youth gençlik programı, ab, erasmus

youth gençlik programı, ab, erasmus

YOUTH-GENÇLİK PROGRAMI
Gençlik Programı

Kabul Edilen Projelerden Bazıları:


Ulusal Ajans’a gitmek için buraya tıklayınız


“Bir Tebessüm” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Gülen Gözler” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Şiddetleşme” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Mutluluk Bestesi” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

TEMEL BİLGİLER

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri gençler için yaygın öğrenim faaliyetlerini desteklemek üzere yasal çerçeveyi yürürlüğe koyan Gençlik Programını oluşturmayı kararlaştırdılar. Program 2007’den 2013’ün sonuna kadar devam edecek.

Gençlik Programı becerilerin edinimine önemli bir katkı sağlar ve bu nedenle genç insanlara bir Avrupa boyutu ile resmi ve gayri resmi öğrenme fırsatları sağlamada önemli bir araçtır. Program, revize edilmiş Lizbon Stratejisi [1] , Avrupa Gençlik Paktı [2] , gençlik alanında [3] Avrupa İşbirliği çerçevesi ve demokrasi, diyalog ve tartışma [4] için Komisyon’un D Planı içinde yer alan amaçların yerine getirilmesine katkıda bulunur ve ergenlik ve yetişkinlik arasındaki genç insanların ihtiyaçlarına Avrupa düzeyinde yanıt vermeyi amaçlar.

Gençlik Programı daha önceki program olan “Avrupa için Gençlik” (1989-1999), Avrupa Gönüllü Hizmeti ve GENÇLİK Programı (2000-2006) tecrübeleri üzerinde kuruludur.

Program gençlik alanında farklı paydaşlarla geniş çaplı danışmalar yapıldıktan sonra Komisyon tarafından sunulmuştur. GENÇLİK Programının bir ara değerlendirmesi programda yer alan çeşitli uzman, paydaş ve bireylerden gelen girdilerle 2003 yılında yapıldı. Gençlik Programının oluşturma sürecinde bir ön değerlendirme kullanıldı.

Bu program Avrupa düzeyinde gençlik kesimindeki gelişmelere yanıttır. Gençlik alanında Avrupa İşbirliği Avrupa Çerçevesindeki son zamanlardaki gelişmelere uygundur ve bu siyasi süreci destekleyecektir.

Gençlik Programının (2007-2013) toplam bütçesi 885,000,000 Avro’dur.

Gençlik Programının teklifler için 2007 çağrısının uygulanması aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

·   Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından programı oluşturan yasal dayanağın nihai metninin kabul edilmesi;

·   Program Komisyonuna havale edildikten sonra Gençlik Programının yıllık çalışma programının kabul edilmesi;

·   Bütçe makamı tarafından Avrupa Birliği’nin 2007 bütçesinin kabul edilmesi.

Gençlik Programının yasal dayanağında belirtilen genel hedefler şunlardır:

·  Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek;

·  Gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, özellikle Avrupa Birliği’nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla;

·  Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek;

·  Gençlik alanında Avrupa İşbirliğini teşvik etmek.

Bu genel hedefler aşağıdaki daimi öncelikler dikkate alınarak proje düzeyinde uygulanacaktır.

Gençlik Programının öncelikleri

1) Avrupa Vatandaşlığı

Genç insanların Avrupa vatandaşları oldukları bilincine kavuşturulması Gençlik Programının bir önceliğidir. Hedef Avrupa vatandaşlığı dahil Avrupa konularında gençlerin düşünmelerini teşvik etmek ve onları Avrupa Birliği’nin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalara dahil etmektir.

Buna dayalı olarak projelerde güçlü bir Avrupa boyutu olmalı ve gelişen Avrupa toplumu ve değerleri hakkında düşünmeyi sağlamalıdır.

2) Gençlerin Katılımı

Gençlik Programının ana bir önceliği gençlerin demokratik hayata katılımıdır. Katılım için genel hedef gençlerin aktif vatandaşlar olmaları için teşvik etmektir. Bu hedefin gençlerin katılımı ve gençler için bilgi amaçlı ortak hedefler hakkındaki Konsey kararında [5] ortaya konan aşağıdaki üç boyutu vardır.

Gençlik Programı kapsamında finanse edilen projeler katılımı proje uygulaması için bir pedagojik prensip olarak kullanarak bu üç boyutu yansıtmalıdır.

3) Kültürel Çeşitlilik

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelenin yanı sıra kültürel çeşitliliğe saygı Gençlik Programının öncelikleridir. Program, farklı kültürel, etnik ve dini arka planlardan gelen gençlerin ortak faaliyetlerine imkan sağlayarak gençlerin kültürler arası öğrenimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması söz konusu olduğunda bu bir projede yer alan gençlerin projenin kültürlerarası boyutunun farkında olmaları gerektiği anlamına gelir. Proje katılımcılarının eşit olarak katılmalarına imkan sağlamak için kültürlerarası çalışma yöntemleri kullanılmalıdır.

4) İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi

Avrupa Komisyonunun önemli bir önceliği daha az fırsata sahip gençler için Gençlik Programına erişim sağlamaktır.

Belirli hedef grupların dışarıda kalmasından kaçınmak için gençlik grupları ve örgütleri uygun önlemleri almalıdırlar. Gençlik Programı herkes için bir programdır ve özel ihtiyaçları olan gençleri dahil etmek üzere çaba sarf edilmelidir.

Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslarla ve SALTO Kaynak Merkezleri ile yakın işbirliği içinde daha az fırsatlara sahip gençlerin Gençlik Programına dahil edilmesi için bir strateji oluşturdu ve özellikle daha az ayrıcalıklı eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel veya coğrafi arka plandan gelen veya özürlü gençleri hedefledi.

Ayrıca, Gençlik Programı için yıllık öncelikler belirlenebilir ve Komisyonun ve Ulusal Ajansların web sitesinde ve elinizdeki Program kılavuzunun ekinde bildirilebilir.

Gençlik Programının Yapısı

Hedeflerine ulaşmak için Gençlik Programı 5 işlevsel Eylem öngörür.

Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik

Bu eylemin amaçları şunlardır:

·  Gençlik Değişimlerini destekleyerek gençlerin hareketliliğini artırmak;

·  demokratik yaşama katılımları ile ilgili Gençlik Girişimlerini, projeleri ve faaliyetleri destekleyerek gençlerin vatandaşlığını ve karşılıklı anlayış kapasitelerini güçlendirmek.

Eylem 1 aşağıdaki araçları destekler:

1.1 Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri farklı ülkelerden genç gruplarına (ilke olarak 13-25 yaşlarında) bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar.

1.2 Gençlik Girişimleri

Bu alt eylem yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler. Eylem ayrıca Avrupa yönlerini güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da destekler. Gençlik Girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir.

1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri

Bu alt eylem gençlerin hem yerel, bölgesel ya da ulusal topluluklar düzeyinde, hem de uluslararası düzeyde demokratik yaşama katılımını destekler. Eylem,13 ve 30 yaş arasındaki gençlere açıktır.

Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmetinin amacı Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir.

Bu eylem kapsamında gençler (18-30 yaş arası) bireysel olarak ya da gruplar halinde kar amacı gütmeyen ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar. Hizmet süresi on iki aya kadar çıkabilir. İstisnai durumlarda 16 yaş üstü gençler Avrupa Gönüllü Hizmetine katılabilirler.

Eylem 3 – Dünya Gençliği

Bu eylemin amacı Ortak Ülkelerdeki projeleri, özellikle gençlerin ve gençlik çalışmaları ve kuruluşlarında aktif olanların değişimlerini ve gençlik kuruluşlarının ortaklıklarının ve aralarındaki ağların geliştirilmesini desteklemektir.

3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği

Bu alt eylem Komşu Ortak Ülkelerle yapılan projeleri destekler. Genel olarak gençlik alanında Gençlik Değişimlerini, Eğitim ve Ağ Kurma Projelerini destekler.

3.2 Diğer Ortak Ülkelerle İş Birliği

Bu alt eylem gençlik alanında iş birliği, özellikle dünyanın diğer bölümlerinden ortak ülkelerle iyi uygulama değişimi ile ilgilidir. Gençlerin ve gençlik çalışanlarının değişimini ve eğitimini, gençlik organizasyonlarının aralarındaki ortaklıkları ve ağları teşvik eder.

Eylem 4 – Gençlik Destek Sistemleri

Bu Eylemin amacı gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif bulunan kuruluşları, özellikle gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK) çalışmalarını, aralarındaki ağı, proje geliştiren insanlara yardımı desteklemek, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin değişimi, eğitimi ve aralarında ağ kurulması aracılığıyla kaliteyi artırmak, yeniliği ve kaliteyi desteklemek, genç insanlara bilgi sağlamak, bu amaçları yerine getirmek üzere program için gerekli yapıları ve faaliyetleri geliştirmek ve yerel ve bölgesel makamlarla ortaklığı teşvik etmektir.

Eylem 4 sekiz adet alt-Eyleme bölünmüştür:

4.1 Gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşlar için destek

Bu alt-Eylem genel çıkara yönelik bir amacı takip eden gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif STK’lara hibelerin işletilmesi ile ilgilidir. Faaliyetleri, gençlerin kamu yaşamına ve topluma katılımını ve gençlik alanında Avrupa iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlar.

4.2 Avrupa Gençlik Forumu için destek

Bu alt-Eylem kapsamında Avrupa Gençlik Forumunun devam eden faaliyetlerini desteklemek üzere her yıl bir hibe verilir.

4.3 Gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için eğitim ve ağ kurma

Bu alt-Eylem gençlik çalışmalarında ve organizasyonlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamanın yanı sıra uzun soluklu kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasına yol açacak faaliyetlerin değişimini destekler.

4.4 Yenilik ve kaliteyi teşvik eden projeler

Bu alt-Eylem gençlik alanında yeni yaklaşımların sunulmasını, uygulanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeleri destekler.

4.5 Gençler, gençlik çalışanları ve kuruluşları için bilgilendirme faaliyetleri

Bu alt-Eylem kapsamında gençlerin bilgi ve iletişim hizmetlerine erişimini geliştiren ve gençlerin kullanıcı dostu belli hedefe yönelik bilgi ürünlerinin hazırlanmasında ve yayımında katılımını artıran Avrupa ve ulusal düzeyde faaliyetlere destek verilecektir. Eylem ayrıca gençler için spesifik bilgilerin yayımı amacıyla Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gençlik portallarının geliştirilmesini destekler.

4.6 Ortaklıklar

Bu alt-Eylem, Programda çeşitli önlemleri birleştiren uzun vadeli projeleri geliştirmek amacıyla bölgesel ya da yerel kuruluşlarla ortaklıkların finansmanı içindir.

4.7 Program yapıları için destek

Bu alt-Eylem, Programın yönetim yapılarını, özellikle Ulusal Ajansları finanse eder.

4.8 Programa artı değer katma

Bu alt-Eylem, Programın uygulanmasını ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak için seminerleri, konferansları ve toplantıları finanse etmek üzere Komisyon tarafından kullanılacaktır.

Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek

Bu Eylemin amacı şunlardır:

·  gençlik alanında çeşitli aktörler, özellikle gençlerin kendileri, gençlik çalışmaları ve organizasyonlarında
aktif kişiler ve politika yapıcılar arasında yapılandırılmış diyalogu düzenlemek;

·  Gençlik Seminerlerini ve Ulusal Uluslarötesi Gençlik Seminerlerini desteklemek;

·  gençlik alanında politika iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

·  gençliğin daha iyi anlaşılmasını geliştirmek amacıyla ağların oluşturulmasını kolaylaştırmak;

·  uluslararası kuruluşlarla iş birliğini desteklemek.

5.1 Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu olanlar için toplantılar

Bu alt-Eylem gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve yapısal diyalogu destekler. Faaliyetler arasında Avrupa Birliği Başkanlıkları tarafından organize edilen konferanslar ve Avrupa Gençlik Haftası bulunur.

5.2 Gençlik alanıyla ilgili bilgi ve anlayışın artırılmasına yönelik destek faaliyetleri

Bu alt-Eylem, gençlik alanında Açık Koordinasyon Metodu çerçevesinde oluşturulan önceliklerle ilgili mevcut bilginin tanımlanmasını destekler.

5.3 Uluslararası kuruluşlarla iş birliği

Bu Eylem, Avrupa Birliği’nin gençlik alanında çalışan uluslararası kuruluşlarla, özellikle Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşları ile iş birliğini desteklemek üzere kullanılacaktır.

İYİ PROJE UYGULAMALARI-EYLEM 1.1


LÜLETAŞI PROJESİ” isimli projeyi incelemek için buraya tıklayınız

SINIRLARINIZI GENİŞLETİN” isimli projeyi incelemek için buraya tıklayınız

1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ VE BAŞVURU FORMU
  Bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekleyen Eylem 1,2 projesinin amacı toplumun Avrupa yönünü güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da desteklemektir..Gençlik projeleri yaygın eğitimi hedefleyen projelerdir.Gençlerin bir alanda deneyim sağlamak ve harekete geçirmek için en az dört (4) kişiden oluşmak üzere bir araya gelerek proje hazırlamak hedeflenmektedir.

Gençlik girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir. Bu programdan 27 Avrupa ülkesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yararlanmaktadır.

Gençlik Projelerinden Eylem 1,2 projesi Ulusal projeler ve Ulus ötesi projeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.En az 3ay en fazla 18ay süren bu projelerin beş başvuru dönemine haiz olup bunlar Şubat ,Nisan,Haziran,Eylül,Kasım aylarıdır.Yaygın eğitim projeleri olduklarından yaş sınırı dışında katılımcılardan herhangi bir okul bitirme şartı aranmamaktadır.Eylem 1,2 projesi için verilecek mali katkı en fazla 10.000€ ‘dur.Projenin ulus ötesi boyutu varsa ayrıca 10.000€+%10 talep edilebilmektedir.Projenin kabul edilebilmesi için ayni yada maddi sponsor desteği gerekmektedir.Burada ki amaç projeye bir miktar mahalli destek sağlamak olup ayrıca projenin mahalli faydası üzerinde durulmaktadır.Eylem 1,2 projesine sivil toplum kuruluşları ,dernekler,en az 4 kişiden oluşan guruplar vb. başvuruda bulunabilirler.

Eylem 1.2 Proje Sunusunu indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

[1] Büyüme ve iş için birlikte çalışma. Lizbon Stratejisi için yeni bir başlangıç, 2 Şubat 2005 tarihli COM (2005) 24.

[2] Avrupa Konseyinin Başkanlık Sonuçlar Bildirgesi Ek 1, Brüksel, 22 ve
23 Mart 2005

[3] Gençlik alanında Avrupa İşbirliği çerçevesi ile ilgili 27 Haziran 2002
tarihli Konsey Kararı (2002 / C 168 / 02), 13/7/2002 tarihli OJ C 168,
sayfa 2/5.

[4] 13 Ekim 2005 tarihli COM (2005) 494 finali

[5]  25 Kasım 2003 tarihli Konsey kararı (2003 / C 295 /04), 5.12.2003 tarihli OJ C 295, sayfa 6-8.Kaynak:ua.com

Kabul Edilen Projelerden Bazıları:

“Bir Tebessüm” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Gülen Gözler” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Şiddetleşme” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

“Mutluluk Bestesi” isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.
www.efgan.net

Bu eylemin amacı Ortak Ülkelerdeki projeleri, özellikle gençlerin ve gençlik çalışmaları ve kuruluşlarında aktif olanların değişimlerini ve gençlik kuruluşlarının ortaklıklarının ve aralarındaki ağların geliştirilmesini desteklemektir.

3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği

Bu alt eylem Komşu Ortak Ülkelerle yapılan projeleri destekler. Genel olarak gençlik alanında Gençlik Değişimlerini, Eğitim ve Ağ Kurma Projelerini destekler.

3.2 Diğer Ortak Ülkelerle İş Birliği

Bu alt eylem gençlik alanında iş birliği, özellikle dünyanın diğer bölümlerinden ortak ülkelerle iyi uygulama değişimi ile ilgilidir. Gençlerin ve gençlik çalışanlarının değişimini ve eğitimini, gençlik organizasyonlarının aralarındaki ortaklıkları ve ağları teşvik eder.

Eylem 4 – Gençlik Destek Sistemleri

Bu Eylemin amacı gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif bulunan kuruluşları, özellikle gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK) çalışmalarını, aralarındaki ağı, proje geliştiren insanlara yardımı desteklemek, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin değişimi, eğitimi ve aralarında ağ kurulması aracılığıyla kaliteyi artırmak, yeniliği ve kaliteyi desteklemek, genç insanlara bilgi sağlamak, bu amaçları yerine getirmek üzere program için gerekli yapıları ve faaliyetleri geliştirmek ve yerel ve bölgesel makamlarla ortaklığı teşvik etmektir.

Eylem 4 sekiz adet alt-Eyleme bölünmüştür:

4.1 Gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşlar için destek

Bu alt-Eylem genel çıkara yönelik bir amacı takip eden gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif STK’lara hibelerin işletilmesi ile ilgilidir. Faaliyetleri, gençlerin kamu yaşamına ve topluma katılımını ve gençlik alanında Avrupa iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlar.

4.2 Avrupa Gençlik Forumu için destek

Bu alt-Eylem kapsamında Avrupa Gençlik Forumunun devam eden faaliyetlerini desteklemek üzere her yıl bir hibe verilir.

4.3 Gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için eğitim ve ağ kurma

Bu alt-Eylem gençlik çalışmalarında ve organizasyonlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamanın yanı sıra uzun soluklu kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasına yol açacak faaliyetlerin değişimini destekler.

4.4 Yenilik ve kaliteyi teşvik eden projeler

Bu alt-Eylem gençlik alanında yeni yaklaşımların sunulmasını, uygulanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeleri destekler.

4.5 Gençler, gençlik çalışanları ve kuruluşları için bilgilendirme faaliyetleri

Bu alt-Eylem kapsamında gençlerin bilgi ve iletişim hizmetlerine erişimini geliştiren ve gençlerin kullanıcı dostu belli hedefe yönelik bilgi ürünlerinin hazırlanmasında ve yayımında katılımını artıran Avrupa ve ulusal düzeyde faaliyetlere destek verilecektir. Eylem ayrıca gençler için spesifik bilgilerin yayımı amacıyla Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gençlik portallarının geliştirilmesini destekler.

4.6 Ortaklıklar

Bu alt-Eylem, Programda çeşitli önlemleri birleştiren uzun vadeli projeleri geliştirmek amacıyla bölgesel ya da yerel kuruluşlarla ortaklıkların finansmanı içindir.

4.7 Program yapıları için destek

Bu alt-Eylem, Programın yönetim yapılarını, özellikle Ulusal Ajansları finanse eder.

4.8 Programa artı değer katma

Bu alt-Eylem, Programın uygulanmasını ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak için seminerleri, konferansları ve toplantıları finanse etmek üzere Komisyon tarafından kullanılacaktır.

Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek

Bu Eylemin amacı şunlardır:

·  gençlik alanında çeşitli aktörler, özellikle gençlerin kendileri, gençlik çalışmaları ve organizasyonlarında
aktif kişiler ve politika yapıcılar arasında yapılandırılmış diyalogu düzenlemek;

·  Gençlik Seminerlerini ve Ulusal Uluslarötesi Gençlik Seminerlerini desteklemek;

·  gençlik alanında politika iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

·  gençliğin daha iyi anlaşılmasını geliştirmek amacıyla ağların oluşturulmasını kolaylaştırmak;

·  uluslararası kuruluşlarla iş birliğini desteklemek.

5.1 Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu olanlar için toplantılar

Bu alt-Eylem gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve yapısal diyalogu destekler. Faaliyetler arasında Avrupa Birliği Başkanlıkları tarafından organize edilen konferanslar ve Avrupa Gençlik Haftası bulunur.

5.2 Gençlik alanıyla ilgili bilgi ve anlayışın artırılmasına yönelik destek faaliyetleri

Bu alt-Eylem, gençlik alanında Açık Koordinasyon Metodu çerçevesinde oluşturulan önceliklerle ilgili mevcut bilginin tanımlanmasını destekler.

5.3 Uluslararası kuruluşlarla iş birliği

Bu Eylem, Avrupa Birliği’nin gençlik alanında çalışan uluslararası kuruluşlarla, özellikle Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşları ile iş birliğini desteklemek üzere kullanılacaktır.

İYİ PROJE UYGULAMALARI-EYLEM 1.1


LÜLETAŞI PROJESİ” isimli projeyi incelemek için buraya tıklayınız

SINIRLARINIZI GENİŞLETİN” isimli projeyi incelemek için buraya tıklayınız

1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ VE BAŞVURU FORMU
  Bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekleyen Eylem 1,2 projesinin amacı toplumun Avrupa yönünü güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da desteklemektir..Gençlik projeleri yaygın eğitimi hedefleyen projelerdir.Gençlerin bir alanda deneyim sağlamak ve harekete geçirmek için en az dört (4) kişiden oluşmak üzere bir araya gelerek proje hazırlamak hedeflenmektedir.

Gençlik girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir. Bu programdan 27 Avrupa ülkesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yararlanmaktadır.

Gençlik Projelerinden Eylem 1,2 projesi Ulusal projeler ve Ulus ötesi projeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.En az 3ay en fazla 18ay süren bu projelerin beş başvuru dönemine haiz olup bunlar Şubat ,Nisan,Haziran,Eylül,Kasım aylarıdır.Yaygın eğitim projeleri olduklarından yaş sınırı dışında katılımcılardan herhangi bir okul bitirme şartı aranmamaktadır.Eylem 1,2 projesi için verilecek mali katkı en fazla 10.000€ ‘dur.Projenin ulus ötesi boyutu varsa ayrıca 10.000€+%10 talep edilebilmektedir.Projenin kabul edilebilmesi için ayni yada maddi sponsor desteği gerekmektedir.Burada ki amaç projeye bir miktar mahalli destek sağlamak olup ayrıca projenin mahalli faydası üzerinde durulmaktadır.Eylem 1,2 projesine sivil toplum kuruluşları ,dernekler,en az 4 kişiden oluşan guruplar vb. başvuruda bulunabilirler.

Eylem 1.2 Proje Sunusunu indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

[1] Büyüme ve iş için birlikte çalışma. Lizbon Stratejisi için yeni bir başlangıç, 2 Şubat 2005 tarihli COM (2005) 24.

[2] Avrupa Konseyinin Başkanlık Sonuçlar Bildirgesi Ek 1, Brüksel, 22 ve
23 Mart 2005

[3] Gençlik alanında Avrupa İşbirliği çerçevesi ile ilgili 27 Haziran 2002
tarihli Konsey Kararı (2002 / C 168 / 02), 13/7/2002 tarihli OJ C 168,
sayfa 2/5.

[4] 13 Ekim 2005 tarihli COM (2005) 494 finali

www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı