.    *Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyÖnleyici Takip Formu - Disiplin Takip Formu - Olay İzleme Formu - Olay Takip Projesi
Disiplin Takip Formu uygulaması öğrencinin disiplin kuruluna sevk edilmeden sorunun çözülmesini amaçlamaktadır. En son aşamada da sorun hallolmazsa öğrenci disipline sevk edilecektir. Bu formlar çoğaltılıp öğretmenler odasına bırakılacak ve sorun yaşayan öğretmen formu doldurduktan sonra sınıf rehber öğretmenine teslim edecektir. Sınıf rehber öğretmeni öğrenci ve velisiyle konuyu çözmeye çalışacak, alan şefi ve okul rehberlik servisi de devreye girecek sorun çözülmezse ilgili müdür yardımcısı konuya dahil olacak burada da çözülmezse öğrenci disiplin kuruluna verilecektir.
Böylece bir çok disiplinlik vaka çözülebilecektir.
Acil, anlık olaylarda bu sistemin işlemesi zordur. Çünkü bu takip formu sistemi zaman alabilmektedir.
DİSİPLİN TAKİP FORMU

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK KAZANDIRILMASI GEREKEN

DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ YAPILAN REHBERLİK VE EĞİTİM FAALLİYET RAPORU  


 

Öğrenci Adı Soyadı:                                                Sınıfı:                                     No:

 

          DERS ÖĞRETMENİ, NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VB. ADI SOYADI:

        Tarih:                                                         Saat:                                        Olay Yeri:

 Olay veya Kusurlu Davranışın Ne Olduğu:

 

 

 

Yapılan Çalışmalar:

 

 

 

Öğrenci İmza                                                                                  Öğretmen İmza

 

SINIF REHBER ÖĞRETMENİ:

   Yapılan Çalışmalar:

 

 

  Olayla İlgili Görüşler:

 

 

 

Öğrenci İmza                                                                        Veli İmza                                                                           Öğretmen İmza

 

İLGİLİ ALAN ŞEFİ:

 

   Yapılan Çalışmalar:

 

 

  Olayla İlgili Görüşler:

 

 

 

Öğrenci İmza                                                                        Veli İmza                                                                          Öğretmen İmza

OKUL REHBER ÖĞRETMENİ:

   Yapılan Çalışmalar:

 

 

  Olayla İlgili Görüşler:

 

 

 

   Öğrenci  İmza                                                                        Veli İmza                                                                         Öğretmen İmza

 

İLGİLİ MÜDÜR YARDIMCISI:

 

   Yapılan Çalışmalar:

 

 

  Olayla İlgili Görüşler:

 

 

Öğrenci İmza                                                                        Veli İmza                                                                          Öğretmen İmza

 

Olayla ilgili olarak ilk bölümü dolduran öğretmen bu formu sınıf rehber öğretmenine verecek. Öğrenci ve veli görüşmesinden sonra sınıf rehber öğretmeni dolduracak ve alan şefine verecek. Alan şefi formu müdür yardımcısına verecek ve gerekli işlemlerden sonra rehberlik servisine teslim edilecektir.
 
 
 
 
Efkan Doğan Projesi
2006 Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi

 
disiplin takip formu, resmi,Önleyici Takip Formu, Disiplin Takip Formu, Olay İzleme Formu,Olay Takip Projesi
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete

: 19.1.2007/26408

  Ek ve Değişiklikler:
1) 07.09.2007/26636    RG
1) 4.3.2009/27159
       RG

İKİNCİ KISIM

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Beklenen Davranışlar

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.

(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,

b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,

d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,

f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,

ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları,

ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,

k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları,

m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir.

(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.

(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir.

Öğrencilerin Korunması

Öğrencilerin korunması

MADDE 6 – (1) Yönetici ve öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması

konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.