öğretmenler, ilköğretim, okulu

öğretmenler, ilköğretim, okulu

ÖĞRETMENLER İLKÖĞRETİM OKULU PROJESİ


                Okulu, Eylül 2007’de MEB Hüseyin Çelik hizmete açmıştır. 

T.C. MALATYA VALİLİĞİ

ÖĞRETMENLER İLKÖĞRETİM OKULU PROJESİ

I. PROJENİN KONUSU

            Malatya İlinde görev yapan her ünvandaki Öğretmen ve Milli Eğitim Personeli ile İl’de faaliyette bulunan Dershaneler, Sürücü Kursları, Bilgisayar Kursları ve Yabancı Dil Kursları öncülüğünde en az 24 derslikli bir ilköğretim okulu inşa etmektir.

Okulun adı, “Malatya Öğretmenler İlköğretim Okulu” olacaktır.

II. PROJENİN AMAÇLARI

            1- Öğretmenlik mesleğinin yüceliğini göstermek.

            2- Eğitime destek olmak ve İlimize yeni bir okul kazandırmak.

            3 Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi (Cumhurbaşkanlığı), Eğitime %100

                Destek Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı),  Haydi Kızlar Okula Projesi (Milli Eğitim

                Bakanlığı),   

            4 İlimizin tanıtımını sağlamak.

            5 İlimizin sosyal ve kültürel hayatına renk katmak.

            6Meslek  dayanışmasını göstermek.

            7- Diğer kişi ve kurumlara örnek olmak, onların da benzer girişimde bulunmalarını

                teşvik etmek.

III. PROJENİN SÜRESİ

            Proje, Mart-2006 tarihinde başlamak üzere 2006/2007 yılları içinde realize edilecektir.

IV. PROJE ÖRGÜTLENMESİ

A)- İl Proje Kurulu

 İl Proje Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur: 

-Vali (Bşk.) ve bir Vali Yardımcısı

-Belediye Başkanı veya temsilcisi

-İl Milli Eğitim Müdürü

-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

-İl Bayındırlık ve İskan Müdürü

-İl Gençlik ve Spor Müdürü

-İki Öğretmen (1 Erkek, 1 Bayan)

-Türk Eğitim Sen.Başkanı

-Eğitim-Bir Sen.Başkanı

-Dershaneler Temsilcisi

-Sürücü Kursları Temsilcisi

-Bilgisayar ve Yabancı Dil Kursları Temsilcisi

-Özel Okullar Temsilcisi

                  -Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Temsilcisi

İl Proje Kurulunun görevleri, projeye ilişkin gerekli kararları almak, projenin seçimini yapmak ve uygulanacağı yeri seçmek. Ayrıca katılımcı birimlerin ortak etkinliklerini kararlaştırmak. Kararların uygulanmanı sağlamak.

            Yürütme Kurulunun görevleri, İl Proje Kurulunun aldığı kararları yürütmek, projeyle ilgili rutin kararlar almak, projenin uygulanmasını takip etmek ve gelişmeler hakkında proje kuruluna bilgi sunmak.

B)- İlçe Proje Kurulu

İlçelerde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürünün belirleyeceği bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ve iki okul müdürü ve iki öğretmenden oluşan ilçe proje kurulu oluşturulur.

İlçe Proje Kurulu, Projenin ilçe düzeyinde uygulanmasını ve takibini yapar. İlçe düzeyinde yapılacak faaliyetleri yürütür, İl Proje Kurulunca alınacak kararların uygulanmasını sağlar ve İl Proje Kurulu ile köprü oluşturur.

C)- Okul Proje Kurulu

Her okulda okulda (Özel okullar ve öğrenci etüt merkezleri dahil) müdürünün başkanlığında, okul müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ve iki öğretmenden oluşan okul proje kurulu teşkil edilir.

Okul Proje Kurulu, Projenin okul düzeyinde uygulanmasını takip eder, İl Proje Kurulu ve İlçe Proje Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar, okul düzeyinde yapılacak faaliyetleri koordine eder.

D)- Katılımcı Birimler    :

      Projeye katılan birimlerin yukarıda belirtilen yetkilileri, kendi birimlerinin ve temsil ettikleri Dershane ve Kursların projeye destek ve katkılarını sağlarlar.

V. YAPILACAK FAALİYETLER

            Proje, öğretmenlerimizin yapacağı gönüllü katkılar ile “İl Proje Kurulunda” yer alan birimlerin yapacağı kurumsal katkılar ve ilgili kurumların müştereken veya münferiden düzenleyecekleri kermes, konser, tiyatro, sponsorluklar vb. etkinliklerden elde edilecek kaynaklarla realize edilecektir.

VI. İŞİN YAPILIŞ ŞEKLİ

1-Proje kapsamında, Öğretmenler ve katılımcı kuruluşlar tarafından yapılacak gönüllü

   katkılar ile etkinlikler sonucu elde edilecek her türlü gelir Türkiye Ekonomi (TEB)

   Bankası Malatya Şubesinde Valilik adına açılan  1881nolu hesapta toplanacaktır.

   Okullar ve İlgili kuruluşlar Valilik hesabına yatırdıkları paranın kaydını muhafaza

   edeceklerdir.

2-Proje kapsamında yapılacak iş, Vali onayıyla bir Vali Yardımcısı Başkanlığında,

   Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,İl Özel İdaresi   ve

   Belediye Başkanlığı temsilcisinden oluşan bir
   “Emanet   Komisyonu”  marifetiyle  gerçekleştirilecektir.  Emanet Komisyonu, işi

   projeningerektirdiği  fen ve imar şartlarına,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının

   şartnamelerine uygun   olarak  gerçekleştirilecektir.

3-İşler ihale mevzuatına  tabi  olmadan  pazarlık yöntemiyle yapılacaktır. Ancak

   Emanet Komisyonu kararları, harcama belgeleri ve  ödemeler  usulüne uygun şekilde

   kayda geçirilecek ve belgelendirilecektir. (İnşaata ilişkin ruhsat ve yazışmalar dahil.)

4-İşin Projesi  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tip  projelerinden seçilecektir.

5-İşin her türlü teknik müşavirlik ve kontrolü, İl Bayındırlık ve İskan  Müdürlüğünce

   yapılacaktır.

6-İşin sekreterya görevi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecektir. Ayrıca

   Okulların ve katılımcı kuruluşların projeye katkıları ve faaliyetleri koordine

   edilecektir.

7-Okul için arsa/arazi temini kamu idarelerinden (belediye, hazine, il özel  idaresi vs)          

   veya özel kişi veya kuruluşlardan (satın alma, bağış vb. yolla ) sağlanacaktır.

 VII. PROJEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

1-Projeye katılım, gönüllülük esasına tabidir. Hiçbir Öğretmen, kurum, kişi veya

   personel   projeye katılım konusunda zorlanmayacaktır.

2-Okul inşaatı, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden elde edilecek

   gelirlerle    bitirilemediği   takdirde,  kalan  iş  Valilikçe   (İl Özel İdaresince)       

   bitirilecektir. Bu takdirde kalan iş, Valiliğin (İl Özel İdaresinin)  tabi  olduğu

   mevzuata göre sonuçlandırılacaktır.

3-Okulda, yapımda Öğretmenlerin ve katılımcı kuruluşların rolünü anlatan bir köşe

   oluşturulacaktır. Okulun üzerine “Dünyanın Bütün Çiçeklerini Getirin Buraya”

   yazısı yazılacaktır.    

            4-Okul hizmete açıldığında “Isparta Öğretmenler İlköğretim Okulu” ile

              “Kardeş Okul” olması hususu değerlendirilecektir.

  H.İbrahim DAŞ
   Malatya Valisi
www.91000devogrenci.com