İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Disiplin Takip Formu

Önleyici Takip Formu – Olay İzleme Formu
Disiplin Takip Formu Projesi
Disiplin Takip Formu uygulaması öğrencinin disiplin kuruluna sevk edilmeden sorunun çözülmesini amaçlamaktadır. En son aşamada da sorun hallolmazsa öğrenci disipline sevk edilecektir. Bu formlar çoğaltılıp öğretmenler odasına bırakılacak ve sorun yaşayan öğretmen formu doldurduktan sonra sınıf rehber öğretmenine teslim edecektir. Sınıf rehber öğretmeni öğrenci ve velisiyle konuyu çözmeye çalışacak, alan şefi ve okul
rehberlik servisi de devreye girecek sorun çözülmezse ilgili müdür yardımcısı
konuya dahil olacak burada da çözülmezse öğrenci disiplin kuruluna
verilecektir.

Böylece bir çok disiplinlik vaka çözülebilecektir.
Acil, anlık olaylarda bu sistemin işlemesi zordur.
Çünkü bu takip formu sistemi zaman alabilmektedir.


DİSİPLİN TAKİP FORMU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN
EĞİTİMİNE YÖNELİK KAZANDIRILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ
YAPILAN REHBERLİK VE EĞİTİM FAALLİYET RAPORU


Öğrenci Adı Soyadı:                                               
Sınıfı:                                     No:
DERS ÖĞRETMENİ, NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VB. ADI SOYADI:

        Tarih:                                                         Saat:                                        Olay Yeri:

 Olay veya Kusurlu Davranışın Ne Olduğu:
Yapılan Çalışmalar:

Öğrenci
İmza                                                          
                       Öğretmen
İmza  
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ:    Yapılan Çalışmalar:

 Olayla İlgili Görüşler:

Öğrenci
İmza                                                                       
Veli İmza                                                                           Öğretmen
İmza

İLGİLİ ALAN ŞEFİ:
   Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:  


Öğrenci
İmza                                                                       
Veli İmza                             
                                            Öğretmen
İmza

OKUL REHBER ÖĞRETMENİ:    Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:
   Öğrenci İmza                                                                       
Veli İmza                                                                         Öğretmen
İmza

İLGİLİ MÜDÜR YARDIMCISI:
   Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:Öğrenci İmza                                                              
Veli İmza                                                                          Öğretmen
İmza

  Olayla ilgili olarak ilk bölümü dolduran öğretmen bu
formu sınıf rehber öğretmenine verecek. Öğrenci ve veli görüşmesinden sonra
sınıf rehber öğretmeni dolduracak ve alan şefine verecek. Alan şefi formu müdür
yardımcısına verecek ve gerekli işlemlerden sonra rehberlik servisine teslim
edilecektir. Efkan Doğan Projesi
2006

disiplin takip formu projesi

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 
   

    Resmî Gazete
   
    : 19.1.2007/26408
       Ek ve Değişiklikler:

  1) 07.09.2007/26636    RG

  1) 4.3.2009/27159
       RG
 

İKİNCİ KISIM
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve
Beklenen Davranışlar

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine
bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan
haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti
olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve
sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli
kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi,
okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.
(2)Bu doğrultuda öğrencilerden;
  a)Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
  b)Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
  c)Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik,
hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
  ç)Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki
kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları
korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına
koşmaları,
  d)Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi
olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı
yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun
korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
  e)Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi
korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,
  f)Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin
kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
  g)Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan
uzak kalmaları,
  ğ)Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
  h)Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve
güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları,
  ı)Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı
kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
  i)Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek
olmaları,
  j)Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ
ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri;
kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde
geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına
sunmaları,
  k)İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş
olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
  l)Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları,
  m)Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
  n)İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
  o)Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine
gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
  ö)Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları,
bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve
bulundurmamaları,
  p)Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda
kullanmaları,
  r)Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile
bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların
üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal
ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir.
(3)Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde,
toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde
öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
  (4)Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin
karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve
velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir.

Öğrencilerin Korunması Öğrencilerin korunması
MADDE6 – (1)
Yönetici ve öğretmenlerce;
  a)Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya
zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme
ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b)Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri
bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet
olmaktan korunması,
  c)Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü
olumsuz davranışlardan korunması,
  ç)Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar
görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her
türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

Yorumlar kapatıldı.