  Bağlı cümle               

Soru 93 

YazarEserEser Kişisi
IEsrar-CinayatKalpazan Mustafa
Nabizade NazımIIHuri
Namık KemalİntibahIII

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

                       I                                       II                  III

A)Ahmet Mithat Efendi    Karabibik   Ali Bey  
B)  Recâizâde Mahmut Ekrem     Zehra    Celal
C)Recâizâde Mahmut Ekrem   Karabibik  Ali Bey
D)  Ahmet Mithat Efendi     Zehra     Celâl
E)  Yusuf Kâmil Paşa      Karabibik   Suphi

Soru 94

Sosyal medyayı açtım ve yorumlardan anladım ki yine mağlup olmuşuz. Kime yenildik, kaç gol yedik bilmiyorum; merak dahi etmiyorum. Fakat inanıyorum ki her maçı kazansak bile skor değişmeyecek: Popüler kültür 5 (beş), gençlik 0 (sıfır). Oysa futbolun alçak bir endüstri olduğunu bile bile çenesini, zamanını ve dostluklarını bu sömürü çarkı için berhava eden genç dimağların enerjisine bilimde, sanatta ve sosyal birlikteliklerde zaruret derecesinde ihtiyaç var. Futbolun kendisine gelince; takım olmak, mücadele etmek, ter dökmek ve dahi “arkadaşını tanımak için” muazzam bir psikolojik tahlil oyunudur, laboratuvardır. Demem o ki “Kapatıp televizyonları, top oynamaya gidelim.” Yanlış mı düşünüyorum?

Yukarıdaki metin hangi yazı türünden alınmıştır?

 A) Günlük    B) Eleştiri    C) Sohbet    D) Hatıra    E) Fıkra

Soru 95

1844’te Hayrullah Efendi tarafından yazılan “Hikâye-i İbrahim Paşa be – İbrahim-i Gülşeni” adlı tiyatro eseri basılamadığı için 1859’da – – – – tarafından kaleme alınan  – – – – edebiyatımızın ilk tiyatro eseri olmuştur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre

B) Şinasi – Şair Evlenmesi

C) Ahmet Vefik Paşa – Zor Nikâh

D) Ahmet Mithat Efendi – Çengi

E) Direktör Ali Bey – Ayyar Hamza

Soru 96

Tiyatro ile yakından ilgilenen sanatçı, Şahabettin Süleyman’ın etkisindedir. Batı’da olduğu gibi birden çok yazarın birlikte çalışması sonucu meydana getirilen ortak eserlerin ilk örneklerini edebiyatımızda tiyatro alanında o vermiştir. Fecriati’nin kadın yazarlarından Ruhsan Nevvare ile yazmış oldukları üç perdelik “Jön Türk” piyesi dikkat çekmiştir. Sanatçının Şahabettin Süleyman ile yazdığı “Kösem Sultan” ise bu piyeslerin en önemlisidir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müfit Ratip                                B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Tahsin Nahit                              D) Ahmet Haşim

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Soru 97

İbrahim Şinasi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır.

B) Tercüme-i Manzume adlı eserinde Fransız şiirinden yaptığı çevirileri yayımlamıştır.

C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”ni yazmıştır.

D) Ziya Paşa ile Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır.

E) Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır.

Soru 98 

Orta oyunu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı tiplerin ağız, meslek ve yöresel özellikleri taklit edilir.
B) İslamiyet öncesi sözlü gelenekte ortaya çıkmış ve 19. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir.
C) Kavuklu ve Pişekâr oyunun en önemli kişileridir.D) Konu ve olay ana çizgileriyle belli olmakla beraber yazılı bir metin yoktur.E) Giriş, tekerleme, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur.

Soru 99

“Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri —-“

Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışlığı olur?

A) Şiir ve düzyazı biçiminde yazılmış, öğretici ve yol gösterici olmuştur.

B) Yeni nazım biçimlerinin kullanıldığı ilk eserlerdir.

C) Ağırlıklı olarak tasavvuf etrafında oluşturulmuştur.

D) İslam medeniyetinin getirdiği yeni kavram ve söyleyişlerle zenginleştirilmiştir.

E) Sade bir dille yazılmıştır

Soru 100

… , halkın uzun kış aylarında düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve vakit geçirmek için icat ettikleri temsili oyunlardır. Canlandırılan olay genellikle köy yaşamıyla ilgilidir. Oyun, köylülerin içinden adı bilinen veya bilinmeyen gençlerle, orta yaşlılar tarafından temsil edilir. Yediden yetmişe köy halkı da bu oyunların seyircileridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Orta oyunu                   C) Meddah
B) Karagöz                          D) Köy seyirlik oyunu
E) Trajedi

 Soru 101

Eserde,İzmir’den sonra İstanbul’un işgal edilmesi; Cemal, İhsan, Peyami ve Ayşe gibi vatanseverlerin Anadolu’ya geçerek bağımsızlık mücadelesine katılmaları; çetelerle yapılan mücadeleler konu edilmiştir.Roman, Peyami’nin günlüklerinden oluşmaktadır. Ancak Ayşe’ninyazdığı mektuplar da romanda önemli bir yere sahiptir. Çünkü bazı gelişmeler, Ayşe’nin mektuplarıaracılığıyla öğrenilmektedir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek                   B) Mai ve Siyah                                         C) Karabibik                               D) Eylül                                                  E) Sinekli Bakkal

Soru 102

Türk edebiyatında ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.
Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat Efendi                            B) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa                                                           D) İntibah – Namık Kemal
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

Soru 103

Bu dönem romanlarında sanatçılar sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem romanlarının en temel teması olarak dikkati çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Dönemi                   B) Servet-i Fünun Dönemi                       C) Fecr-i Ati Dönemi                    D) Milli Edebiyat Dönemi                      E) Cumhuriyet Dönemi

Soru 104

Aşağıdaki hangisi Kurtuluş Savaşı’nı işleyen romanlardan biri değildir?
A) Ateşten Gömlek           B) Yaban                                                     C) Kalpaklılar                     D) Yorgun Savaşçı                                                     E) Mai ve Siyah

Soru 105

Aşağıdaki dizelerin hangisinde koyu yazılan fiilimsi, diğerlerinden farklı türde bir fiilimsidir?
A) Sanki hiç görmemişti, şaşılacak şey sanmıştı.
B) Kışlık giysilere sinmiş naftalin kokusu çıktı.
C) Ağlayınca zamanın çabuk geçeceğini sanırdı.
D) Bilinmedik tarihlerde doğduğuna inanırdı.
E) Unutulan kuş adlarını hatırladı birden

Soru 106

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şarta bağlı bir durum söz konusudur?
A) Hayat yolculuğunda ağır darbeler alan içimdeki prensesi korumak istiyordu.
B) Başımı çevirseydim bana yabancılaşan bir yüz bulacaktım karşımda.
C) Yüzünde eskisi gibi kendi masumiyetimin yansımasını göremeyecektim.
D) Arkamda sonsuzluğa açılan ve beni içine çağıran kapı onun kapısıydı.
E) Ona bu hoyratlığı yakıştıramayacak kadar dünyadan kopuk bir kadındı.

Soru 107

Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?  

A) Suflör: Tiyatro oyunundaki erkek oyuncu.              

B) Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.

C) Diyalog: Dramatik bir eserde kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.

D) Aksesuar: Oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.

E) Monolog: Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması.

Soru 108

Aşağıdakilerin hangisinde iki noktanın (:) kullanımı doğru değildir?

A) En sevdiğim uğraşlardan biri olarak: roman okumayı sayabilirim.

B) Uzay: Evreni kaplayan ve sonsuz olduğu sanılan boşluktur.

C) Salonda toplananlar: annem, babam, teyzelerim ve amcamdan ibaretti.

D) Durmadan mesaj üstüne mesaj çekiyor: bir de ismini açıklasa…

E) Türkiyede yedi bölge vardır: Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi…

Soru 109

Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
A) Babam: Çalışmak, “başarının anahtarıdır.” dedi.

B) Babam: “Çalışmak, başarının anahtarıdır.” dedi.

C) Babam: “Çalışmak”, başarının anahtarıdır, dedi.

D) “Babam: Çalışmak başarmanın anahtarıdır.” dedi.

E) Babam: Çalışmak “başarmanın anahtarıdır. dedi.”

Soru 110

”Kesme işareti, kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırır. Gelen ek kısaltmanın okunuşuna uyar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

 A) Öğleden sonra TRT’ye gittim.

B) Kimsesiz yavrular ÇEK’te kalır.

C) Aldığınız malın KDV’sini ödeyiniz.

D) SGK’ye ödenecek pirim bedelleri indirildi.

E) TDK’nun sitesi yenilenmiş.

Soru 111

Osmanlı Devleti zamanında tiyatro sözcüğü yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Trajedi                        B) Komedi

C) Karagöz                      D) Meddah

E) Temaşa

Soru 112

………….. için tek adam tiyatrosu veya tek kişilik orta oyunu da diyebiliriz.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

  1. Ortaoyunu                         B) Meddah

C) Karagöz                              D) Hacivat

E) Pişekar

Soru 113

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yazım yanlışı vardır?

A) Bundan sonra eleştiricilerin işi daha da artacak, daha da zorlaşacak.

B) Her kuşak, bir önceki kuşaktan bazı şeyleri öğrenecek.

C) Ne var ki birtakım kimseler eleştiriyi hâlâ ciddiye almamaktadır.

D) Eleştirmen, düşüncelerini açıkça bildirdiği ölçü de ilgi görecektir.

E) Bu konuda eleştirmenin de haklı olduğunu belirtebiliriz.

Soru 114

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kalemin yaptığını kılıç yapamaz.

B) Köre renkten bahsedilmez.

C) Azı bilmiyen çoğu hiç bilmez.

D) İşten artmaz, dişten artar.

E) Göz görmeyince gönül katlanır.

Soru 115

Yaşadığımız kimi olayları unutmak yitirmek midir ( ) kazanmak mıdır ( ) İnsan unutur ( ) kimi zaman acılarını ( ) kimi zaman da mutluluklarını.

Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (?) (?) (:) (,)                               B) (?) (.) (;) (,)

C) (,) (?) (:) (;)                                D) (,) (?) (;) (,)

E) (;) (?) (,) (,)

Soru 116

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmıştır?

A) Çocuklar, yarına bütün sorular cevaplansın!

B) Odaları, mutfağı, koridoru silip temizledi.

C) Bugün gelebilir, fakat fazla kalmaz.

D) Çocuk, arkadaşlarının yanından bir türlü ayrılmak istemiyordu.

E) Her sanatçı çağının özelliklerini, çok az da olsa, yansıtır.

Soru 117

Bir gün, hiç unutmam, bir ziyaretten eve dönüşümüzde, ikinci katı üçüncü kata bağlayan merdivenin her basamağında bir kitap bulunduğunu görmüş, bu büyük sürpriz karşısında sevinçten deliye dönmüştüm.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “hiç unutmam” bir ara cümledir.

B) “bağlayan ve bulunduğu” sözcükleri eylemsidir.

C) Yapıca basit bir cümledir.

D) Temel yüklem anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir.

E) “Sevinçten” deki -den, eyleme nedensellik anlamı katmıştır.

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Kaşıkadası bin bir sarnıçla doludur şimdi.

B) Ada’da bilhassa geceleyin koşmak tehlikelidir.

C) Bir korsan çocuğu kadar vahşi ve güzeldi.

D) Bazı geceler orada sabahladığımız da olurdu.

E) Ahırların on on beş adım ötesinde bir bahçıvan kulübesi vardı.

Soru 119

 (I) Bir akrep bile olsa öldürmek ne çetin işti. (II) Evin harap bacasından, birkaç kez tencerenin içine akrep yavruları düşmüştü. (III) Farkına varmasa zehirlenecekti. (IV) Bacanın içine yuva yapmıştı akrepler. (V) Rahmetli sağ olsaydı bunlar olmazdı.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi basit cümledir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve IV.

Soru 120

(I) Kiracı olduğum için kendimi biraz şanslı görürüm. (II) Gerçi ev sahibi olmanın da bazı sakıncaları yok değildir. (III) İnşam bir semte bağlar ister istemez. (IV) Ben ebedi kiracılığın hiç değilse bu avantajını tattım. (V) İstanbul’un tam yirmi semtinde oturmuşum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

Soru 121
(I) Kendimi eski mahallemin Arnavut kaldırımlarında çocukluğumu ararken buluverdim geçenlerde.
(II) Bahçelerinde saklambaç oynadığım evlerin bakımsız, hüzünlü hâllerine bakarken saçılıverdi birden etrafa anılarım.
(III) Limon sarısı gibi görünen eskiliğin yüzü, sadece bakımsızlıktan ibaret değildi elbette.
(IV) Benim zihnimdeki eskilik: Duvarlarda çiviler, lekeler, paslanmış salça kutusundan saksılar…
(V) Yoğurtçuya karşı pencereden seslenen Fatma teyzemin nidalarının yokluğu da eskitmişti bu evleri.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

Soru 122

Oldum olası (I) kendime çekidüzen (II) vermeyi hiç bilmem. Sakal bir karış, saçlar öylesine, günlerce dolaştığım olur. Bir Mehmet Bey vardı, komşumuz. Tanışır, konuşurdum ama adımı hiç merak etmemiş mi yoksa unutumuvermiş (III), nedir? Bir gün benim için “Hani, sacı sakalı (IV) akar gibi bir adam geliyor buraya, o işte!” demiş. Üstüme başıma özen göstermeyi beceremem. Çoraplarım hep düşer, yakamla boyun bağımın (V) biri bir yanda diğeri bir yanda.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV    E) V


Soru 123

İri gövdesi güneşte devasa bir petek gibi ışıldayan palmiyenin yaprakları altında üç kadın oturuyor (I) Fatma Aliye, Halide Edip, Samiha Ayverdi (II) Uzaktan güçlükle işitebildiğim sesleri, vecd hâlinde kovanlarına girip çıkan bal arılarının seslerini andırıyor (III) Ne etrafta onları sezen bir baş var ne de onlarda etrafla ilgilenen bir telaş (IV) İki ayrı zaman, aynı tarihî konağın avlusunda akıyor biteviye (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


Soru 124
• Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul, teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.
• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
• Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
• Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, virgülün kullanımıyla ilgili bu bilgilerden birine örnek gösterilemez?
A) Benim de söyleyeceklerim vardı elbet sana ama gözlerine bakmakla yetinmeyi bildim, dedi usulca.
B) Haydi, biraz da sen tutun rengârenk kanatlı yaban kuşlarının çıkardığı umut rüzgârına.
C) Hayatta neyin önemli olduğunu anlamak için arkama dönüp bakıyorum ki iyilik, iyilik, hep iyilik.
D) O, bundan yıllar önce her şeyi arkasında bırakıp yeni bir şehre taşındığında kalbindeki aşkı da yitirmişti.
E) İnsan kendini sevip, yaptığı hatalardan ders çıkardıkça içindeki olgunlaşma hissi de tüm benliğini kaplar.

Soru 125

 Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; 

        I                  II

    Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. 

               III

    İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 

                                         IV

    Biri benim, biri de serseri kaldırımlar

                                             V 

Yukarıdaki dizelerdeki koyu yazılmış yerlerden hangileri sıfat tamlaması değildir?

A) I ve II        B) II ve III       C) IV ve V     D) II ve IV      E) III ve V

Başöğetmen Efkan DOĞAN

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/tde

https://yazili-sorulari.com

https://www.edebiyatogretmeni.org

https://www.edebiyatokulu.org