MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ, MEM, MEB

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ

MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ

Projenin Sahibi                      : İstanbul Valiliği

Projenin Yürütücüsü       : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Projenin Uygulama Dönemi : 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı

Kasım 2017

İL PROJE ÜST KURULU 

 1. Vasip ŞAHİN: İstanbul Valisi
 2. Ahmet Hamdi USTA: Vali Yardımcısı
 3. Ömer Faruk YELKENCİ: İl Millî Eğitim Müdürü
 4. Mehmet Nurettin ARAS: İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
 5. Ömer AVCI : İl Millî Eğitim Şube Müdürü

İL PROJE YÜRÜTME VE DEŠERLENDİRME KURULU

 Ahmet Hamdi USTA : Vali Yardımcısı

 1. Ömer Faruk YELKENCİ : İl Millî Eğitim Müdürü
 2. Mehmet Nurettin ARAS : İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
 3. Ömer AVCI : İl Millî Eğitim Şube Müdürü
 4. Gülşen ÖZER : AR-GE üyesi
 5. Ayça Pınar KILINÇ : AR-GE üyesi
 6. Mustafa ALDI : AR-GE üyesi
 7. Derviş ÇELİK : AR-GE üyesi
 8. Sevgi KÖKYAR : AR-GE üyesi
 • PROJENİN ADI

“Misafirim Öğretmenim”

 1. PROJENİN AMACI
  • Veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile işbirliğini güçlendirerek okul ve veli arasındaki eğitsel birlikteliği sağlamak.
  • Öğrencilerin akademik, sosyal, manevî, kültürel, sanat ve spor alanlarındaki başarılarını artırmanın yanında onları toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve mesuliyet duygusu gelişmiş kişiler olarak yetiştirmek.
  • Okul ile veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde

tespit ederek gerekli önlemleri almak.

 • Ağır yaşam koşulları sebebi ile okula gelemeyen velileri, evinde ziyaret ederek onları öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimleri hakkında bilgilendirmek.
 • Bedensel engelli olan öğrencilerimiz ve aileleriyle yakın ilişkiler kurarak ihtiyaç ve beklentilerini birinci elden tespit edip, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birebir ilişki kurmalarına katkı sunmak.
 • Maddî açıdan dezavantajlı grup içinde yer alan aileleri tespit etmek ve bu aileler ile

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında köprü kurmak.

 • Velilerin okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek.
 • Öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırarak, devamsızlıklarını azaltmak, disiplin

suçlarını en aza indirmek.

 • Eğitim ve öğretimde veli desteğini sağlayarak başarıda işbirliği sağlamak.
 1. PROJENİN UYGULAMA YERİ

İstanbul’da bulunan tüm resmî ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları uygulama alanı

olarak düşünülmüştür.

 1. PROJE YARARLANICILARI

İstanbul’da bulunan resmî okullardaki öğrencilerin tamamı bu projenin hedef kitlesidir.

 1. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI/ÇIKTILARI

İstanbul’da öğrencilerin birbirinden farklı problemlerle yüz yüze geldiğini biliyoruz. Bunlar arasında yaşları küçük olmasına rağmen sokaklarda çalışmak zorunda olan öğrencilerden madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlıkları olan öğrencilere kadar herkesi bulmak mümkün. Bu projeyle; nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler olan okul disiplin olaylarındaki azalma, öğrencilerin okul devamsızlığındaki azalma, verilen destek eğitim hizmetleri sayısındaki artış, velilerin okul ziyaret sayılarındaki artış, öğrencin akademik gelişimlerindeki artış ve bununla bağlantılı olarak başarılı olduğu ders sayısındaki artış,

aldıkları “Teşekkür-Takdir” belgelerindeki artış, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma yanında öğrencilerin ülke ölçeğindeki sınav başarı sıralamalarındaki yükselişi, hedeflenmiştir.

Okul ile veliler arasında güvene ve tanışık olmaya dair köprüler kurulacak ve okul ailenin, aile okulun bir parçası olma yolunda bir temel atılmış olacaktır.

 1. PROJENİN GEREKÇESİ

Bu projenin temel ilkesi; okul ve veli arasında sağlıklı bir bağ kurmak şeklinde özetlenebilir. Bu sebeple, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ülkenin geleceği çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu görülmektedir. Aile, çocuklarının yetiştirilmesinden ve sosyal değerlerin kazandırılmasından öncelikle sorumludur.

Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel başarının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı bir şekilde yetiştirilmeleri için okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş bu amaçla il geneli planlı veli ziyaretleri için “Misafirim Öğretmenim Projesi” hazırlanmıştır. Bu proje, daha önce İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve farklı illerde uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle İstanbul genelinde uygulanabilir bir proje haline getirilmiştir.

 1. PROJENİN YÖNTEMİ

Projenin yöntemi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalışmalardır.

Bu amaçla; proje kapsamında veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket uygulamaları,

veli toplantıları, veli eğitimleri ve veli/aile ziyaretleri yöntemleri kullanılmaktadır.

Proje kapsamında Şube Öğretmenler Kurullarında, Öğretmenler Kurulu toplantılarında ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarında projenin işleyişi ve öğrencilere katkıları görüşülür. Bu çerçevedeki uygulamalar, uygulama sonuçları, projenin işleyişi ile ilgili görüş ve öneriler rapor haline getirilerek İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 1. PROJENİN ÖZETİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından yürütülmekte olan “Misafirim Öğretmenim Projesi”ni hazırlamak amacıyla ilgili bilimsel araştırmalar incelenmiştir. Elde edilen bilimsel veriler ışığında projenin altyapısı oluşturulmuştur. Ayrıca projeye işlerlik kazandırabilmek için örnek bir çalışma takvimi düzenlenmiş ve bu takvimde yapılabilecek iş ve işlemler detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Öğretme-öğrenme sürecinde okul başarısını arttıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, öğrencilerin akademik başarılarında okul-aile dayanışmasının hayatî bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu dayanışmadan yeterince faydalanılamadığı da görülmüştür. Bu sebeple, hazırlanan “Misafirim Öğretmenim Projesi” ile okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği gerçekleştirmek ve resmî ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik sosyal, manevî, kültürel, sanat ve spor alanlarındaki başarı düzeylerini arttırmak ve onları mesuliyet duygusu gelişmiş sağlıklı ve mutlu kişiler olarak yetişmek hedeflenmiştir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında “Misafirim Öğretmenim Projesi” ile geçen yıllara nazaran, alınan teşekkür ve takdir belgesi sayılarında artışın yanında, devamsızlık sayılarında azalma, disiplin suçlarında azalmanın gerçekleşmesiyle ilimizin daha başarılı olacağı öngörülmektedir.

Bu çerçevede idareci ve öğretmenlerin ev ziyaretleri sırasında dikkat edecekleri hususlar tespit edilmiş, okul yöneticileri tarafından değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi planlanmıştır.

 1. PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
  • “Misafirim Öğretmenim Projesi” İST.MEM. web sitesi adresinde “Projeler”

başlığında okulların kullanımına sunulacaktır.

 • Projenin uygulayıcıları, karşılaşılması muhtemel problemlerde proje koordinatörlerine verilen iletişim numaralarından ulaşabileceklerdir.
 • Sınıf Öğretmeni / Şube Rehber Öğretmeni tüm öğrencilerine “Öğrenci Tanıma Formu”nu (Ek-1) dağıtacak ve formun doldurulmasını sağlayacaklardır. Tanıma Formu daha önceden doldurulmuşsa aynı formun tekrar doldurulmasına gerek Bu formlar gönüllü “misafir öğretmenlerle” talep edilmesi halinde paylaşılacaktır.
 • Sınıf Rehber Öğretmeninden ve gönüllü öğretmenlerden beklenen, sınıfındaki tüm öğrencilerinin ailesini imkânlar dahilinde okul idaresinden bir, sınıfında derse giren en az bir branş öğretmeni varsa okul rehber öğretmeni ile ziyaret etmesidir. Bu amaçla ev ziyaretleri Kasım-Aralık-Ocak aylarında yapılacaktır. İkinci Dönem ziyaretleri ise Şubat-Mart-Nisan aylarında yapılacak ve öğrencinin gelişimi izlenecektir. Ayrıca sınıf öğretmeni çalışan aileleri çalıştıkları mekânlarda da ziyaret
 • Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından “Öğrenci Tanıma Formu” (Ek-1) ve “Aile Anketi” (Ek-2) de yer alan tüm öğrenci ve aile bilgileri ile öğrencinin akademik başarısı birlikte değerlendirilerek öncelik sırasına göre “Ziyaret Edilecek Aile Formu” (Ek-3) (2 suret) doldurulacaktır. Ek- 3’ün bir sureti okul rehber öğretmeni, bir sureti sınıf öğretmeninde kalacaktır.
 • Okul Yönetimi ve Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından ev ziyareti yapılırken “Ev

Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar” (Ek-4) göz önünde bulundurulacaktır.

 • Aile/veli ziyareti sonrasında ailenin Sosyo-Demografik özellikleri ile anne ve baba tutumlarına yönelik “Öğrenci Formu” (Ek-1A,1B)doldurulacaktır. Aile ziyareti akabinde tespit edilen ve aciliyet arz eden hususlar geciktirilmeden Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında her şube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyeceği bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ulaşmak için her bir öğrenci ve ailenin durumu değerlendirmeye alınacaktır.
 • “Misafirim Öğretmenim Projesi”, yapılacak her Öğretmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri değerlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.
 • Projede belirtilen takvim çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Becerileri, Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Geleceği planlamak, Mesleki Bilgilendirme Sistemi konularında talep eden aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendireceği okul/sınıf/şube rehber öğretmenler tarafından ailelere sunu şeklinde aktarılacaktır. Ayrıca ailelerimize SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca aileler Halk Eğitim Merkezleri tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.
 • Bu çerçevede öncelikle projenin doğrudan tanıtımını yapmak amacıyla 39 ilçede proje koordinatörlerince birer sunum yapılacaktır. Akabinde duruma göre akademisyenlerin, iletişimcilerin ve psikologların da desteği alınarak uygulayıcı okul yöneticilerine ve öğretmenlere belirli aralıklarla seminerler verilmesi planlanmaktadır.
 • 0 – 18 Yaş Aile Eğitim Programı çerçevesinde İlimizde konu ile ilgili kurs gören öğretmen, yönetici, rehber öğretmenlerce, gerçekleştirilecek veli eğitimleri Aile Eğitim Kursları, Baba Destek Eğitimi Kursları önemli katkılar sağlayacaktır. Rehber öğretmenleri olan okullarda eğitim rehber öğretmenlerce yapılacak; rehber öğretmeni bulunmayan okullarda bu hizmet, imkânlar ölçüsünde eğitim alan rehber öğretmenlerin ve diğer öğretmenlerin görevlendirilmesi ile sağlanacaktır.
 • Okul Müdürlükleri, dönem sonlarında yapılan aile/veli ziyaret sayısını gösteren ve varsa öğrencilerimizin eğitim hayatını olumsuz etkileyen problemlerin neler olduğunu, nasıl çözüldüğünü raporlayan Veli Ziyaretleri Sonuç Bildirim Formu (Ek- 5 ) ve Veli Ziyaretleri Sonuç Bildirim Raporu (Ek-6)’yı İl Millî Eğitim Müdürlüğü mem.com eposta adresindeki ilgili bölüme göndereceklerdir.
 • Okul Müdürlükleri, öğretim yılı sonunda yapılan aile/veli ziyaret sayısını gösteren Veli Ziyaretleri Yıl Sonu Faaliyet Raporunu (Ek-8 ) ve Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (Ek-7) nu 10/06/2017 tarihine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatör Ekibi, gönderilen raporlar doğrultusunda Yılsonu İl Raporunu hazırlayacaktır. İl Millî Eğitim Komisyonları ve İl Danışma Kurulu Toplantılarında “Misafirim Öğretmenim Projesi”nin uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
 • Değerlendirmeler neticesinde, “Misafirim Öğretmenim Projesinin uygulanmasında performans değerlendirme ölçütlerine göre öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber öğretmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir.
 • Bu çerçevede projede öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber öğretmenleri ile projenin gönüllü paydaşı olan velilerimize ilgili kurum yöneticilerinin birer mektup göndermeleri sağlanacaktır.
 • Ayrıca projede öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber öğretmenlerini temsil eden bir grupla sene sonunda bir araya gelinerek proje hakkında görüş alışverişinde bulunulması sağlanacaktır. Böylece projeye dair farkındalığın daha da artacağı ve önümüzdeki yıllarda uygulamanın yaygınlık kazanacağı öngörülmektedir.
 • Proje kapsamında; öğretmenlerimizin gerek proje süreci gerekse veli ziyaretlerine dair izlenimlerinin kitapçık haline dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu bağlamda, izlenimlerini paylaşmak isteyen öğretmenlerimizin ilgili metinlerini mem.com adresine göndermeleri okul müdürlükleri tarafından sağlanacaktır. Bu metinlerden seçilerek oluşturulan “Misafirim Öğretmenim İzlenimler” kitapçığı Valilik tarafından basılarak tüm resmî okullara dağıtımı yapılacaktır.
 1. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER

Projemizde uygulayıcı konumunda bulunan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul Yönetimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri; okul/sınıf/şube rehber öğretmenleri ile gönüllü öğretmenlerin özverili çalışmaları ve velilerin işbirliğinde gönüllü olmaları projenin başarısı için son derece hayati destek noktalarıdır.

Projenin sürdürülebilir olması:

 1. Paydaşların görevlerini gönüllü ve özverili bir şekilde yapmalarına,
 2. Projenin çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, okullardan gelen raporlar göz önüne alınacak aksayan ve eksik yönler düzeltilecektir.

İletişim: ist.sgb34@gmail.com                               irtibat numaraları: Gülşen Özer

 1. EKLER FİHRİSTİ
  • Öğrenci Tanıma Formu (Ek – 1A ve 1B)
  • Aile Anketi (Ek – 2)
  • Ziyaret Edilecek Aile Formu (Ek – 3)
  • Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ek – 4)
  • Veli Ziyaretleri Sonuç Bildirim Formu (Ek – 5 )
  • Veli Ziyaretleri Sonuç Bildirim Raporu (Ek- 6)
  • Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (Ek-7)
  • Okul Yıl Sonu Faaliyet Raporu (Ek-8)

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU

EK-1A

SINIF ÖĞRETMENİ İÇİN BİLGİLENDİRME

 • NEDEN KULLANILMALI?

Değerli Öğretmenimiz, öğrenci tarafından cevaplanacak bu form “Misafirim Öğretmenim

Projesi” kapsamında hazırlanmış temel bir formdur.

Form A ve B olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. A Formu öğrenci ile ilgili temel bilgileri ve öğrencinin yaşadığı olumsuzlukları belirlemek amacıyla hazırlanmış soruları, B- Formu ise veli ve öğrencilerin paylaşımlarını ölçmek amacıyla hazırlanmış soruları içermektedir.

 • KİMLERE UYGULANACAK?

İstanbul’da bulunan tüm resmi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanacaktır.

 • NASIL UYGULANACAK?

Sınıf rehber öğretmeni veya gönüllü öğretmenler tarafından uygulanacak bu form, öğrenciler tarafından doldurulacaktır. Uygulama süresi bir ders süresidir. Form, öğrencilere grup halinde uygulanacağı gibi uygulama esnasında sınıfta olmayan öğrencilere ayrı olarak da uygulanabilir. Öğrenciler formları doldurmaya başlamadan önce uygulama yönergesi öğrencilere öğretmen tarafından okunmalıdır.

Uygulama esnasında sınıf rehber öğretmeninin dikkat edeceği diğer bir husus; her ne kadar uygulama toplu halde yapılıyor olsa da öğrenciler formları bireysel olarak doldurmalı ve öğretmen öğrencilerin birbirlerinin cevaplarına bakmalarını engelleyecek önlemleri almalıdır.

UYGULAMA YÖNERGESİ

Sevgili Öğrenciler, bu formlar sizi daha yakından tanıyabilmek ve yaşadığınız sorunları belirleyip çözümünde sizlere yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle vereceğiniz yanıtlarda göstereceğiniz içtenlik sizlere yardımcı olmamızı kolaylaştıracaktır. Vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. Formları doldurma süreniz 40 dakikadır.

Soruları boş bırakmayınız ve cevaplarınızı arkadaşlarınıza göstermeyiniz.

EK – 1.A

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU

Öğrencinin;

Adı Soyadı     :

Sınıf ve No.  :

Telefonu          :

Adresi             :

SAĞLIK

Geçmişte ciddi bir hastalık geçirdin mi?

Uzun süredir devam eden bir rahatsızlığın var mı?

Geçmişte travmatik (kaza, bir yakını kaybetme vb. olaylar sonucu oluşan) bir olay yaşadın mı?

Bu olayın etkisi devam ediyor mu?

KENDİNİ ALGILAMA

Kendini yetenekli gördüğün alanlar neler? Hoşlandığın kişilik özelliklerin neler?

Kendine model (örnek) aldığın birisi var mı? Varsa nasıl birisi? Kendini en mutlu hissettiğin yer neresi?

OKUL HAYATI

Okulu seviyor musun?

Okulda en çok neleri seviyorsun?

Okulda seni rahatsız eden şeyler var mı? Okulda kendine en yakın bulduğun kişi kim?

En başarılı olduğun ders hangisi? En az başarılı olduğun ders hangisi? En sevdiğin ders hangisi?

En az sevdiğin ders hangisi?

Genel olarak okul başarını yeterli buluyor musun? Ailen senin okul başarını yeterli buluyor mu?

Düzenli olarak ders çalışır mısın? Seçmeyi düşündüğün meslekler neler? Gelecekle ilgili planların neler?

Aşağıdaki sorulardan hangileri sizin durumunuza uyuyorsa onun başındaki parantezin içine çarpı işareti (X) koyunuz.

( ) 1- Ailem çok kalabalık

( ) 2- Ailemden ayrı kalıyorum.

( ) 3- Annem okumamı istemiyor. ( ) 4- Babam okumamı istemiyor. ( ) 5- Okumak istemiyorum.

( ) 6- Derslerimde bana yardımcı olacak kimse yok.

( ) 7- Ailem ders çalışmam için gereksiz baskı yapıyor.

( ) 8- Okul ihtiyaçlarım yeterince karşılanamıyor.

( ) 9- Ailemin verdiği işleri yapmaktan ders çalışmaya vakit bulamıyorum.

( ) 10- Evimiz çok dar, ders çalışmak için yer yok.

( ) 11- Misafir çok geliyor, ders çalışamıyorum.

( ) 12- Sabahları kahvaltı yapamadan okula geliyorum.

( ) 13- Öğle yemeği yiyemiyorum.

( ) 14- Akşam eve gittiğimde yemek hazır olmadığı için uzun süre aç kalıyorum.

( ) 15- Okulu sevmiyorum.

( ) 16- Sınıfımı sevmiyorum.

( ) 17- Yaşadığım sorunları ailemde kimseyle paylaşamıyorum.

( ) 18- Anne ve babam çok kavga ediyor, bu durum beni rahatsız ediyor.

( ) 19- Annem bizimle ilgilenmiyor. ( ) 20- Babam bizimle ilgilenmiyor. ( ) 21- Evde şiddet görüyorum.

( ) 22- Annemin ve babamın boşanmış olması beni çok etkiliyor.

( ) 23- Başarılı olduğum zaman ailemden takdir görmüyorum.

( ) 24- Kötü not aldığımda notumu evdekilere söylemeye korkuyorum, söyleyemiyorum. ( ) 25- Annemin evde bize baskısı çok fazla.

( ) 26- Babamın evde bize baskısı çok fazla.

( ) 27- Okul dışında ücretli bir işte çalışmaktayım.

( ) 28- Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aile sorunlarınız varsa lütfen onları da aşağıya yazınız.

Misafir Öğretmenin Düşünceleri:

EK 1.B

………………………………………….……………… Okulu / Lisesi Aile-Veli Ziyaret Formu

ÖĞRENCİNİN

Adı -SoyadıNumarası- Sınıfı
Velinin İşiVeli Adı (Yakınlık Derecesi)
Velinin AdresiVelinin Telefonu
Ziyaret TarihiZiyaret Saati
Kalıtsal ve sürekli sağlık problemi var mı?Sosyal güvencesi var mı?
Meslekî/eğitim hedefi var mı? Varsa nedir?Hedeflerini ailesiyle paylaşmış mı?
Çalışma programı oluşturulmuş mu?Sevdiği, takip ettiği dizi ve televizyon programları nelerdir?
Daha başarılı olmak için neye ihtiyacı var?Kitap okuma alışkanlığı ve okuma saati var mı?
Serbest zamanlarını nasıl değerlendiriyor?Eklemek istenilenler
 • Bu form aile/veli ziyareti sonrasında gönüllülük esasına göre doldurulacaktır.

……/……./………

………………Misafir Öğretmen

İZLENİMLER: Not: (öğrencinin durumu ile ilgili önemli konuların öğrenilmesi)

1 – ……………………………………………………………………………………..

2 – ……………………………………………………………………………………..

3 – …………………………………………………………………………………….

4 – …………………………………………………………………………………….

5 – …………………………………………………………………………………….

PROJE SORUMLULARI VE OKUL İDARESİNCE ÇIKARILAN SONUÇLAR

1 –

2-

3-

4-

5-

(Proje Sorumlusu)         (Proje Sorumlusu)              (Müdür Yardımcısı)     (Okul Müdürü)

EK 2

AİLE ANKETİ

SINIF ÖĞRETMENİ İÇİN BİLGİLENDİRME

 • Neden Kullanılmalı?

Değerli Öğretmenimiz velileriniz tarafından doldurulacak bu anket “Misafirim Öğretmenim Projesi” kapsamında hazırlanmış temel bir ankettir. Öğrencilerinizin aileleriyle ilgili temel bilgileri toplamanızda, öğrencinizi ve ailelerini daha yakından tanımanızda size yardımcı olacaktır.

 • Kimlere Uygulanacak?

İstanbul’da bulunan tüm resmî ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrenci velilerine uygulanacaktır. Bu form velilere sunulacak velilerin onay ve talebi doğrultusunda uygulanacaktır.

 • Nasıl Uygulanacak?

Sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanılacak bu form öğrencinin ailesi tarafından

istenirse doldurulacaktır.

AİLE ANKETİ

 • Uygulama Yönergesi

Sevgili veliler, elinizdeki aile anketindeki soruların tamamı öğrencinizin sınıf öğretmeni tarafından daha yakından tanınması için hazırlanmıştır ve bu amaçla kullanılacaktır. Soruların tamamının doldurulması kadar içtenlikle cevaplanması da önemlidir. Vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır.

Öğrencinizin Adı Soyadı:

ANNENİNBABANIN
1.    Adı Soyadı5. Adı Soyadı
2.    En Son Mezun Olduğu Okul?6. En Son Mezun Olduğu Okul?
3.    Mesleği7. Mesleği
4.    İş ve Ev Telefonu8. İş ve Ev Telefonu
9. Çocuğunuzun evde ders çalışabileceği bir ortam var mı?
10. Evde anne baba ve kardeşlerden başka oturan var mı?
11. Çocuğunuzun evde eğitim desteği aldığı biri ya da birileri var mı?
12. Çocuğunuzun evde en iyi iletişim kurduğu kişi kim?
13. Aile de en fazla kimin sözünü dinler?
14. Eve giriş çıkış saatleri nasıldır, sokakta olmayı seviyor mu?
15. Uyku düzeni nasıldır?
16. Okulu ve okulda bulunmayı seviyor mu?
17. Geçmişte okul ya da öğretmen değişikliği yaşadı mı? Yaşadı ise çocuğunuzdaki olumlu olumsuz etkilerinden kısaca bahseder misiniz?
 
18. Çocuğunuzu kardeşleri ya da diğer çocuklar ile kıyaslar mısınız?
19. Çocuğun eğitimi ve disiplini konusunda ödül ve ceza yöntemlerinden hangisini kullanıyorsunuz? Nasıl?
20. Anne babanın çocuğun eğitimi ve disiplini konusunda görüş ayrılıkları var mı, var ise bunu nasıl

çözüyorsunuz?

21. Çocuğunuzu yetenekleri ile ilgili faaliyetlere yönlendirip bu durumu okul yönetimi ve öğretmenleri ile paylaştınız mı?
22. Çocuğunuzun okuldaki durumunu genelde kim, hangi sıklıkla takip eder?
23. Çocuğunuzun başarısında öğretmen-veli işbirliğinin önemine inanıyor musunuz? Bu işbirliğinin iyileştirilmesi için neler yapılabilir?
24. Öğretmeninizin evinizi ziyaret etmesini ister misiniz? Neden?

EK3

Ziyaret Edilecek Aile Formu

Şube:

 

Sıra

Öğrencinin

Adı Soyadı

Baba ve Anne

Adı

Ev-Cep

Telefonu

 

 Adresi

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

EK 4

Ev Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Aile Ziyaret Takvimini okul yöneticileri ile öğretmenler birlikte hazırlayacaktır. (Bu takvim hazırlanırken velilerin çalışma saatleri mutlaka göz önünde bulundurulacaktır.)
 • Misafir öğretmenler, aile ziyaretleri sırasında karşılaşılabilecekleri muhtemel problemleri, okul yöneticileri ile paylaşacaklar ve birlikte çözüm yolu bulacaklardır.
 • Sınıf Öğretmeni, ziyaretine gittiği aileye en fazla bir çay içilebileceğini söylemeli, onları

herhangi bir külfete sokmamalıdır.

 • Ziyaretin amacı unutulmamalı, ziyaret mümkün olduğunca kısa süreli olmalı, zaman verimli bir şekilde kullanılmalı ve ziyarette amacı dışındaki konulara girilmemelidir.
 • Ziyaret edilen velilerle olası düşünce ayrılıkları farklılıklara saygı esası ile misafir öğretmen tarafından çatışma unsuru haline gelmemesi sağlanacaktır.
 • Ziyaret sırasında öğrenciyi ve ailesini daha yakından tanımak ve sohbet etmek amaçlı gelindiği vurgulanmalıdır.
 • Müsamahalı, samimi, eleştirel olmayan, karşıdaki kişiyi yargılamayan, bir iletişim dilinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Ziyaret öncesi misafir öğretmen öğrencinin ve veliye dair bilgileri gözden geçirmeli, hassas

bir durum varsa bunu önceden bilmelidir.

 • Ziyaret esnasında öğrencinin günlük hayatı, aile ortamı ve aile içi iletişimle ilgili bilgiler alınacaktır. Ancak, bu sırada herhangi bir belge doldurulmayacak not alınmayacaktır. Zira böyle bir davranış veliyi rahatsız edebilir.
 • “Aile/Veli Ziyaret Formu” veli öğretmen işbirliği içerisinde ziyaret sonrasında doldurulacaktır.
 • Ziyaret esnasında öğrencinin ders çalışma şekli, ortamı, sevdikleri ve sevmedikleri, rahatsızlıkları, istekleri, hedefleri üzerinde durulabilir.
 • Genel anlamda zararlı alışkanlıklar, arkadaş ilişkileri ve çocukların içinde bulundukları

dönem hakkında rehberlik amaçlı özet bir bilgi verilebilir.

 • Ziyaret edilen aile ve öğrenciyle ilgili özel bilgiler hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalı ve gizlilik ilkesine uyulmalıdır.

EK-5

VELİ ZİYARETLERİ SONUÇ BİLDİRİM FORMU

Okul Adı:Öğrenci Sayısı:Planlanan Veli

Ziyaret Sayısı:

Gerçekleşen Veli Ziyaret Sayısı:
Sır

a

Sınıf ŞubeÖğrencinin Adı SoyadıVeli

Adı Soyadı

Tarih SaatAçıklamalar
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

EK-6

VELİ ZİYARETLERİ SONUÇ BİLDİRİM RAPORU

Okul Adı:Öğrenci Sayısı:Planlanan Veli Ziyaret Sayısı:Gerçekleşen Veli Ziyaret Sayısı:
 

 

Sıra

 

 

Sınıf Şube

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

 

Veli

Adı Soyadı

 

 

Müdahalesinde Fayda Görülen Hususlar( maddi imkânsızlıklar, süreğen hastalıklar,

ailede desteklenmesi gereken birey varlığı vb.)

 

 Yapılan Çözüm Odaklı Çalışmalar

 

 

İşbirliği Yapılan Kişi-Kurum ya da

Kuruluşlar

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 

 Sıra

 

 

Sınıf Şube

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

 Veli

Adı Soyadı

 

 

Müdahalesinde Fayda Görülen Hususlar(

maddi imkânsızlıklar, süreğen hastalıklar,

ailede desteklenmesi gereken birey varlığı vb.)

 

Yapılan Çözüm Odaklı Çalışmalar

 

 

İşbirliği Yapılan Kişi-Kurum ya da

Kuruluşlar

11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      

24

EK 7

YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

Proje Çıktısı

 

Evet

 

 Hayır

Her sınıftan belirlenen öğrencilere yıl boyunca ziyarette bulunuldu.  
Tüm sınıflardan öğretmen arkadaşlar tarafından hazırlanan raporlar tarafımızdan

incelendi.

  
Tüm raporlar incelendiğinde olumlu geri bildirimlerin daha çok olduğu görüldü.  
Okul konusundaki tutumları olumsuz olan velilerin tutumlarında gözle görülür değişiklikler meydana geldi.  
 

Öğretmenlerin velileri ziyaret etmeleri velilerin eğitim ortamları konusundaki farkındalığını arttırdı.

  
Öğrencilerin ve velilerin davranışları aile ortamında gözlemlendi.  
Öğrencilerin ders çalışma ortamları hakkında bilgi edinildi.  
Öğrencilerin sosyal çevreleri daha yakından görüldü.  
Evleri ziyaret edilen öğrencilerin, okuldaki tutum ve davranışlarının olumlu yönde gelişim gösterdiği tespit edildi.  
Aile içinde çocuğun problemleri bizzat velilerce anlatıldı. Bu problemlerin

çözümüne dair somut önlemler alındı.

  
Ailedeki bazı problemlerin çocuğa yansıdığı görüldü. Bu noktada belli ölçüde

çocuğa ve aileye yardımcı olundu.

  
Maddî imkânsızlıklar yüzünden çalışmak zorunda kalan ve başarılı olan öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için yapılabilecekler üzerinde duruldu.  
Ziyaretler velilere kendilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından ne kadar değerli olduklarını hissettirdi.  
Çocuğunun akademik ve diğer gelişim alanlarıyla ilgili bilgisi olmayan velilerin

bilgilenmesi sağlandı.

  
Veliler,    eğitim süreçlerinin niteliği için okul ve öğretmenleri mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğinin farkına vardı.  
Öğrencilerin karakter, kişilik, sosyal, duygusal ve fiziksel açılardan gelişimlerinde katılımcı anlayışın değeri fark edildi.  

EK-8

VELİ ZİYARETLERİ YILSONU FAALİYET RAPORU

Okul Adı:Öğrenci Sayısı:Yıllık Planlanan Veli Ziyaret Sayısı:Yıllık Gerçekleşen Veli Ziyaret Sayısı:

YAPILAN ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR ÇİZELGESİ (YILLIK)

 

 

Sıra

 

 

Sınıf Şube

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Müdahalesinde Fayda Görülen Hususlar( maddi imkânsızlıklar, süreğen hastalıklar, ailede desteklenmesi gereken birey varlığı

vb.)

Yapılan Çözüm Odaklı Çalışmalar/

İşbirliği Yapılan Kişi-Kurum ya

da Kuruluşlar

 

 

Yapılan Takipler Sonucu Proje Geri Dönütleri

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

http://istmem.com/Sayfa/27/Misafirim-Ogretmenim.aspx

Projeyi PDF olarak indirmek için tıklayınız.

misafirim öğretmenim projesi istanbul
misafirim öğretmenim projesi