veli eğitimi, projesi, veli akademileri

veli eğitimi, projesi, veli akademileri

VELİ EĞİTİM PROJESİ

       21. yüzyılla birlikte bilgi ve teknoloji çağına geçiş sürecinin hızlandığı, dünyanın hızla küreselleştiği bir ortamda ekonomik kalkınma, her dalda teknolojik gelişmeler, tüm çalışma hayatını etkisi altına almıştır. İş gücü yapısı değişmiş, rekabet ortamı kızışmıştır. Bu değişim hızını yakalamanın, değişen ve de küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmenin, organizasyonların sahip olduğu en önemli güç olan insan kaynağının en iyi şekilde planlanması ve yönetilmesiyle mümkün olacağı açığa çıkmıştır. Ülkemizde, değişen dünya ve AB üyeliği çerçevesinde kurumları içinde yeniden yapılanmaya kendini mecbur hissetmiştir. Ülkemiz taşıdığı genç nüfus potansiyeli ile insan gücü konusunda oldukça avantajlıdır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci ilköğretime başlamaktadır. Eğitime devam eden öğrenci sayımız ise 21 milyon 100 bin civarındadır. Bu genç potansiyelimiz dünyadaki birçok ülke nüfusundan bile fazladır.    

       Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için bu genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de büyük ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz olmuştur. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

        Yetişecek yeni kuşağın yaşamları boyunca başarılı olabilmeleri için ilk yıllarda kazanılacak alışkanlıkların ve özellikle 1. Sınıf eğitiminin niteliğine bağlıdır. Çocuğun ilk yıllardan başlayarak alacağı eğitim kendine güvenini çevresi ile barışık yaşamasını ruhsal ve fiziksel olarak gelişmesini yakından ilgilendirmektedir. Bu süreç içinde eğitim ve öğretimin ilk günlerinin önemi büyüktür. Çocukların okula başladıkları bu ilk günler, bağımsız karar verme ve kendi istekleri doğrultusunda özgürce hareket edebilmesi için onlara sunulmuş ilk fırsatlardan biridir. Okula uyum, okul kaygısının giderilmesi ve kendinden büyük diğer çocuklarla ilişkilerini düzenlemesi açısından da önem taşımaktadır.

       Eğitim ve öğretime diğer öğrencilerden önce başlamak hem öğrenci hem öğretmen hem de veliler için birçok olumlu sonucu beraberinde getirmektedir. Eğitim ancak ebeveyn ve öğretmen işbirliği sonucunda tam olarak gerçekleşir. Nasıl birinci sınıf öğrencisi için okul büyük bir başlangıçsa aynı şekilde anne ve baba içinde çocuğunun okula başlaması büyük bir başlangıçtır. Çünkü her zaman gözlerinin önünde olan çocukları ilk defa aile ortamından çıkıp sosyal bir ortam olan okul içine girecektir. Bu noktada güven esastır. Okul idare ve öğretmenlerine tam bir güvenin sağlanması ve her zaman başvurulacak bir yer olması velilere hissettirilmelidir.

       Ebeveynlerin kendisinden beklenen ödev ve sorumluluklarını öğrenmesi için bir süreç gerekmektedir. Bu bir haftalık okula erken başlama dönemi velilerin öğretmenler ile konuşarak yapması gerekenleri öğrenip bir an önce hayata geçirmesi için bir fırsattır    

       Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, okul başlama projesini yeniledi. Bakanlık son 2 yıldır ilköğretime başlayan öğrencileri okulların açılmasından bir hafta önce sınıflarında “Okula alıştırma” eğitimine tabi tutmaktadır. Bu yıl bu uygulamaya öğrenci velileri de eklenecektir. İstanbul’da ilk defa uygulanacak bu proje ile ilköğretime başlayacak öğrencilerle birlikte velilerin de eğitim alması amaçlanmıştır. Pilot il olarak seçilen İstanbul’da bu yıl yaklaşık 230 bin öğrenci ilköğretim birinci sınıfına başlayacaktır. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte velilerinin de bir hafta okulda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. Bu dönemde birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri “okula alıştırma” eğitimi verirken, velilere de okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve görevli öğretmenler tarafından İSVEP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.

PROJENİN ADI         :  
İstanbul Veli Eğitim Projesi (İSVEP)

PROENİN KONUSU: İstanbul İli İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak öğrencilerin Velilerinin eğitimi.

PROJENİN HEDEFİ  : Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz hal almıştır. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: İstanbul İli İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak öğrencilerin Velileri.

PROJENİN AMACI:  Eğitim Öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan velilerin verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak.

PROJENİN ÖĞRENME ALANLARI:
1-Velilerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri
2-Çocuklarını tanıma
3-Eğitim ve öğretim kavramlarını öğrenme
4-Okul kültürünü öğrenme ve kazanma
5-İlköğretim müfredatı hakkında bilgi edinme

GELİŞTİRİLEN METOD:
Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte velilerinin de bir hafta okulda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. Bu dönemde birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri “okula alıştırma” eğitimi verirken, velilere de okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve görevli öğretmenler tarafından İSVEP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.
www.isvep.org