Eğitimde Ödüllendirme, proje, yönergesi

Eğitimde Ödüllendirme

MEB ve SABANCI ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN
“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI”NA (İSTANBUL -2007)
934 PROJE ARASINDAN DAVET EDİLEN 90 PROJEDEN BİRİ

EĞİTİM PAYDAŞLARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ

PROBLEM ÇÖZME (İYİLEŞTİRME) SÜRECİNİN ÖZETİ

Problem Çözüm Seçeneklerinin Belirlenmesi

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve iyileştirmeye açık alanların tespiti amacıyla yapılan beyin fırtınası toplantıları, memnuniyet anketleri, mülakatlar ve Öğrenci İstek Kutusu’ndan çıkan konuyla ilgili benzer talepler çıkması sonucunda problemin “Eğitim paydaşlarının işbirliğini artıracak teşvik unsurlarının yeterince kullanılmaması ” olduğu tespit edildi.

PÇE (Problem Çözüm Ekibi) beyin fırtınası yöntemiyle problemin çözümünde uygulanabilecek yöntemleri görüşmüş ve nasıl-nasıl ağaç diyagramı ve önceliklendirme analizinin uygulanmasına karar vermiştir.

Ekibimizin yaptığı bu analizler sonucunda, problemin çözümü için öne çıkan önerinin “Etkinlikte ve Katkıda Bulunan Paydaşların Ödüllendirilmesi” olduğu ortaya çıkmıştır.

             Yaptığımız bu çalışma, “MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi’nin hazırlanış amacı” bölümünde belirtilen fikirlerle, MEB’in Kalite Politikası, MEB’in Vizyonu ve MEB’in Misyonu ile bire bir örtüşmektedir. Okulumuzun yürüttüğü “Paydaşları Ödüllendirme Projesi “ MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi’ni de desteklemektedir.

Çalışma Stratejisi ve Hedeflerin Belirlenmesi:

Problem Çözme Ekibi, kendisine isim olarak  “Kardelen”i seçti ve stratejik planın bir bölümü olan misyon ve vizyonunu beyin fırtınası yöntemiyle belirledi. Kardelen’in misyonu:

Misyon: Önce insan ve kaliteli birey anlayışını temel alarak eğitim-öğretimin her aşamasında iyi örnekleri ön plana çıkarıp başarıyı, eğitime katkıyı teşvik etmek ve pozitif eğitim ortamı oluşturmak.

Kardelen’in vizyonu:

Vizyon: Ulusal ve yerel düzeyde eğitim-öğretim alanında başarı elde etmiş, okulumuz için faydalı bir iş yapmış ve eğitime katkıda bulunmuş kişileri ödülle onurlandırarak onları eğitimin içine çekmek, paydaşların ödüllendirilmesi sürecini standart hale getirerek MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne katkıda bulunmak.

Stratejilerimiz:

1. Ödüllendirmeyle ilgili kanun, yönetmelik ve diğer kaynakların araştırılması.

2. Ödül verilecek alanların seçilmesi.

3. Ödüle dayanak olacak eylemin ölçütlerinin belirlenmesi.

4. Ödül ölçütlerinin oluşturulmasında paydaşların görüşlerinin alınması.

5. Ödül niteliklerinin ve niceliklerinin belirlenmesi.

6. Ödül teklif formlarının hazırlanması.

7. Çalışmalar hakkında ilgili kişi ve birimlerin bilgilendirilmesi.

8. İlgili birimlere teklif formlarının ulaştırılması ve gelen tekliflerin değerlendirilmesi.

örnek davranış onur ödülü, belgesi

Hedeflerimiz:
1. Başarıyı ödüllendirerek benzer çalışmaların çoğalmasını sağlamak.
2. İyi örnekleri ön plana çıkararak pozitif bir eğitim ortamı oluşturmak.
3. Veli ve diğer paydaşların okula ilgi ve desteğini artırmak.
4. İnsan psikolojisinde çok önemli olan takdir edilme ihtiyacını karşılamak.
5. MEB’in ceza ağırlıklı olan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin ödül ağırlıklı olarak değişmesini sağlamak.
6. Öğrencilerde okula aidiyet duygusunu geliştirerek tamirat ve yenileme masraflarını azaltmak.
7. Başarıların artmasıyla daha nitelikli öğrencileri okula çekmek.
8. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine ve geliştirmelerine rehberlik etmek.

bir ödül de sana verelim, okulun için güzel bir iş yap

            TKY çalışmalarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca ve üniversitelerce yapılan değerlendirmelerde ödüllendirme eksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Bizler de okul içinde yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde de öğrenci ve velilerle ilgili olarak benzer sonuçlara ulaştık. Ayrıca MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nde öğrencilere verilecek ödüllerin takdirinde nasıl bir yol izleneceği konusunda işlem basamaklarının yetersizliği bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarda genelde bu yönetmeliğin notla ilgili kısmı uygulanarak yalnızca Teşekkür Belgesi, Takdir Belgesi ve sınıf geçenler içinde devamsızlığı olmayanlara Onur Belgesi verilmektedir. Mülakatlar ve beyin fırtınası yöntemleriyle ödüllendirme işlem basamaklarını standart bir izlek (prosedür) haline getirip ödül verilecek alanları ayrı ayrı gruplandırdık, kimlere nasıl ve neler verileceğini adım adım açıkladık ve böylece konuyu daha somut ve uygulanabilir bir hale getirdik.

                 “İnsanların önlerini açın, onlar nasıl yapacaklarını bilirler.”   Deming

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

 Eğitim Paydaşlarına İlişkin Sonuçlar:

                “Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi” sonucunda hedeflerin büyük çoğunluğuna ulaşıldığı görülmüştür. Paydaşlarla yapılan görüşmelerde projenin, uygulamadaki birkaç aksaklık dışında genel olarak büyük bir kabul gördüğü tespit edilmiştir. Anket uygulamalarımızdaki sonuçlar da bunu doğrulamaktadır.

*Bu projemiz sonucunda okul imajının daha da iyileştiği,

*Öğrencilerde ve diğer paydaşlarda okulu sahiplenme bilincinin yükseldiği,

*Sahiplenme bilincinin yükselmesiyle onarım masraflarında azalma olduğu,

*Okul etkinlikleri ve yeni eğitim malzemesi alınması için sponsor bulunmasının kolaylaştığı,

*Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde artış olduğu,

*Öğretmenlerde mesleki tatmin duygusunun gerçekleştiği,

  tespit edilmiştir.

Öğretmenlere İlişkin Sonuçlar:

1-Okulumuzda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi sonucunda bu başarılarda emeği olan öğretmenlerde mesleki tatmin ile başarma duygusunun verdiği mutluluk öğretmenlerimizin çalışma ve üretme isteklerini kamçılamıştır. 
2- Çevreden öğretmenlerimize karşı gösterilen saygı ve sevgide artış gözlemlenmiştir. 
3- Okulumuzdan ayrılan ve emekli olan öğretmenlere de hizmet onur ödül belgesi verilerek onların okulumuzdaki çalışmalarına verilen değer vurgulanarak bu öğretmenlerimiz onurlandırılmıştır.
4- Belirli etkinliklere sınıfça veya grupça katılım olmasından dolayı bu sınıfların atmosferi olumlu yönde değişti ve öğretmenlerimiz daha verimli ders işleme ortamı buldular.

Kuruma İlişkin Sonuçlar:

      1-     Mezunlarımızın ödül törenlerine sponsorluğu sağlanarak okulumuza katkıları artırılmış ve bu mezun öğrencilerimiz şu an okuyan öğrencilerimize iyi birer örnek olarak gösterilmiştir.

2-      Okulumuzda yeni sosyal kulüplerin açılması sağlanmıştır.

3-      Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha etkin katılımı sağlanmıştır.

4-      Problemli öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetler ile meşgul edilerek okulumuzdaki şiddet olayları daha da azaltılmaya çalışılmıştır.

5-      Okulumuza kayıt için başvuran öğrencilerin sayısında artış olmuştur. Bu sayede öğrenci kalitemiz yükselmiştir.

6-      Yapılan sosyal faaliyetler ve sonunda yapılan ödül törenlerinin yazılı ve görsel basında yer alması okulumuzun tanıtımına katkı sağlamıştır.

7-      Okulumuza yeni sponsorlar bulunarak konferans salonumuz yenilenmiş ve teknolojik eğitim araçlarıyla donatılmıştır.

8-      Ödül alan ve içinde ödül alma isteği uyanan öğrencilerde okulu sahiplenme duygusu ve “burası benim okulum” algılamasının gelişmesi sebebiyle, okul bina ve donanımlarında daha az tahribat olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, tarafımızdan, özelde okulumuz, genelde ise devletimiz için bir tasarruf unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Velilere ve Diğer Paydaşlara İlişkin Sonuçlar:

1.      Veli bilgilendirme toplantılarına katılımda artış olduğu gözlenmiştir.

2.      Velilerin, okulda yapılan etkinliklere katılmaları için öğrencileri teşvik ettikleri gözlenmiştir.

3.      Okulumuza yapılan ayni ve nakdi bağışlarda artma olmuştur.

4.      Velilerin okul-öğrenci ilişkisine olan güveni yükselmiştir.

5.      Veliler, ödüllendirilen çocukları üzerindeki olumlu değişimi fark ederek çocuğu teşvik ederek eğitmenin önemini günlük hayatlarında somut olarak gördüler.

  Öğrencilere İlişkin Sonuçlar:

1.      Ödül alan öğrencilerin okulu daha çok benimsedikleri ve sevdikleri gözlenmiştir.

2.      Sosyal-kültürel etkinliklerde görev almak isteyen öğrenci sayısında gözle görülür bir artış olmuştur.

3.      Anti-sosyal öğrenciler, sosyal etkinlikler aracılığıyla kendilerini gerçekleştirme olanağı bulmuşlardır.

4.      Ödül alan öğrencilerde kendine güven duygusu gelişmiştir.

5.      Öğrenciler arası olumlu rekabet artmıştır.

6.      Disiplin olaylarında azalma olmuştur.

7.      Kazandıkları bu sosyal deneyimle öğrencilerin okula ve hayata bakış açıları değişerek ufukları açılmıştır.

8.      Sosyal-kültürel etkinliklere katılan sorunlu öğrencilerin davranışlarında iyileşme görülmüştür.

9.     Başarılı bir sosyal etkinlikten, başarı elde edilecek başka bir etkinliğe geçmek için ne yapmak gerektiği konusunda fikri olmayan öğrencilerin kendilerine olan güvenleri pekişmiş ve bu konuda fikir sahibi olmuşlardır. 

10.  Okuldaki etkinlik ve başarı ortamının tüm gençlere ve girişimde bulunanlara açık olduğunu ve başarının ödüllendirildiğini gördüler.

    2004–2005 Eğitim-Öğretim Yılında verilen ödül-başarı belgeleri toplamı 294’ken, Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi ile bu sayı 2005–2006 Eğitim-Öğretim Yılında 438’e çıkmıştır.
            Öğrencilere, yeteneklerinin önemli bir kısmını kullanabilecekleri, başarma duygusunu tadabilecekleri, paydaşların “benim okulum” diyebilecekleri bir okul ortamı oluşturmada ödüllendirmenin belirsiz değil, net ölçütlerle ortaya konduğu “Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi”nin önemi, raporumuzun içeriğinde sunulduğu üzere hem ödüllendirmenin felsefi boyutuyla hem de elde edilen somut verilerle vurgulanmaya çalışılmıştır.
                                            
TSE-ISO BELGELİ OKUL: ARİF MOLU ATL

efgan banner

Bir Efkan Doğan Projesi

Ödül Verdiğimiz Alanlarla İlgili Ölçütler:       

 ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’  ÖLÇÜTLERİ          

1. Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olan,  

2. Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilen,

3. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’  verilir.

örnek davranış belgesi

  ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Kültürel etkinliklerde okulu başarıyla temsil edenlere,

2. Okul içi kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girenlere,

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulunun onayı ile ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

    ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’  ÖLÇÜTLERİ 1. Bilimsel çalışmalarıyla okulu üstün başarıyla temsil edenlere, 2. Buluş yapanlara, buluşa katkıda bulunanlara, 3. Bilimsel yayını (kitap, bilimsel makale) olanlara, 4. Ülke veya il düzeyindeki yarışmalarda dereceye girenlere, 5. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’  verilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

‘ MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Öğrencilere, okula, topluma faydalı olan ve uygulamaya konan fikri önerenlere,

MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

2.  Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL FİKİR ÖDÜLÜ’ verilir.

  ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Ülke veya il düzeyindeki mesleki yarışmalarda dereceye giren bütün öğrencilere,

2. Benzer çalışmalardan üstün özellikleri olan eseri yapan öğrenciye, atölye zümre öğretmenlerinden çoğunluğun teklifi üzerine, her bir atölye (bölüm) için her dönemde bir öğrenciye,

MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

3. Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

   ‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Okula katkıda bulunan paydaşlara,

2. Emekli olan veya okuldan ayrılan idareci, öğretmen ve personele,

HİZMET ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

3. Öğretmenlerin, Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifiyle ve bu kurullardan birinin onayıyla ‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ verilir. 

  ‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1.Ülke veya il çapında yapılan yarışmalarda madalya kazanan sporculara,

2.Spor etkinliklerinde okulu başarıyla temsil edenlere

3. Okul içi spor yarışmalarında derece elde edenlere,

SPOR ONUR ÖDÜLÜ, belgesi

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

Ödül, kişinin verilen alandaki çalışmasıyla sınırlıdır. Sorunlu veya derslerinde başarısız bir öğrenciye de ödül verilebilir. Amaç böyle öğrencileri takdir edip onurlandırarak eğitime ve topluma kazandırabilmek ve benzeri durumlardaki öğrencilere de örnek oluşturabilmektir.

 
             Marifet iltifata tabidir.      

      Türk ata sözü 

Bir Efkan Doğan Projesi2005 Kayseri

arif molu meslek lisesi öğretmenleri
ödül almaz mısınız, ödüllendirme projesi

Eğitim Paydaşlarını Ödüllendirme Yönergesi

Ödüllendirme Belgesi Alanlar: Öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve hayırseverler